Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt studiju un studējošo kreditēšanas sistēmas darbību valstī, nodrošināt studiju un studējošo kredītu administrēšanu un piedziņu, kredītu dzēšanu, kā arī nodrošināt no valsts budžeta finansēto zinātnisko pētījumu programmu un projektu administratīvu un finansiālu uzraudzību, informācijas apkopošanu un pieejamību.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt valsts budžeta apakšprogrammas 03.04.00 “Studējošo un studiju kreditēšana” izpildi:
  • administrēt studiju kredītus, kas studējošajiem studiju maksas segšanai tika piešķirti no valsts budžeta līdzekļiem, uzskaitīt atmaksas un piedzīt kredītus, kredītu procentus un līgumsodus;
  • studiju un studējošo kreditēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt studiju kredītu un studējošo kredītu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu administrēšanu, nodrošināt procentu starpības starp kredītu ņēmēja un kredītiestādes procentu likmes segšanu kredītiestādēm;
  • apkopot informāciju par doktora studiju programmā pilna laika studējošajiem un izmaiņām doktora studiju programmā pilna laika studējošo sarakstā, sagatavot un izsniegt kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksas grafikus tiem studējošiem, kas pārtraukuši studijas vai nav ieguvuši zinātnisko grādu līgumā noteiktajā termiņā. Uzkrāt informāciju par kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksu, piedzīt kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei pamatsummu, procentus un līgumsodu;
  • studiju un studējošo kreditēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt studiju un studējošo kredītu no valsts budžeta līdzekļiem un kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu dzēšanu.
 2. nodrošināt valsts budžeta apakšprogrammas 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana” un apakšprogrammas 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas” administrēšanu:
  • slēgt trīspusējos līgumus ar zinātnisko pētījumu projektu un zinātnisko institūciju vadītājiem par projekta izpildi, nodrošināt fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanai un valsts pētījumu programmām piešķirtā valsts budžeta finansējuma pārskaitījumus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem;
  • pieņemt, pārbaudīt un iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā pētījumu projektu izpildes pusgada un gada finanšu pārskatus;
  • nodrošināt fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanai un valsts pētījumu programmām piešķirtā valsts budžeta izlietošanas pārbaudes.

Apakšprogrammas izpildītājs: Studiju un zinātnes administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Sekmēta augstākās izglītības pieejamība visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī

Izsniegtie kredīti (kopējais skaits)

113 223

123 746

117 396

120 886

124 376

Izsniegtie studējošo kredīti (kredīta ņēmēju skaits, kuriem pārskata gadā tiek  izmaksāts studējošā kredīts no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu)

993

4 100

1 061

1 203

1 203

Izsniegtie studiju kredīti (kredīta ņēmēju skaits, kuriem pārskata gadā tiek izmaksāts studiju kredīts no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu)

4 586

7 679

4 014

3 212

2 805

Nodrošināta fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu un Valsts pētījumu programmu administrēšana

Fundamentālie un lietišķie starpnozaru pētījumi programmās (finansēto projektu skaits)

33

98

102

102

102

Valsts pētījumu programmās finansēto projektu skaits (zinātniskās grupas)

198

72

17

17

17

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

279 123

359 251

359 251

359 251

359 251

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

80 128

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

28,7

-

-

-

Atlīdzība, euro

236 653

298 791

298 791

298 791

298 791

Vidējais amata vietu skaits gadā

13

18

15

15

15

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 517

1 381

1 660

1 660

1 660

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

550

-

-

-