Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot izglītības politiku vispārējās, profesionālās un interešu izglītības satura pilnveidē un valsts valodas jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. mācību satura izstrāde vispārējā un profesionālajā izglītībā;
  2. atbalsta sistēmas izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām koordinēšana;
  3. mācību sasniegumu novērtēšana valsts pārbaudījumos vispārējā un profesionālajā izglītībā;
  4. valsts valodas prasmes pārbaudes nodrošināšana;
  5. interešu izglītības un audzināšanas darba koordinēšana;
  6. īstenot atbalsta pasākumus izglītojamo personības attīstībai, spēju un talantu pilnveidei.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības satura centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta mācību satura izstrāde vispārējā izglītībā

Sagatavoti un organizēti semināri pedagogiem, mācību metodisko apvienību vadītājiem (skaits)

8

20

20

20

20

Saskaņoti izglītības iestāžu iesniegtie mācību pr21.metu standarti (skaits)

36

30

30

30

30

Izvērtēti un apstiprināti mācību literatūras izdevumu komplekti un iekļauti valsts vienotajā bibliotēku IS “Aleph 500” (skaits)

21

25

25

25

25

Nodrošināta profesionālās izglītības satura pārstrukturēšana sadarbībā ar darba devējiem, ievērojot Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru un izmantojot elastīgu moduļveida izglītības ieguvi

Ieviestas profesionālās sākotnējās izglītības moduļveida satura programmas (profesionālajām kvalifikācijām) (skaits)

83

20

20

20

20

Izstrādāti un saskaņoti profesiju standarti (skaits)

105

15

15

15

15

Izvērtētas izglītības programmas (skaits)

584

520

520

520

520

Atbalsta sistēmas, lai nodrošinātu izglītības ieguvi izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, darbības koordinēšana

Notikušas Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes (skaits)

85

85

85

85

85

Izsniegti Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju sēžu atzinumi (skaits)

703

700

700

650

650

Notikuši semināri pedagogiem un speciālistiem (skaits)

9

7

7

7

7

Semināros iesaistītie pedagogi un speciālisti (skaits)

399

300

300

300

300

Organizēta valsts pārbaudījumu norise un centralizēto eksāmenu darbu vērtēšana

Noorganizēta valsts pārbaudes darbu norise (skaits)

34

34

34

34

34

Veikta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana centralizētajos eksāmenos (skaits)

11

11

11

11

11

Izsniegti sertifikāti par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības apguvi (skaits)

23 483

24 000

24 000

24 000

24 000

Nodrošināta vienotu centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde un norise profesionālās kvalifikācijas iegūšanai

Organizēta centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norise (skaits)

59

59

59

70

100

Sagatavotas centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas un saturs(skaits)

59

59

59

70

100

Izvērtēti un saskaņoti profesionālās izglītības iestāžu sagatavotie un iesniegtie eksāmenu materiāli (skaits)

850

600

700

700

500

Nodrošināta valsts valodas prasmes pārbaude profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai

Nodrošināta valsts valodas prasmes pārbaude personām trīs valodas prasmes līmeņos (skaits)

4 865

3 500

4 000

4 000

4 000

Organizētas valsts valodas prasmes pārbaudes (skaits)

329

300

380

380

380

Koordinēta interešu izglītības un audzināšanas darba sistēmas darbība un īstenoti atbalsta pasākumi izglītojamo personības attīstībai, spēju un talantu pilnveidei, t.sk. veicināta skolēnu konkurētspēja, iesaistot skolēnus valsts un starptautiska mēroga pasākumos

Organizēti informatīvi izglītojoši semināri interešu izglītības pedagogiem un audzināšanas darba speciālistiem, interešu izglītības iestāžu vadītājiem un pašvaldību interešu izglītības speciālistiem (skaits)

12

12

12

12

12

Organizēti valsts nozīmes pasākumi interešu izglītībā (vides izglītībā un tehniskajā jaunradē) un audzināšanas darbā (skaits)

10

13

10

10

10

Nodrošināta Ministru kabineta balvas pasniegšana izglītojamajiem un pedagogiem (starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākums)

1

1

1

1

1

Sagatavoti bērnu nometņu vadītāji (skaits)

531

480

480

480

480

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1 859 268

1 982 181

1 941 052

1 933 952

1 933 952

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

122 913

-41 129

-7 100

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,6

-2,1

-0,4

-

Atlīdzība, euro

1 469 697

1 560 725

1 549 686

1 548 246

1 548 246

Vidējais amata vietu skaits gadā

89,7

93

93

93

93

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 064

1 078

1 089

1 088

1 088

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

324 062

357 800

334 235

334 235

334 235

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

41 129

-

-41 129

t. sk.:

Citas izmaiņas

41 129

-

-41 129

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

50

-

-50

Transferts no Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades pasākuma “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” nodrošināšanai .

41 079

-

-41 079