Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā.

Galvenās aktivitātes:

 1. izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju reģistru uzturēšana;
 2. pedagogu privātprakšu sertificēšana;
 3. vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšana;
 4. izglītības kvalitātes novērtēšana;
 5. ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana;
 6. izglītības iestāžu, sporta speciālistu darbības un izglītības procesa īstenošanas uzraudzība;
 7. bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistra uzturēšana;
 8. iepriekš sodīto personu izvērtēšana;
 9. obligātā izglītības vecumā esošo bērnu uzskaite un kavējumu novēršanas monitorings (uzskaites biežums);
 10. izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana;
 11. psihologu un psihologu-pārraugu reģistrēšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības kvalitātes valsts dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju darbības, izglītības programmu īstenošanas kvalitātes nodrošināšana

Izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju reģistri (skaits)

760

700

833

833

833

Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšana (programmu skaits)

1 969

2 000

1 800

1 800

1 800

Izglītības kvalitātes novērtēšana (akreditācija) (skaits)

2 218

2 790

2 000

2 000

2 000

Izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu un citu personu izvērtēšana

Iepriekš sodīto personu izvērtēšana (skaits)

38

45

42

42

42

Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertificēšana (skaits)

306

200

200

200

200

Novērtēti izglītības iestāžu vadītāji (skaits)

40

304

359

395

360

Sertificēto psihologu īpatsvars (% no reģistrēto psihologu skaita)                                   

-

40

60

70

70

Izglītības uzraudzība

Personu iesniegumu izskatīšana (skaits)

610

550

560

560

560

Izglītības iestāžu, izglītības procesa pārbaudes (skaits)

421

200

200

200

200

Administratīvā pārkāpuma lietvedības (skaits)

-

15

15

15

15

Sniegtas konsultācijas par izglītības jomu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu (skaits)

-

1 000

1 000

1 000

1 000

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju darbības sākotnējā izvērtēšana

Reģistrēti bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji (skaits)

511

450

450

450

450

Izslēgti no bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistra un veikti grozījumi bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā (skaits)

166

100

150

150

150

Informācijas analīze un priekšlikumi izglītības kvalitātes paaugstināšanai

Analītiskās izpētes (skaits)

3

1

3

3

3

Ziņojumi (skaits)

6

9

4

4

4

Obligātā izglītības vecumā esošo bērnu uzskaite un kavējumu novēršanas monitorings

Uzskaites datu aktualizācija (reizes gadā)

6

6

6

6

6

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

908 595

906 677

1 281 384

1 280 267

1 280 267

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 918

374 707

-1 117

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,2

41,3

-0,1

-

Atlīdzība, euro

744 967

729 839

1 087 158

1 086 041

1 086 041

Vidējais amata vietu skaits gadā

60

57

58

58

58

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

898

960

961

960

960

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

98 457

72 979

418 110

418 110

418 110

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

374 707

374 707

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

374 707

374 707

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

4

4

Izdevumi, kuri segti no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, sakarā ar izmaiņām vērtēšanas procesā, nodrošinot Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes un eksaminācijas centrus, vispārējās un profesionālās izglītības programmas, un novērtē valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību” izpildi.

-

2 527

2 527

Palielināti maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2016.gada 23.decembra noteikumos Nr.831 noteikto funkciju izpildi.

-

342 500

342 500

Palielināti maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumos Nr.541 noteikto funkciju izpildi.

-

12 447

12 447

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

17 229

17 229

Veikta finansējuma pārdale no budžeta apakšprogrammas  01.03.00 "Sociālās korekcijas izglītības iestāde", lai Izglītības kvalitātes valsts dienests nodrošinātu Psihologu reģistra uzturēšanu un atlīdzību pārceltajam darbiniekam no Izglītības un zinātnes ministrijas.

-

17 229

17 229