Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā.

Galvenās aktivitātes:

  1. izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju reģistru uzturēšana;
  2. pedagogu privātprakšu sertificēšana;
  3. vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšana;
  4. izglītības kvalitātes novērtēšana;
  5. ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana;
  6. izglītības iestāžu, sporta speciālistu darbības un izglītības procesa īstenošanas uzraudzība;
  7. bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistra uzturēšana;
  8. iepriekš sodīto personu izvērtēšana;
  9. obligātā izglītības vecumā esošo bērnu uzskaite un kavējumu novēršanas monitorings (uzskaites biežums).

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības kvalitātes valsts dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju darbības, izglītības programmu īstenošanas kvalitātes nodrošināšana

Izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju reģistri (skaits)

-

-

462

462

462

Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšana (programmu skaits)

-

-

2 310

2 310

2 310

Izglītības kvalitātes novērtēšana (akreditācija) (skaits)

-

-

2 918

2 918

2 918

Izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu un citu personu izvērtēšana

Iepriekš sodīto personu izvērtēšana (skaits)

-

-

60

60

60

Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertificēšana (skaits)

-

-

250

250

250

Izglītības uzraudzība

Personu iesniegumu izskatīšana (skaits)

-

-

600

600

600

Izglītības iestāžu, izglītības procesa pārbaudes (skaits)

-

-

390

390

390

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju darbības sākotnējā izvērtēšana

Reģistrēti bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji (skaits)

-

-

400

400

400

Izslēgti no bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistra un veikti grozījumi bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā (skaits)

-

-

50

50

50

Informācijas analīze un priekšlikumi izglītības kvalitātes paaugstināšanai

Analītiskās izpētes (skaits)

-

-

7

7

7

Ziņojumi (skaits)

-

-

9

9

9

Obligātā izglītības vecumā esošo bērnu uzskaite un kavējumu novēršanas monitorings

Uzskaites (datu aktualizācijas) biežums

-

-

6

6

6

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

×

×

882 778

886 144

888 671

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

882 778

3 366

2 527

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

0,4

0,3

Atlīdzība, euro

-

-

706 018

710 086

711 133

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

60

60

60

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

879

879

884

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

73 370

77 440

74 981

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

882 778

882 778

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

7 298

7 298

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1,janvāri.

-

7 298

7 298

Strukturālas izmaiņas

-

875 480

875 480

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 42.01.00 “Iestāžu darbības nodrošināšana” atbilstoši 2016.gada 16.augusta Ministru kabineta sēdes protokola Nr.40 59.§ 52.punktam, lai nodrošinātu efektīvu, caurskatāmu budžeta sagatavošanas un izpildes procesu.

-

875 480

 

875 480