Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot izglītības politiku vispārējās, profesionālās un interešu izglītības satura pilnveidē un valsts valodas jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. mācību satura izstrāde vispārējā un profesionālajā izglītībā;
  2. atbalsta sistēmas izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām koordinēšana;
  3. mācību sasniegumu novērtēšana valsts pārbaudījumos vispārējā un profesionālajā izglītībā;
  4. valsts valodas prasmes pārbaudes nodrošināšana;
  5. interešu izglītības un audzināšanas darba koordinēšana;
  6. īstenot atbalsta pasākumus izglītojamo personības attīstībai, spēju un talantu pilnveidei.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības satura centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta mācību satura izstrāde vispārējā izglītībā

Sagatavoti un organizēti  semināri pedagogiem, mācību metodisko apvienību vadītājiem (skaits)

25

20

20

20

20

Saskaņoti izglītības iestāžu iesniegtie mācību pr21.metu standarti (skaits)

22

30

30

30

30

Izvērtēti un apstiprināti mācību literatūras izdevumu komplekti un iekļauti valsts vienotajā bibliotēku IS “Aleph 500” (skaits)

25

25

25

25

25

Nodrošināta profesionālās izglītības satura pārstrukturēšana sadarbībā ar darba devējiem, ievērojot Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru un izmantojot elastīgu moduļveida izglītības ieguvi

Ieviestas profesionālās sākotnējās izglītības moduļveida satura programmas (profesionālajām kvalifikācijām) (skaits)

37

58

20

20

20

Izstrādāti un saskaņoti profesiju standarti (skaits)

31

85

15

15

15

Izvērtētas izglītības programmas (skaits)

680

520

520

520

520

Atbalsta sistēmas, lai nodrošinātu izglītības ieguvi izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, darbības koordinēšana

Notikušas Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes (skaits)

85

85

85

85

85

Izsniegti Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju sēžu atzinumi (skaits)

725

750

700

700

650

Notikuši semināri pedagogiem un speciālistiem (skaits)

8

8

7

7

7

Semināros iesaistītie pedagogi un speciālisti (skaits)

401

300

300

300

300

Organizēta valsts pārbaudījumu norise un centralizēto eksāmenu darbu vērtēšana

Noorganizēta valsts pārbaudes darbu norise (skaits)

34

34

34

34

34

Veikta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana centralizētajos eksāmenos (skaits)

11

11

11

11

11

Izsniegti sertifikāti par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības apguvi (skaits)

23 395

24 000

24 000

24 000

24 000

Izglītības iestādēs veikta skolēnu mācību sasniegumu diagnostika dabaszinātņu mācību priekšmetos pamatizglītībā (skaits)

36 555

14 000

-

-

-

Nodrošināta vienotu centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde un norise profesionālās kvalifikācijas iegūšanai

Organizēta centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norise (skaits)

59

65

59

55

65

Sagatavotas centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas un saturs (skaits)

59

65

59

55

65

Izvērtēti un saskaņoti profesionālās izglītības iestāžu sagatavotie un iesniegtie eksāmenu materiāli (skaits)

1 000

800

600

700

700

Nodrošināta valsts valodas prasmes pārbaude profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai

Nodrošināta valsts valodas prasmes pārbaude personām trīs valodas prasmes līmeņos (skaits)

4 804

3 500

3 500

2 500

2 500

Organizētas valsts valodas prasmes pārbaudes (skaits)

393

300

300

200

200

Koordinēta interešu izglītības un audzināšanas darba sistēmas darbība un īstenoti atbalsta pasākumi izglītojamo personības attīstībai, spēju un talantu pilnveidei, t.sk. veicināta skolēnu konkurētspēja, iesaistot skolēnus valsts un starptautiska mēroga pasākumos

Organizēti informatīvi izglītojoši semināri interešu izglītības pedagogiem un audzināšanas darba speciālistiem, interešu izglītības iestāžu vadītājiem un pašvaldību interešu izglītības speciālistiem (skaits)

13

12

12

12

12

Organizēti valsts nozīmes pasākumi interešu izglītībā, skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības sekmēšanā un audzināšanas darbā (skaits)

25

-

-

-

-

Organizēti valsts nozīmes pasākumi interešu izglītībā (vides izglītībā un tehniskajā jaunradē) un audzināšanas darbā (skaits)

-

10

13

10

10

Nodrošināta Ministru kabineta balvas pasniegšana izglītojamajiem un pedagogiem (starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākums)

1

1

1

1

1

Sagatavoti bērnu nometņu vadītāji (skaits)

515

450

480

480

480

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 786 367

1 868 723

1 982 181

1 941 052

1 933 952

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

82 356

113 458

-41 129

-7 100

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,6

6,1

-2,1

-0,4

Atlīdzība, euro

1 420 588

1 480 967

1 560 725

1 549 686

1 548 246

Vidējais amata vietu skaits gadā

89,7

90

93

93

93

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),  euro

1 041

1 083

1 078

1 077

1 078

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

300 188

310 993

357 800

347 200

345 587

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

20 689

134 147

113 458

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

120 000

120 000

Diasporas likuma normu īstenošanai.

-

120 000

120 000

Citas izmaiņas

20 689

14 147

-6 542

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

18  

-

-18

Latvijas valsts simtgades pasākuma “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”  nodrošināšanai (transferts no Kultūras ministrijas).

20 671

-

-20 671

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

14 147

14 147

Veikta finansējuma pārdale no apakšprogrammas 01.03.00 "Sociālās korekcijas izglītības iestāde", lai Valsts izglītības satura centrs nodrošinātu koledžu līmeņa profesiju standartu izstrādi.

-

14 147

14 147