Apakšprogrammas mērķis:

Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana, īstenojot izglītības politiku vispārējās, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes un interešu izglītības satura pilnveidē un valsts valodas jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. mācību satura izstrāde vispārējā un profesionālajā izglītībā;
  2. atbalsta sistēmas izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām koordinēšana;
  3. mācību sasniegumu novērtēšana valsts pārbaudījumos vispārējā un profesionālajā izglītībā;
  4. valsts valodas prasmes pārbaudes nodrošināšana;
  5. interešu izglītības un audzināšanas darba koordinēšana;
  6. īstenot atbalsta pasākumus izglītojamo personības attīstībai, spēju un talantu pilnveidei.
  7. nodrošināt pasākumu "Izglītības iestāžu un pedagogu labās prakses piemēri barikāžu notikumu izzināšanā un atceres norišu organizēšanā"  un "Skolēnu pētniecisko un radošo darbu konkursu "Garaspēka barikādes", darbu lasījumi un prezentācijas”

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības satura centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta mācību satura izstrāde vispārējā izglītībā

Sagatavoti un organizēti  semināri pedagogiem, mācību metodisko apvienību vadītājiem (skaits)

17

20

20

20

20

Izvērtēti un saskaņoti izglītības iestāžu iesniegtie sasniedzamie rezultāti mācību jomā vai to daļā (iesniegumu skaits)

-

-

5

5

15

Izvērtēti un apstiprināti mācību literatūras izdevumu komplekti un iekļauti valsts vienotajā bibliotēku IS “Aleph 500” (skaits)

32

25

20

25

25

Nodrošināta profesionālās izglītības satura pārstrukturēšana sadarbībā ar darba devējiem, ievērojot Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru un izmantojot elastīgu moduļveida izglītības ieguvi

Ieviestas profesionālās sākotnējās izglītības moduļveida satura programmas (profesionālajām kvalifikācijām) (skaits)

65

20

20

20

20

Izstrādāti un saskaņoti profesiju standarti (skaits)

29

15

15

15

15

Izvērtētas izglītības programmas (skaits)

667

520

520

520

520

Atbalsta sistēmas, lai nodrošinātu izglītības ieguvi izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, darbības koordinēšana

Notikušas Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes (skaits)

85

85

85

85

85

Izsniegti Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju sēžu atzinumi (skaits)

682

700

650

650

650

Notikuši semināri pedagogiem un speciālistiem (skaits)

9

7

7

7

7

Semināros iesaistītie pedagogi un speciālisti (skaits)

293

300

300

300

300

Organizēta valsts pārbaudījumu norise un centralizēto eksāmenu darbu vērtēšana

Noorganizēta valsts pārbaudes darbu norise (skaits)

34

34

34

40

26

Veikta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana centralizētajos eksāmenos (skaits)

11

11

11

16

26

Izsniegti sertifikāti par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības apguvi (skaits)

24 206

24 000

24 000

28 000

28 000

Nodrošināta vienotu centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde un norise profesionālās kvalifikācijas iegūšanai

Organizēta centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norise (skaits)

59

59

59

70

100

Sagatavotas centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas un saturs (skaits)

59

59

59

70

100

Izvērtēti un saskaņoti profesionālās izglītības iestāžu sagatavotie un iesniegtie eksāmenu materiāli (skaits)

650

700

600

600

500

Nodrošināta valsts valodas prasmes pārbaude profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai

Nodrošināta valsts valodas prasmes pārbaude personām trīs valodas prasmes līmeņos (skaits)

4 312

4 000

4 000

4 000

4 000

Organizētas valsts valodas prasmes pārbaudes (skaits)

323

380

380

380

380

Koordinēta interešu izglītības un audzināšanas darba sistēmas darbība un īstenoti atbalsta pasākumi izglītojamo personības attīstībai, spēju un talantu pilnveidei, t.sk. veicināta skolēnu konkurētspēja, iesaistot skolēnus valsts un starptautiska mēroga pasākumos

Organizēti informatīvi izglītojoši semināri interešu izglītības pedagogiem un audzināšanas darba speciālistiem, interešu izglītības iestāžu vadītājiem un pašvaldību interešu izglītības speciālistiem (skaits)

12

12

12

12

12

Organizēti valsts nozīmes pasākumi interešu izglītībā (vides izglītībā un tehniskajā jaunradē) un audzināšanas darbā (skaits)

13

10

10

10

10

Nodrošināta Ministru kabineta balvas pasniegšana izglītojamajiem un pedagogiem (starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākums)

1

1

1

1

1

Sagatavoti bērnu nometņu vadītāji (skaits)

452

480

480

480

480

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gads (izpilde)

2020.gada     plāns

2021.gada plāns

2022.gada plāns

2023.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 979 910

1 941 052

1 925 879

1 927 714

1 927 714

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-38 858

-15 173

1 835

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2,0

-0,8

0,1

-

Atlīdzība, euro

1 573 524

1 549 686

1 542 608

1 542 008

1 542 008

Vidējais amata vietu skaits gadā

83,4

93

93

93

93

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)euro

1 254

1 089

1 082

1 082

1 082

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

318 709

334 235

334 835

334 235

334 235

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

19 173

4 000

-15 173

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

       4 000

4 000

1991. gada barikāžu trīsdesmitgades atzīmēšana

-

4 000

4 000

Vienreizēji pasākumi

5 835

-

-5 835

Samazināti komandējumu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

5 835

-

-5 835

Citas izmaiņas

13 338

-

-13 338

Transferts no Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades pasākuma “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”  nodrošināšanai

7 100

-

-7 100

Samazināti VSAOI izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

6 238

-

-6 238