Apakšprogrammas mērķis:

VIAA darbības nodrošināšana, īstenojot valsts politiku izglītības jomā un nodrošinot IZM atbildībā esošo valsts programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

1)  nodrošināt rīcībspēju resursu pārvaldībā aģentūras kompetences jomās;

2) nodrošināt aģentūras kompetencē esošo valsts finansēto programmu un projektu ieviešanu;

3) nodrošināt karjeras attīstības atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju sadarbību un centralizēto informatīvo resursu un metodisko materiālu izstrādi karjeras attīstības atbalsta jautājumos;

4)  nodrošināt studējošo un studiju kreditēšanas administrēšanu un uzraudzību;

5) nodrošināt Latvijas valsts stipendiju ārzemniekiem un ārvalstu valdību piedāvāto stipendiju administrēšanu, organizējot konkursa izsludināšanu, pieteikumu vērtēšanu, finansējuma piešķiršanu Latvijas augstākās izglītības institūcijām ārvalstu studentu vai pētnieku uzņemšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: VIAA.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta karjeras izglītības pakalpojumu pieejamība izglītojamajiem

Semināri karjeras attīstības atbalsta īstenošanā iesaistītajam personālam, stiprinot profesionālo kapacitāti un motivāciju izglītojamo izpratnes par profesionālo karjeras veidošanā (skaits)

-

-

8

8

8

Uzturēta datubāzes NIID.LV darbība, nodrošinot informācijas pieejamību e-vidē par izglītības iespējām Latvijā (skaits)

-

-

1

1

1

Organizētas Karjeras attīstības atbalsta sistēmas sadarbības padomes sēdes (skaits)

2

2

2

2

2

Uzturēta mājaslapas profesijupasaule.lv darbība, nodrošinot informācijas pieejamību e-vidē par nodarbinātības veidiem (skaits)

-

-

1

1

1

Sekmēta augstākās izglītības pieejamība visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī

Administrētie kredīti, tajā skaitā kredīti, kuriem sedz procentu maksājumus (skaits)

-

-

45 000

43 000

40 000

Nodrošināta Latvijas valsts stipendiju ārzemniekiem un ārvalstu valdību piedāvāto stipendiju administrēšana un piešķirtās Latvijas valdības stipendijas

Izsludināti konkursi Latvijas valsts stipendijām ārzemniekiem un vasaras skolām (skaits)

-

-

3

3

3

Organizētas vērtēšanas komisijas sēdes Latvijas valsts stipendijām ārzemniekiem un vasaras skolām (skaits)

-

-

5

5

5

Publikācijas VIAA mājas lapā par ārvalstu valdības piedāvātajām stipendijām (skaits)

-

-

20

20

20

Piešķirtas Latvijas valdības stipendijas (skaits)

-

-

150

150

150

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 037 491

1 001 915

1 664 827

1 664 827

1 664 827

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-35 576

662 912

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3,4

66,2

-

-

Atlīdzība, euro

677 103

666 570

759 638

759 638

759 638

Vidējais amata vietu skaits gadā

27,3

25

29

29

29

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)euro

2 067

1 971

1 978

1 978

1 978

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

75 200

71 400

71 400

71 400

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

108 362

771 274

662 912

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

6 706

6 706

Komandējumu izdevumu atjaunošana, kas 2021. gadā tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

-

6 706

6 706

Citas izmaiņas

108 362

764 568

656 206

VSAOI izdevumu izmaiņas saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

-

274

274

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

108 362

764 294

655 932

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 42.09.00. “Latvijas Zinātnes padome”, lai nodrošinātu VIAA un LZP reorganizāciju atbilstoši MK 2020. gada 1. aprīļa rīkojumam Nr. 151.

108 362

-

-108 362

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 42.09.00. “Latvijas Zinātnes padome”, lai nodrošinātu VIAA un LZP reorganizāciju atbilstoši IZM 2020. gada 28. maija rīkojumam Nr. 1-2e/20/189.

-

9 002

9 002

Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 70.07.00 un apakšprogrammas 70.08.00, lai VIAA nodrošinātu stipendijas ārzemniekiem studijām, pētniecībai un dalībai vasaras skolās, kā arī šo funkciju administrēšanai

-

755 292

755 292