Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot izglītības politiku vispārējās, profesionālās un interešu izglītības satura pilnveidē un valsts valodas jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. mācību satura izstrāde vispārējā un profesionālajā izglītībā;
  2. atbalsta sistēmas izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām koordinēšana;
  3. mācību sasniegumu novērtēšana valsts pārbaudījumos vispārējā un profesionālajā izglītībā;
  4. valsts valodas prasmes pārbaudes nodrošināšana;
  5. interešu izglītības un audzināšanas darba koordinēšana;
  6. īstenot atbalsta pasākumus izglītojamo personības attīstībai, spēju un talantu pilnveidei.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2022.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta mācību satura izstrāde vispārējā izglītībā

Sagatavoti un organizēti  semināri pedagogiem, mācību metodisko apvienību vadītājiem (skaits)

-

20

20

20

20

Saskaņoti izglītības iestāžu iesniegtie mācību priekšmetu standarti (skaits)

-

30

30

30

30

Izvērtēti un apstiprināti mācību literatūras izdevumu komplekti un iekļauti valsts vienotajā bibliotēku IS “Aleph 500” (skaits)

-

35

25

25

25

Nodrošināta profesionālās izglītības satura pārstrukturēšana sadarbībā ar darba devējiem, ievērojot Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru un izmantojot elastīgu moduļveida izglītības ieguvi

Ieviestas profesionālās sākotnējās izglītības moduļveida satura programmas (profesionālajām kvalifikācijām) (skaits)

-

58

58

10

20

Izstrādāti un saskaņoti profesiju standarti (skaits)

-

15

85

50

15

Izvērtētas izglītības programmas (skaits)

-

520

520

520

520

Atbalsta sistēmas, lai nodrošinātu izglītības ieguvi izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, darbības koordinēšana

Notikušas Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes (skaits)

-

85

85

85

85

Izsniegti Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju sēžu atzinumi (skaits)

-

750

750

750

750

Notikuši semināri pedagogiem un speciālistiem (skaits)

-

8

8

8

8

Semināros iesaistītie pedagogi un speciālisti (skaits)

-

300

300

300

300

Organizēta valsts pārbaudījumu norise un centralizēto eksāmenu darbu vērtēšana

Noorganizēta valsts pārbaudes darbu norise (skaits)

-

34

34

34

34

Veikta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana centralizētajos eksāmenos (skaits)

-

11

11

11

11

Izsniegti sertifikāti par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības apguvi (skaits)

-

24 000

24 000

24 000

24 000

Izglītības iestādēs veikta skolēnu mācību sasniegumu diagnostika dabaszinātņu mācību priekšmetos pamatizglītībā (skaits)

-

20 700

14 000

-

-

Nodrošināta vienotu centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde un norise profesionālās kvalifikācijas iegūšanai

Organizēta centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norise (skaits)

-

65

65

65

65

Sagatavotas centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas un saturs (skaits)

-

65

65

65

65

Izvērtēti un saskaņoti profesionālās izglītības iestāžu sagatavotie un iesniegtie eksāmenu materiāli (skaits)

-

800

800

800

800

Nodrošināta valsts valodas prasmes pārbaude profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai

Nodrošināta valsts valodas prasmes pārbaude personām trīs valodas prasmes līmeņos (skaits)

-

3 500

3 500

3 000

2 500

Organizētas valsts valodas prasmes pārbaudes (skaits)

-

300

300

250

200

Koordinēta interešu izglītības un audzināšanas darba sistēmas darbība un īstenoti atbalsta pasākumi izglītojamo personības attīstībai, spēju un talantu pilnveidei, t.sk. veicināta skolēnu konkurētspēja, iesaistot skolēnus valsts un starptautiska mēroga pasākumos

Organizēti informatīvi izglītojoši semināri interešu izglītības pedagogiem un audzināšanas darba speciālistiem, interešu izglītības iestāžu vadītājiem un pašvaldību interešu izglītības speciālistiem (skaits)

-

12

12

12

12

Organizēti valsts nozīmes pasākumi interešu izglītībā, skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības sekmēšanā un audzināšanas darbā (skaits)

-

12

-

-

-

Organizēti valsts nozīmes pasākumi interešu izglītībā (vides izglītībā un tehniskajā jaunradē) un audzināšanas darbā (skaits)

-

-

10

10

10

Nodrošināta Ministru kabineta balvas pasniegšana izglītojamajiem un pedagogiem (starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākums)

-

1

1

1

1

Sagatavoti bērnu nometņu vadītāji (skaits)

-

400

450

450

450

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

1 793 905

1 868 723

1 848 005

1 799 805

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 793 905

74 818

-20 718

-48 200

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

4,2

-1,1

-2,6

Atlīdzība, euro

-

1 458 199

1 480 967

1 476 549

1 464 099

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

90

90

90

90

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),  euro

-

1 013

1 083

1 083

1 083

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

364 456

310 993

306 575

294 125

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

74 818

74 818

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

74 818

74 818

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

-

5 968

5 968

Transferts no Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades pasākuma “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”  nodrošināšanai .

-

68 850

68 850