Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā.

Galvenās aktivitātes:

 1. izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju reģistru uzturēšana;
 2. pedagogu privātprakšu sertificēšana;
 3. vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšana;
 4. izglītības kvalitātes novērtēšana;
 5. ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana;
 6. izglītības iestāžu, sporta speciālistu darbības un izglītības procesa īstenošanas uzraudzība;
 7. bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistra uzturēšana;
 8. iepriekš sodīto personu izvērtēšana;
 9. obligātā izglītības vecumā esošo bērnu uzskaite un kavējumu novēršanas monitorings (uzskaites biežums);
 10. izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana;
 11. psihologu un psihologu-pārraugu reģistrēšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības kvalitātes valsts dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju darbības, izglītības programmu īstenošanas kvalitātes nodrošināšana

Izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju reģistri (skaits)

-

462

700

700

700

Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšana (programmu skaits)

-

2 310

2 000

2 000

2 000

Izglītības kvalitātes novērtēšana (akreditācija) (skaits)

-

2 918

2 790

3 010

2 925

Izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu un citu personu izvērtēšana

Iepriekš sodīto personu izvērtēšana (skaits)

-

60

45

45

45

Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertificēšana (skaits)

-

250

200

200

200

Novērtēti izglītības iestāžu vadītāji (skaits)

-

-

304

350

380

Sertificēto psihologu īpatsvars (% no reģistrēto psihologu skaita)                               

-

-

40

60

70

Izglītības uzraudzība

Personu iesniegumu izskatīšana (skaits)

-

600

550

550

550

Izglītības iestāžu, izglītības procesa pārbaudes (skaits)

-

390

200

200

200

Administratīvā pārkāpuma lietvedības (skaits)

-

-

15

15

15

Sniegtas konsultācijas par izglītības jomu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu (skaits)

-

-

1 000

1 000

1 000

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju darbības sākotnējā izvērtēšana

Reģistrēti bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji (skaits)

-

400

450

450

450

Izslēgti no bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistra un veikti grozījumi bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā (skaits)

-

50

100

150

150

Informācijas analīze un priekšlikumi izglītības kvalitātes paaugstināšanai

Analītiskās izpētes (skaits)

-

7

1

1

1

Ziņojumi (skaits)

-

9

9

9

9

Obligātā izglītības vecumā esošo bērnu uzskaite un kavējumu novēršanas monitorings

Uzskaites datu aktualizācija (reizes gadā)

-

6

6

6

6

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

882 778

906 677

909 208

909 208

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

882 778

23 899

2 531

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

2,7

0,3

-

Atlīdzība, euro

-

706 018

729 839

730 890

730 890

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

60

57

57

57

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

879

960

960

960

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

73 370

72 979

74 030

74 030

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

23 899

23 899

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

23 899

23 899

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

2 941

2 941

Izdevumi, kuri segti no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, sakarā ar izmaiņām vērtēšanas procesā, nodrošinot Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes un eksaminācijas centrus, vispārējās un profesionālās izglītības programmas, un novērtē valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību” izpildi.

-

3 366

3 366

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

17 592

17 592

Pārdale no apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares vadības atbalsta pasākumi”, lai nodrošinātu Izglītības kvalitātes valsts dienesta 1 (vienas) pārvaldes vecākā referenta vai vecākā eksperta amata vietas uzturēšanu, kurš organizē izglītības iestādes vadītāja novērtēšanu, piedalās ekspertu komisijas darbā, sagatavo eksperta atzinumu un priekšlikumu.

-

 

17 592

17 592