Apakšprogrammas mērķis:

Izglītības kvalitātes valsts dienesta darbības nodrošināšana, sekmējot kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā.

Galvenās aktivitātes:

 1. izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju reģistru uzturēšana;
 2. pedagogu privātprakšu sertificēšana;
 3. vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšana;
 4. izglītības kvalitātes novērtēšana;
 5. ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana;
 6. izglītības iestāžu, sporta speciālistu darbības un izglītības procesa īstenošanas uzraudzība;
 7. bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistra uzturēšana;
 8. iepriekš sodīto personu izvērtēšana;
 9. obligātā izglītības vecumā esošo bērnu uzskaite un kavējumu novēršanas monitorings (uzskaites biežums);
 10. izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana;
 11. psihologu un psihologu-pārraugu reģistrēšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju darbības, izglītības programmu īstenošanas kvalitātes nodrošināšana

Izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju reģistri (skaits)

1 261

805

805

805

805

Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšana (skaits)

2 024

1 100

1 000

1 000

1 000

Izglītības kvalitātes novērtēšana (akreditācija) (skaits)

1 818

1 900

1 165

1 112

1 112

Izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu un citu personu izvērtēšana

Iepriekš sodīto personu izvērtēšana (skaits)

43

35

30

30

30

Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertificēšana (skaits)

271

210

200

200

200

Novērtēti izglītības iestāžu vadītāji (skaits)

203

150

187

197

197

Sertificēto psihologu īpatsvars no reģistrēto psihologu skaita (%)                            

72

60

70

70

70

Izglītības uzraudzība

Personu iesniegumu izskatīšana (skaits)

560

560

560

560

560

Izglītības iestāžu, izglītības procesa pārbaudes (skaits)

296

280

260

260

260

Administratīvā pārkāpuma lietvedības (skaits)

10

15

15

15

15

Sniegtas konsultācijas par izglītības jomu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu (skaits)

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju darbības sākotnējā izvērtēšana

Reģistrēti bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji (skaits)

    703

400

400

400

400

Izslēgti no bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistra un veikti grozījumi bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā (skaits)

144

150

150

150

150

Informācijas analīze un priekšlikumi izglītības kvalitātes paaugstināšanai

Analītiskās izpētes (skaits)

3

3

3

3

3

Ziņojumi (skaits)

4

4

4

4

4

Obligātā izglītības vecumā esošo bērnu uzskaite un kavējumu novēršanas monitorings

Uzskaites datu aktualizācijas reizes gadā (skaits)

6

6

6

6

6

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 387 427

1 297 147

1 278 718

1 292 703

1 292 703

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-90 280

-18 429

13 985

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6,5

-1,4

1,1

-

Atlīdzība, euro

1 210 747

1 102 921

1 098 477

1 098 477

1 098 477

Vidējais amata vietu skaits gadā

56

56

55

55

55

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 205

1 019

1 031

1 031

1 031

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

400 992

418 110

418 110

418 110

418 110

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

18 429

-

-18 429

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

13 985

-

-13 985

Samazināti komandējumu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

13 985

-

-13 985

Citas izmaiņas

4 444

-

-4 444

Samazināti VSAOI izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

4 444

 

-

-4 444