Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt studiju un studējošo kreditēšanas sistēmas darbību valstī, nodrošināt studiju un studējošo kredītu administrēšanu un piedziņu, kredītu dzēšanu, kā arīnodrošināt no valsts budžeta finansēto zinātnisko pētījumu programmu un projektu administratīvu un finansiālu uzraudzību, informācijas apkopošanu un pieejamību.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt valsts budžeta apakšprogrammas 03.04.00 “Studējošo un studiju kreditēšana” izpildi:
  • administrēt studiju kredītus, kas studējošajiem studiju maksas segšanai tika piešķirti no valsts budžeta līdzekļiem, uzskaitīt atmaksas un piedzīt kredītus, kredītu procentus un līgumsodus;
  • studiju un studējošo kreditēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt studiju kredītu un studējošo kredītu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu administrēšanu, nodrošināt procentu starpības starp kredītu ņēmēja un kredītiestādes procentu likmes segšanu kredītiestādēm;
  • apkopot informāciju par doktora studiju programmā pilna laika studējošajiem un izmaiņām doktora studiju programmā pilna laika studējošo sarakstā, sagatavot un izsniegt kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksas grafikus tiem studējošiem, kas pārtraukuši studijas vai nav ieguvuši zinātnisko grādu līgumā noteiktajā termiņā. Uzkrāt informāciju par kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksu, piedzīt kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei pamatsummu, procentus un līgumsodu;
  • studiju un studējošo kreditēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt studiju un studējošo kredītu no valsts budžeta līdzekļiem un kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu dzēšanu.
 2. nodrošināt valsts budžeta apakšprogrammas 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana” un apakšprogrammas 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas” administrēšanu:
  • slēgt trīspusējos līgumus ar zinātnisko pētījumu projektu un zinātnisko institūciju vadītājiem par projekta izpildi, nodrošināt fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanai un valsts pētījumu programmām piešķirtā valsts budžeta finansējuma pārskatījumus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem;
  • pieņemt, pārbaudīt un iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā pētījumu projektu izpildes pusgada un gada finanšu pārskatus;
  • nodrošināt fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanai un valsts pētījumu programmām piešķirtā valsts budžeta izlietošanas pārbaudes.

Apakšprogrammas izpildītājs: Studiju un zinātnes administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Sekmēta augstākās izglītības pieejamība visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī

Izsniegtie kredīti (kopējais skaits)

114 736

117 396

117 732

-

-

Izsniegtie studējošo kredīti (kredīta ņēmēju skaits, kuriem pārskata gadā tiek izmaksāts studējošā kredīts no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu)

857

1 061

1 181

-

-

Izsniegtie studiju kredīti (kredīta ņēmēju skaits, kuriem pārskata gadā tiek izmaksāts studiju kredīts no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu)

4 247

4 039

4 230

-

-

Nodrošināta fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu un Valsts pētījumu programmu administrēšana

Fundamentālie un lietišķie starpnozaru pētījumi programmās (finansēto projektu skaits)

102

102

147

-

-

Valsts pētījumu programmās finansēto projektu skaits (zinātniskās grupas)

17

17

20

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Kopējie izdevumi,euro

294 264

359 251

179 625

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

64 986

-179 626

-179 625

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

22,1

-50,0

-100,0

-

Atlīdzība, euro

241 576

298 791

149 395

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

16

15

7,5

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 215

1 660

1 660

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

8 252

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

179 626

-

-179 626

t. sk.:

Citas izmaiņas

179 626

-

-179 626

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

179 626

-

-179 626

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 42.09.00“Latvijas Zinātnes padome”, lai nodrošinātu Zinātniskās darbības likumā noteikto, atbilstoši Ministru kabineta 08.10.2019. sēdes protokola Nr.46 30.§

125 479

-

-125 479

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 42.05.00“Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu Zinātniskās darbības likumā noteikto, atbilstoši Ministru kabineta 08.10.2019. sēdes protokola Nr.46 30.§

54 147

-

-54 147