Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot valsts politiku izglītības, zinātnes un inovāciju jomā un nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas atbildībā esošo valsts, Eiropas Savienības politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Eiropas Savienības Ietvara programmas APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020) Nacionālā kontaktpunkta funkciju īstenošanu;
  2. nodrošināt Latvijas dalību līguma par Eiropas Savienības darbību 185. un 187.panta izrietošajās kopējās programmās un kopīgās tehnoloģiju ierosmēs, kā arī Eiropas Savienības COST, ERA-NET un ERA-NET+ projektos;
  3. nodrošināt Latvijas nominēto pārstāvju un ekspertu dalību APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020) programmkomiteju, Padomes un Komisijas darba grupu sanāksmēs;
  4. nodrošināt starptautiskās sadarbības programmu, par kuru īstenošanu Izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi divpusējas vai trīspusēja vienošanās, ieviešanu Latvijā;
  5. nodrošināt karjeras attīstības atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju sadarbību un centralizēto informatīvo resursu un metodisko materiālu izstrādi karjeras attīstības atbalsta jautājumos; organizēt profesionālās izglītības audzēkņu un absolventu nacionālā līmeņa profesionālās meistarības konkursus un nodrošināt Latvijas dalību starptautiskajos konkursos;
  6. nodrošināt aģentūras kompetencē esošo valsts, Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto programmu un projektu ieviešanu.

Programmas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

        Nodrošināta dalība ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās, to ieviešana, popularizēšana un uzraudzība       

Organizēti informatīvie pasākumi, semināri un apmācības, t.sk. meistarklases projektu sagatavošanai APVĀRSNIS 2020 konkursiem (skaits)

-

-

12

13

13

Nodrošināta Latvijas nominēto pārstāvju un ekspertu dalība un viedokļa sniegšana programmkomiteju sanāksmēs (skaits)

-

-

16

16

16

Administrēti ERA-NET projekti (skaits)

-

-

18

20

20

Nodrošināta starptautisko sadarbības programmu, par kuru īstenošanu Izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi divpusējas vai trīspusēja vienošanās, ieviešana Latvijā (skaits)

-

-

4

5

5

Aktivizēta dalība COST programmas akcijās (skaits)

-

-

110

115

120

Nodrošināts atbalsts starptautiskās sadarbības projektu īstenošanai, veikta projektu uzraudzība (skaits)

-

-

99

109

119

Nodrošināta karjeras izglītības pakalpojumu pieejamība izglītojamajiem

Nodrošināta papildizglītība karjeras atbalsta nodrošināšanā iesaistītajām izglītības iestāžu personālam (papildizglītību saņēmušo skaits)

-

-

200

200

200

Nodrošināta informācijas pieejamība e-vidē par izglītības iespējām Latvijā (datubāzēs ievietoto visu pakāpju un veidu izglītības programmu skaits).

-

-

14 000

14 500

15 000

Organizētas Karjeras attīstības atbalsta sistēmas sadarbības padomes sēdes (skaits)

-

-

2

2

2

Paaugstināta nozaru darba devēju kapacitāte un motivācija jauniešu izpratnes par profesionālo karjeru veidošanā

-

-

3

3

3

Nodrošināta profesionālo izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācija

Profesionālās izglītības iestādes, kurām nodrošināta infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācijas vadība (skaits)

-

-

17

17

17

Nodrošināta pieaugušo izglītības vadības sistēmas pilnveidošana

Izveidots ilgtspējīgs starpinstitūciju sadarbības un stratēģiskās vadības modelis pieaugušo nodarbināto tālākizglītības pārvaldībai (skaits)

-

-

1

1

1

Nodrošināta pieaugušo izglītības monitoringam nepieciešamā datu uzkrāšana, datu bāzes izveide un uzturēšana (datu bāžu skaits)

-

-

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

186 970

1 035 336

1 038 184

1 038 184

1 038 184

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

848 366

2 848

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

453,7

0,3

-

-

Atlīdzība, euro

98 711

561 163

684 011

684 011

684 011

Vidējais amata vietu skaits gadā

12

26

26

26

26

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),  euro

686

1 747

1 982

1 982

1 982

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

16 246

65 692

65 692

65 692

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2 848

2 848

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

2 848

2 848

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri.

-

2 848

2 848