Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt studiju un studējošo kreditēšanas sistēmas darbību valstī, nodrošināt studiju un studējošo kredītu administrēšanu un piedziņu, kredītu dzēšanu, kā arī nodrošināt no valsts budžeta finansēto zinātnisko pētījumu programmu un projektu administratīvu un finansiālu uzraudzību, informācijas apkopošanu un pieejamību.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt valsts budžeta apakšprogrammas 03.04.00 „Studējošo un studiju kreditēšana” izpildi:
  • administrēt studiju kredītus, kas studējošajiem studiju maksas segšanai tika piešķirti no valsts budžeta līdzekļiem, uzskaitīt atmaksas un piedzīt kredītus, kredītu procentus un līgumsodus;
  • studiju un studējošo kreditēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt studiju kredītu un studējošo kredītu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu administrēšanu, nodrošināt procentu starpības starp kredītu ņēmēja un kredītiestādes procentu likmes segšanu kredītiestādēm;
  • apkopot informāciju par doktora studiju programmā pilna laika studējošajiem un izmaiņām doktora studiju programmā pilna laika studējošo sarakstā, sagatavot un izsniegt kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksas grafikus tiem studējošiem, kas pārtraukuši studijas vai nav ieguvuši zinātnisko grādu līgumā noteiktajā termiņā. Uzkrāt informāciju par kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksu, piedzīt kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei pamatsummu, procentus un līgumsodu.
  • studiju un studējošo kreditēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt studiju un studējošo kredītu no valsts budžeta līdzekļiem un kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu dzēšanu.
 2. nodrošināt valsts budžeta apakšprogrammas 05.01.00 „Zinātniskās darbības nodrošināšana” un apakšprogrammas 05.12.00 „Valsts pētījumu programmas” administrēšanu:
  • slēgt trīspusējos līgumus ar zinātnisko pētījumu projektu un zinātnisko institūciju vadītājiem par projekta izpildi, nodrošināt fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanai un valsts pētījumu programmām piešķirtā valsts budžeta finansējuma pārskaitījumus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem;
  • pieņemt, pārbaudīt un iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā pētījumu projektu izpildes pusgada un gada finanšu pārskatus;
  • nodrošināt fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanai un valsts pētījumu programmām piešķirtā valsts budžeta izlietošanas pārbaudes.

Apakšprogrammas izpildītājs: Studiju un zinātnes administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Sekmēta augstākās izglītības pieejamība visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī

Izsniegtie kredīti (kopējais skaits)

-

-

121 929

127 929

133 929

Izsniegtie studējošo kredīti (kredīta ņēmēju skaits, kuriem pārskata gadā tiek  izmaksāts studējošā kredīts no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu)

-

-

3 812

4 164

5 441

Izsniegtie studiju kredīti (kredīta ņēmēju skaits, kuriem pārskata gadā tiek izmaksāts studiju kredīts no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu)

-

-

7 455

8 455

9 717

Nodrošināta fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu un Valsts pētījumu programmu administrēšanu

Fundamentālie un lietišķie starpnozaru pētījumi programmās (finansēto projektu skaits)

-

-

33

98

98

Valsts pētījumu programmās finansēto projektu skaits (zinātniskās grupas)

-

-

198

198

198

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

×

×

358 047

358 047

358 047

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

358 047

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-

-

Atlīdzība, euro

-

-

297 587

297 587

297 587

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

18

18

18

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

1 375

1 375

1 375

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

680

680

680

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

358 047

358 047

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

2 492

2 492

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1,janvāri.

-

2 492

2 492

Strukturālas izmaiņas

-

355 555

355 555

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 42.01.00 “Iestāžu darbības nodrošināšana” atbilstoši 2016.gada 16.augusta Ministru kabineta sēdes protokola Nr.40 59.§ 52.punktam, lai nodrošinātu efektīvu, caurskatāmu budžeta sagatavošanas un izpildes procesu.

-

355 555

355 555