Apakšprogrammas mērķis:

īstenot valsts politiku izglītības, zinātnes un inovāciju jomā un nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas atbildībā esošo valsts, ES politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt ES Ietvara programmas APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020) Nacionālā kontaktpunkta funkciju īstenošanu;
 2. nodrošināt Latvijas dalību līguma par Eiropas Savienības darbību 185. un 187. panta izrietošajās kopējās programmās un kopīgās tehnoloģiju ierosmēs, kā arī Eiropas Savienības COST, ERA-NET un ERA-NET+ projektos;
 3. nodrošināt Latvijas nominēto pārstāvju un ekspertu dalību APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020) programmkomiteju, Padomes un Komisijas darba grupu sanāksmēs;
 4. nodrošināt starptautiskās sadarbības programmu, par kuru īstenošanu Izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi divpusējas vai trīspusēja vienošanās, ieviešanu Latvijā;
 5. nodrošināt karjeras attīstības atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju sadarbību un centralizēto informatīvo resursu un metodisko materiālu izstrādi karjeras attīstības atbalsta jautājumos; organizēt profesionālās izglītības audzēkņu un absolventu nacionālā līmeņa profesionālās meistarības konkursus un nodrošināt Latvijas dalību starptautiskajos konkursos;
 6. nodrošināt aģentūras kompetencē esošo valsts, Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto programmu un projektu ieviešanu;
 7. nodrošināt valsts budžeta apakšprogrammas 03.04.00 “Studējošo un studiju kreditēšana” administrēšanu:
 • administrēt studiju kredītus, kas studējošajiem studiju maksas segšanai tika piešķirti no valsts budžeta līdzekļiem, uzskaitīt atmaksas un piedzīt kredītus, kredītu procentus un līgumsodus;
 • nodrošināt studiju kredītu un studējošo kredītu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu administrēšanu, nodrošināt procentu starpības starp kredītu ņēmēja un kredītiestādes procentu likmes segšanu kredītiestādēm;
 • apkopot informāciju par doktora studiju programmā pilna laika studējošajiem un izmaiņām doktora studiju programmā pilna laika studējošo sarakstā, sagatavot un izsniegt kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksas grafikus tiem studējošiem, kas pārtraukuši studijas vai nav ieguvuši zinātnisko grādu līgumā noteiktajā termiņā. Uzkrāt informāciju par kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksu, piedzīt kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei pamatsummu, procentus un līgumsodu;
 • studiju un studējošo kreditēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt studiju un studējošo kredītu no valsts budžeta līdzekļiem un kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu dzēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta dalība ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās, to ieviešana, popularizēšana un uzraudzība                                             

Organizēti informatīvie pasākumi, semināri un apmācības, t.sk. meistarklases projektu sagatavošanai APVĀRSNIS 2020 konkursiem (skaits)

20

6

7

-

-

Nodrošināta Latvijas nominēto pārstāvju un ekspertu dalība un viedokļa sniegšana programmkomiteju sanāksmēs (skaits)

45

11

10

-

-

Administrēti ERA-NET projekti (skaits)

24

22

18

18

18

Nodrošināta starptautisko sadarbības programmu, par kuru īstenošanu Izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi divpusējas vai trīspusēja vienošanās, ieviešana Latvijā (skaits)

4

4

4

4

4

Aktivizēta dalība COST programmas akcijās (skaits)

103

126

128

-

-

Nodrošināts atbalsts starptautiskās sadarbības projektu īstenošanai, veikta projektu uzraudzība (skaits)

103

116

110

-

-

Nodrošināta karjeras izglītības pakalpojumu pieejamība izglītojamajiem

Nodrošināta papildizglītība karjeras atbalsta nodrošināšanā iesaistītajam izglītības iestāžu personālam (papildizglītību saņēmušo skaits)

405

200

200

150

150

Nodrošināta informācijas pieejamība e-vidē par izglītības iespējām Latvijā (datubāzēs ievietoto visu pakāpju un veidu izglītības programmu skaits)

13 150

13 200

11 500

10 500

10 000

Organizētas Karjeras attīstības atbalsta sistēmas sadarbības padomes sēdes (skaits)

1

2

2

2

2

Paaugstināta nozaru darba devēju kapacitāte un motivācija jauniešu izpratnes par profesionālo karjeru veidošanā (semināru skaits)

14

15

14

14

14

Nodrošināta profesionālo izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācija

Profesionālās izglītības iestādes, kurām nodrošināta infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācijas vadība (skaits)

16

15

10

2

1

Nodrošināta profesionālo izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana

Profesionālās izglītības iestādes, kurām nodrošināta energoefektivitātes paaugstināšanas vadība (skaits)

2

2

2

1

-

Nodrošināta pieaugušo izglītības vadības sistēmas pilnveidošana

Izveidots ilgtspējīgs starpinstitūciju sadarbības un stratēģiskās vadības modelis pieaugušo nodarbināto tālākizglītības pārvaldībai (skaits)

1

1

1

1

1

Nodrošināta pieaugušo izglītības monitoringam nepieciešamā datu uzkrāšana, datu bāzes izveide un uzturēšana (datu bāžu skaits)

1

1

1

1

1

Sekmēta augstākās izglītības pieejamība visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī

Izsniegtie kredīti (skaits)

-

117 732

87 238

87 238

87 238

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gads (izpilde)

2020.gada     plāns

2021.gada plāns

2022.gada plāns

2023.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

987 793

953 610

1 001 915

909 535

909 535

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-34 183

48 305

-92 380

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3,5

5,1

-9,2

-

Atlīdzība, euro

633 623

616 367

666 570

598 820

598 820

Vidējais amata vietu skaits gadā

27,3

22,2

25

25

25

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)euro

1 934

2 027

1 971

1 961

1 961

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

76 505

75 200

10 500

10 500

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

108 762

157 067

48 305

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

6 706

-

-6 706

Samazināti komandējumu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

6 706

-

-6 706

Citas izmaiņas

102 056

157 067

55 011

Samazināti VSAOI izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

2 697

-

-2 697

Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri, atbilstoši MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr. 42 34.§. 2. punktam

-

1 489

1 489

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

99 359

155 578

56 219

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 42.09.00 “Latvijas Zinātnes padome”, lai nodrošinātu Zinātniskās darbības likumā noteikto, atbilstoši MK 08.10.2019. sēdes protokola Nr. 46 30.§

99 359

-

-99 359

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 42.08.00 “Studiju un zinātnes administrācijas darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu Zinātniskās darbības likumā noteikto, atbilstoši MK 08.10.2019. sēdes protokola Nr. 46 30.§

-

54 147

54 147

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 42.09.00. "Latvijas Zinātnes padome", lai nodrošinātu VIAA un LZP reorganizāciju atbilstoši MK 2020. gada 1. aprīļa rīkojumam Nr. 151

-

92 430

92 430

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 42.09.00. "Latvijas Zinātnes padome", lai nodrošinātu VIAA un LZP reorganizāciju atbilstoši IZM 2020. gada 28. maija rīkojumam Nr. 1-2e/20/189

-

9 001

9 001