Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot izglītības politiku vispārējās, profesionālās un interešu izglītības satura pilnveidē un valsts valodas jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. mācību satura izstrāde vispārējā un profesionālajā izglītībā;
  2. atbalsta sistēmas izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām koordinēšana;
  3. mācību sasniegumu novērtēšana valsts pārbaudījumos vispārējā un profesionālajā izglītībā;
  4. valsts valodas prasmes pārbaudes nodrošināšana;
  5. interešu izglītības un audzināšanas darba koordinēšana;
  6. īstenot atbalsta pasākumus izglītojamo personības attīstībai, spēju un talantu pilnveidei.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta mācību satura izstrāde vispārējā izglītībā

Sagatavoti un organizēti  semināri pedagogiem, mācību metodisko apvienību vadītājiem (skaits)

-

-

20

20

20

Saskaņoti izglītības iestāžu iesniegtie mācību priekšmetu standarti (skaits)

-

-

30

30

30

Izvērtēti un apstiprināti mācību literatūras izdevumu komplekti un iekļauti valsts vienotajā bibliotēku IS “Aleph 500” (skaits)

-

-

35

35

35

Nodrošināta profesionālās izglītības satura pārstrukturēšana sadarbībā ar darba devējiem, ievērojot Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru un izmantojot elastīgu moduļveida izglītības ieguvi

Ieviestas profesionālās sākotnējās izglītības moduļveida satura programmas (profesionālajām kvalifikācijām) (skaits)

-

-

58

10

20

Izstrādāti un saskaņoti profesiju standarti (skaits)

-

-

15

15

15

Izvērtētas izglītības programmas (skaits)

-

-

520

520

520

Atbalsta sistēmas, lai nodrošinātu izglītības ieguvi izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, darbības koordinēšana

Notikušas Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes (skaits)

-

-

85

85

85

Izsniegti Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju sēžu atzinumi (skaits)

-

-

750

750

750

Notikuši semināri pedagogiem un speciālistiem (skaits)

-

-

8

8

8

Semināros iesaistītie pedagogi un speciālisti (skaits)

-

-

300

300

300

Organizēta valsts pārbaudījumu norise un centralizēto eksāmenu darbu vērtēšana

Noorganizēta valsts pārbaudes darbu norise (skaits)

-

-

34

34

34

Veikta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana centralizētajos eksāmenos (skaits)

-

-

11

11

11

Izsniegti sertifikāti par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības apguvi (skaits)

-

-

24 000

24 000

24 000

Izglītības iestādēs veikta skolēnu mācību sasniegumu diagnostika dabaszinātņu mācību priekšmetos pamatizglītībā (skaits)

-

-

20 700

-

-

Nodrošināta vienotu centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde un norise profesionālās kvalifikācijas iegūšanai

Organizēta centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norise (skaits)

-

-

65

65

65

Sagatavotas centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas un saturs (skaits)

-

-

65

65

65

Izvērtēti un saskaņoti

profesionālās izglītības iestāžu sagatavotie un iesniegtie eksāmenu materiāli (skaits)

-

-

800

800

800

Nodrošināta valsts valodas prasmes pārbaude profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai

Nodrošināta valsts valodas prasmes pārbaude personām trīs valodas prasmes līmeņos (skaits)

-

-

3 500

3 000

2 500

Organizētas valsts valodas prasmes pārbaudes (skaits)

-

-

300

250

200

Koordinēta interešu izglītības un audzināšanas darba sistēmas darbība un īstenoti atbalsta pasākumi izglītojamo personības attīstībai, spēju un talantu pilnveidei, t.sk. veicina skolēnu konkurētspēja, iesaistot skolēnus valsts un starptautiska mēroga pasākumos

Organizēti informatīvi izglītojoši semināri interešu izglītības pedagogiem un audzināšanas darba speciālistiem, interešu izglītības iestāžu vadītājiem un pašvaldību interešu izglītības speciālistiem (skaits)

-

-

12

12

12

Organizēti valsts nozīmes pasākumi interešu izglītībā, skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības sekmēšanā un audzināšanas darbā (skaits)

-

-

12

12

12

Nodrošināta Ministru kabineta balvas pasniegšana izglītojamajiem un pedagogiem (starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākums)

-

-

1

1

1

Sagatavoti bērnu nometņu vadītāji (skaits)

-

-

400

400

400

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

1 793 905

1 793 905

1 793 905

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

1 793 905

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-

-

Atlīdzība, euro

-

-

1 458 199

1 458 199

1 458 199

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

90

90

90

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),  euro

-

-

1 013

1 013

1 013

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

364 456

364 456

364 456

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 793 905

1 793 905

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

11 748

11 748

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri.

-

11 748

11 748

Strukturālas izmaiņas

-

1 782 157

1 782 157

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammām 42.01.00 “Iestāžu darbības nodrošināšana” un 42.02.00 “Izglītības satura un vērtēšanas nodrošināšana” atbilstoši 2016.gada 16.augusta Ministru kabineta sēdes protokola Nr.40 59.§ 52.punktam, lai nodrošinātu efektīvu, caurskatāmu budžeta sagatavošanas un izpildes procesu.

-

1 782 157

1 782 15