Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot valsts politiku izglītības, zinātnes un inovāciju jomā un nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas atbildībā esošo valsts, Eiropas Savienības politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Eiropas Savienības Ietvara programmas APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020) Nacionālā kontaktpunkta funkciju īstenošanu;
  2. nodrošināt Latvijas dalību līguma par Eiropas Savienības darbību 185. un 187.panta izrietošajās kopējās programmās un kopīgās tehnoloģiju ierosmēs, kā arī Eiropas Savienības COST, ERA-NET un ERA-NET+ projektos;
  3. nodrošināt Latvijas nominēto pārstāvju un ekspertu dalību APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020) programmkomiteju, Padomes un Komisijas darba grupu sanāksmēs;
  4. nodrošināt starptautiskās sadarbības programmu, par kuru īstenošanu Izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi divpusējas vai trīspusēja vienošanās, ieviešanu Latvijā;
  5. nodrošināt karjeras attīstības atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju sadarbību un centralizēto informatīvo resursu un metodisko materiālu izstrādi karjeras attīstības atbalsta jautājumos; organizēt profesionālās izglītības audzēkņu un absolventu nacionālā līmeņa profesionālās meistarības konkursus un nodrošināt Latvijas dalību starptautiskajos konkursos;
  6. nodrošināt aģentūras kompetencē esošo valsts, Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto programmu un projektu ieviešanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta dalība ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās, to ieviešana, popularizēšana un uzraudzība          

Organizēti informatīvie pasākumi, semināri un apmācības, t.sk. meistarklases projektu sagatavošanai APVĀRSNIS 2020 konkursiem (skaits)

12

13

16

16

16

Nodrošināta Latvijas nominēto pārstāvju un ekspertu dalība un viedokļa sniegšana programmkomiteju sanāksmēs (skaits)

26

40

40

40

40

Administrēti ERA-NET projekti (skaits)

20

20

22

22

20

Nodrošināta starptautisko sadarbības programmu, par kuru īstenošanu Izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi divpusējas vai trīspusēja vienošanās, ieviešana Latvijā (skaits)

3

4

4

4

4

Aktivizēta dalība COST programmas akcijās (skaits)

56

116

120

126

126

Nodrošināts atbalsts starptautiskās sadarbības projektu īstenošanai, veikta projektu uzraudzība (skaits)

105

109

119

122

122

Nodrošināta karjeras izglītības pakalpojumu pieejamība izglītojamajiem

Nodrošināta papildizglītība karjeras atbalsta nodrošināšanā iesaistītajam izglītības iestāžu personālam (papildizglītību saņēmušo skaits)

1 057

200

430

370

200

Nodrošināta informācijas pieejamība e-vidē par izglītības iespējām Latvijā (datubāzēs ievietoto visu pakāpju un veidu izglītības programmu skaits).

14 090

14 500

13 500

13 200

13 00

Organizētas Karjeras attīstības atbalsta sistēmas sadarbības padomes sēdes (skaits)

1

2

2

2

2

Paaugstināta nozaru darba devēju kapacitāte un motivācija jauniešu izpratnes par profesionālo karjeru veidošanā (semināru skaits)

15

3

15

15

15

Nodrošināta profesionālo izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācija

Profesionālās izglītības iestādes, kurām nodrošināta infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācijas vadība (skaits)

15

17

17

13

-

Nodrošināta profesionālo izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana

Profesionālās izglītības iestādes, kurām nodrošināta energoefektivitātes paaugstināšanas vadība (skaits)

-

-

2

2

-

Nodrošināta pieaugušo izglītības vadības sistēmas pilnveidošana

Izveidots ilgtspējīgs starpinstitūciju sadarbības un stratēģiskās vadības modelis pieaugušo nodarbināto tālākizglītības pārvaldībai (skaits)

-

1

1

1

1

Nodrošināta pieaugušo izglītības monitoringam nepieciešamā datu uzkrāšana, datu bāzes izveide un uzturēšana (datu bāžu skaits)

1

1

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 036 790

1 089 986

987 796

987 796

987 796

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

53 193

-102 190

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,1

-9,4

-

-

Atlīdzība, euro

706 188

695 313

633 623

633 623

633 623

Vidējais amata vietu skaits gadā

29,7

26

24

24

24

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),  euro

1 979

1 983

1 934

1 934

1 934

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

722

76 505

76 505

76 505

76 505

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

102 190

-

-102 190

t. sk.:

Citas izmaiņas

102 190

-

-102 190

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

34

-

-34

Latvijas valsts simtgades pasākuma “100 gadi Latvijas zinātnē”  nodrošināšanai (transferts no Kultūras ministrijas).

49 000

-

-49 000

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 97.01.00 “Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana”, nodrošinot Valsts izglītības attīstības aģentūras struktūras optimizāciju, centralizējot audita funkciju..

53 156

-

-53 156