Apakšprogrammas mērķis:

Izglītības kvalitātes valsts dienesta darbības nodrošināšana, sekmējot kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā.

Galvenās aktivitātes:

 1. izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju reģistru uzturēšana;
 2. pedagogu privātprakšu sertificēšana;
 3. vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšana;
 4. izglītības kvalitātes novērtēšana;
 5. ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana;
 6. izglītības iestāžu, sporta speciālistu darbības un izglītības procesa īstenošanas uzraudzība;
 7. bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistra uzturēšana;
 8. iepriekš sodīto personu izvērtēšana;
 9. obligātā izglītības vecumā esošo bērnu uzskaite un kavējumu novēršanas monitorings (uzskaites biežums);
 10. izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana;
 11. psihologu un psihologu-pārraugu reģistrēšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju darbības, izglītības programmu īstenošanas kvalitātes nodrošināšana

Izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju reģistri (skaits)

1 339

805

750

640

640

Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšana (skaits)

2 100

1 000

1 500

1 200

1 200

Izglītības kvalitātes novērtēšana (akreditācija) (skaits)

4 314

1 165

2 200

2 000

2 000

Izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu un citu personu izvērtēšana

Iepriekš sodīto personu izvērtēšana (skaits)

36

30

30

30

30

Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertificēšana (skaits)

193

200

150

150

150

Novērtēti izglītības iestāžu vadītāji (skaits)

221

187

210

200

200

Sertificēto psihologu īpatsvars no reģistrēto psihologu skaita (%)                            

86

70

80

80

80

Izglītības uzraudzība

Personu iesniegumu izskatīšana (skaits)

750

560

700

650

650

Izglītības iestāžu, izglītības procesa pārbaudes (skaits)

252

260

180

180

180

Administratīvā pārkāpuma lietvedības (skaits)

10

15

12

12

12

Sniegtas konsultācijas par izglītības jomu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu (skaits)

1 000

1 000

1 400

1 400

1 400

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju darbības sākotnējā izvērtēšana

Reģistrēti bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji (skaits)

509

400

420

400

400

Izslēgti no bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistra un veikti grozījumi bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā (skaits)

171

150

150

100

100

Informācijas analīze un priekšlikumi izglītības kvalitātes paaugstināšanai

Analītiskās izpētes (skaits)

3

3

3

3

3

Ziņojumi (skaits)

3

4

3

3

3

Obligātā izglītības vecumā esošo bērnu uzskaite un kavējumu novēršanas monitorings

Uzskaites datu aktualizācija (reizes gadā)

6

6

6

6

6

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 454 303

1 278 718

2 055 200

2 003 349

2 003 349

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-175 585

776 482

-51 851

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-12,1

60,7

-2,5

-

Atlīdzība, euro

1 281 709

1 098 477

1 763 094

1 731 323

1 731 323

Vidējais amata vietu skaits gadā

56

55

55

55

55

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 256

1 031

1 050

1 050

1 050

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

437 767

418 110

1 069 844

1 038 073

1 038 073

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

      Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

776 482

776 482

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

13 985

13 985

Komandējumu izdevumu atjaunošana, kas 2021. gadā tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam).

-

13 985

13 985

Citas izmaiņas

-

762 497

762 497

Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un no tiem segto izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu akreditācijas ekspertu atlīdzību un komandējumu izdevumu segšanu

-

710 646

710 646

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas, lai nodrošinātu akreditācijas ekspertu atlīdzību un portatīvās datortehnikas ar programmatūru nomaiņu

-

51 851

51 851