Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā.

Galvenās aktivitātes:

 1. izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju reģistru uzturēšana;
 2. pedagogu privātprakšu sertificēšana;
 3. vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšana;
 4. izglītības kvalitātes novērtēšana;
 5. ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana;
 6. izglītības iestāžu, sporta speciālistu darbības un izglītības procesa īstenošanas uzraudzība;
 7. bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistra uzturēšana;
 8. iepriekš sodīto personu izvērtēšana;
 9. obligātā izglītības vecumā esošo bērnu uzskaite un kavējumu novēršanas monitorings (uzskaites biežums);
 10. izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana;
 11. psihologu un psihologu-pārraugu reģistrēšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības kvalitātes valsts dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju darbības, izglītības programmu īstenošanas kvalitātes nodrošināšana

Izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju reģistri (skaits)

833

833

805

805

805

Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšana (programmu skaits)

2 187

1 800

1 100

1 000

1 000

Izglītības kvalitātes novērtēšana (akreditācija) (skaits)

2 827

2 000

1 900

1 900

1 900

Izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu un citu personu izvērtēšana

Iepriekš sodīto personu izvērtēšana (skaits)

37

42

35

30

30

Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertificēšana (skaits)

260

200

210

200

200

Novērtēti izglītības iestāžu vadītāji (skaits)

153

359

150

120

120

Sertificēto psihologu īpatsvars (% no reģistrēto psihologu skaita)

40

60

60

70

70

Izglītības uzraudzība

Personu iesniegumu izskatīšana (skaits)

660

560

560

560

560

Izglītības iestāžu, izglītības procesa pārbaudes (skaits)

345

200

280

260

260

Administratīvā pārkāpuma lietvedības (skaits)

19

15

15

15

15

Sniegtas konsultācijas par izglītības jomu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu (skaits)

-

1 000

1 000

1 000

1 000

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju darbības sākotnējā izvērtēšana

Reģistrēti bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji (skaits)

450

450

400

400

400

Izslēgti no bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistra un veikti grozījumi bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā (skaits)

130

150

150

150

150

Informācijas analīze un priekšlikumi izglītības kvalitātes paaugstināšanai

Analītiskās izpētes (skaits)

3

3

3

3

3

Ziņojumi (skaits)

4

4

4

4

4

Obligātā izglītības vecumā esošo bērnu uzskaite un kavējumu novēršanas monitorings

Uzskaites datu aktualizācija (reizes gadā)

6

6

6

6

6

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1 312 862

1 281 384

1 297 147

1 297 147

1 297 147

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-31 478

15 763

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2,4

1,2

-

-

Atlīdzība, euro

1 125 547

1 087 158

1 102 921

1 102 921

1 102 921

Vidējais amata vietu skaits gadā

53

58

56

56

56

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 112

961

1 019

1 019

1 019

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

418 111

418 110

418 110

418 110

418 110

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

1 117

16 880

15 763

t. sk.:

Citas izmaiņas

1 117

16 880

15 763

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1 117

16 880

15 763

Finansējuma samazinājums izdevumiem, kas 2019.gadā tika pārdalīti no budžeta apakšprogrammas 01.03.00 “Sociālās korekcijas izglītības iestāde”, lai Izglītības kvalitātes valsts dienests nodrošinātu Psihologu reģistra uzturēšanu un atlīdzību pārceltajam darbiniekam no Izglītības un zinātnes ministrijas

1 117

-

-1 117

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 97.01.00“Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu finansējumu IKVD 1 vecāka eksperta amata vietai 20.12.16.gada MK noteikumu Nr.831 izpildei

-

16 880

16 880