Apakšprogrammas mērķis:

Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana, īstenojot izglītības politiku vispārējās, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes un interešu izglītības satura pilnveidē un valsts valodas jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. mācību satura izstrāde vispārējā un profesionālajā izglītībā;
  2. atbalsta sistēmas izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām koordinēšana;
  3. mācību sasniegumu novērtēšana valsts pārbaudījumos vispārējā un profesionālajā izglītībā;
  4. valsts valodas prasmes pārbaudes nodrošināšana;
  5. interešu izglītības un audzināšanas darba koordinēšana;
  6. īstenot atbalsta pasākumus izglītojamo personības attīstībai, spēju un talantu pilnveidei;
  7. izglītības satura (eksaminācija) atbilstoši kompetenču pieejas standartam ieviešana un attīstība;
  8. nodrošināta Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sniegto pakalpojumu pieejamība un to efektivitātes uzlabošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības satura centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta mācību satura izstrāde vispārējā izglītībā

Sagatavoti un organizēti  semināri pedagogiem, mācību metodisko apvienību vadītājiem (skaits)

32

20

20

20

20

Izvērtēti iesniegumi, saskaņojot izglītības iestāžu iesniegtos sasniedzamos rezultātus mācību jomā vai to daļā (skaits)

-

5

5

15

15

Izvērtēti un apstiprināti mācību literatūras izdevumu komplekti un iekļauti valsts vienotajā bibliotēku IS “Aleph 500” (skaits)

40

20

25

25

25

Nodrošināta profesionālās izglītības satura pārstrukturēšana sadarbībā ar darba devējiem, ievērojot Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru un izmantojot elastīgu moduļveida izglītības ieguvi

Ieviestas profesionālās sākotnējās izglītības moduļveida satura programmas (profesionālajām kvalifikācijām) (skaits)

20

20

20

20

20

Izstrādāti un saskaņoti profesiju standarti (skaits)

4

15

15

15

15

Izvērtētas izglītības programmas (skaits)

611

520

520

520

520

Atbalsta sistēmas, lai nodrošinātu izglītības ieguvi izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, darbības koordinēšana

Notikušas Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes (skaits)

76

85

85

85

85

Izsniegti Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju sēžu atzinumi (skaits)

434

650

650

650

650

Notikuši semināri pedagogiem un speciālistiem (skaits)

7

7

7

7

7

Semināros iesaistītie pedagogi un speciālisti (skaits)

1 917

300

300

300

300

Organizēta valsts pārbaudījumu norise un centralizēto eksāmenu darbu vērtēšana

Noorganizēta valsts pārbaudes darbu norise (skaits)

16

34

34

-

-

Veikta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana centralizētajos eksāmenos (skaits)

11

11

11

-

-

Izsniegti sertifikāti par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības apguvi (skaits)

20 717

24 000

28 000

-

-

Nodrošināta vienotu centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde un norise profesionālās kvalifikācijas iegūšanai

Organizēta centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norise (skaits)

59

59

59

70

100

Sagatavotas centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas un saturs (skaits)

59

59

59

70

100

Izvērtēti un saskaņoti profesionālās izglītības iestāžu sagatavotie un iesniegtie eksāmenu materiāli (skaits)

670

600

600

500

500

Nodrošināta valsts valodas prasmes pārbaude profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai

Nodrošināta valsts valodas prasmes pārbaude personām trīs valodas prasmes līmeņos (skaits)

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Organizētas valsts valodas prasmes pārbaudes (skaits)

380

380

380

380

380

Koordinēta interešu izglītības un audzināšanas darba sistēmas darbība un īstenoti atbalsta pasākumi izglītojamo personības attīstībai, spēju un talantu pilnveidei, t.sk. veicināta skolēnu konkurētspēja, iesaistot skolēnus valsts un starptautiska mēroga pasākumos

Organizēti informatīvi izglītojoši semināri interešu izglītības pedagogiem un audzināšanas darba speciālistiem, interešu izglītības iestāžu vadītājiem un pašvaldību interešu izglītības speciālistiem (skaits)

12

12

12

12

12

Organizēti valsts nozīmes pasākumi interešu izglītībā (vides izglītībā un tehniskajā jaunradē) un audzināšanas darbā (skaits)

6

10

10

10

10

Nodrošināta MK balvas pasniegšana izglītojamajiem un pedagogiem (starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākums) (skaits)

-

1

1

1

1

Sagatavoti bērnu nometņu vadītāji (skaits)

482

480

480

480

480

Nodrošināta izglītības satura ieviešanas pārraudzību vispārējā izglītībā, t.sk. pāreja uz jaunu valsts pārbaudījumu sistēmu.

Izstrādāti un aprobēti obligātie valsts pārbaudes darbi pamatizglītībā (skaits)

-

-

6

6

6

Izstrādāti un aprobēti obligātie un izvēles valsts pārbaudes darbi vispārējā vidējā izglītībā (skaits)

-

-

22

22

22

Novērtēti centralizēto eksāmenu darbi (skaits)

-

-

24 000

116 000

116 000

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 900 554

1 925 879

3 040 118

3 024 765

3 024 765

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

25 325

1 114 239

-15 353

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,3

57,9

-0,5

-

Atlīdzība, euro

1 515 748

1 542 608

2 543 593

2 583 483

2 585 319

Vidējais amata vietu skaits gadā

89,7

93

93

93

93

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)euro

1 123

1 082

1 287

1 322

1 324

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

306 652

334 835

1 107 593

1 107 593

1 107 593

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

4 000

1 118 239

1 114 239

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

894 586

894 586

Izglītības satura (eksaminācija) ieviešana un attīstība

-

894 586

894 586

Citas izmaiņas

4 000

223 653

219 653

Finansējuma samazinājums 1991. gada barikāžu trīsdesmitgades atzīmēšanai

4 000

-

-4 000

Komandējumu izdevumu atjaunošana, kas 2021. gadā tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

-

5 835

5 835

Finansējuma pārdale no Pārresoru koordinācijas centra, lai nodrošinātu VISC Speciālās izglītības nodaļas un Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas kapacitātes stiprināšanu, uzlabotu tās darba efektivitāti un sniegto pakalpojumu pieejamību saskaņā ar MK 31.08.2021. sēdes protokola Nr. 58 22.§ 2. punktu

-

217 818

217 818