Apakšprogrammas mērķis:

 • Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana un zinātnes sistēmas administratīvās kapacitātes attīstība, īstenojot valsts politiku zinātnes un inovāciju jomā, nodrošinot no valsts budžeta finansēto zinātnisko pētījumu programmu un projektu administratīvu un finansiālu uzraudzību, informācijas apkopošanu un pieejamību.

Galvenās aktivitātes:

 1. atbalsta piešķiršana fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem;
 2. zinātnisko pētījumu projektu ekspertīzes nodrošināšana;
 3. dalība zinātnes sistēmas administratīvās kapacitātes attīstībā;
 4. nodrošināt Eiropas Savienības Ietvara programmas APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020) Nacionālā kontaktpunkta funkciju īstenošanu;
 5. nodrošināt Latvijas dalību līguma par Eiropas Savienības darbību 185. un 187.panta izrietošajās kopējās programmās un kopīgās tehnoloģiju ierosmēs, kā arī Eiropas Savienības COST, ERA-NET un ERA-NET+ projektos;
 6. nodrošināt Latvijas nominēto pārstāvju un ekspertu dalību APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020) programmkomiteju, Padomes un Komisijas darba grupu sanāksmēs;
 7. nodrošināt valsts budžeta apakšprogrammas 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana” un apakšprogrammas 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas” administrēšanu:
  • slēgt trīspusējos līgumus ar zinātnisko pētījumu projektu un zinātnisko institūciju vadītājiem par projekta izpildi, nodrošināt fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanai un valsts pētījumu programmām piešķirtā valsts budžeta finansējuma pārskatījumus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem;
  • pieņemt, pārbaudīt un iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā pētījumu projektu izpildes pusgada un gada finanšu pārskatus;
  • nodrošināt fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanai un valsts pētījumu programmām piešķirtā valsts budžeta izlietošanas pārbaudes.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Zinātnes padome.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināts ekspertu komisiju darbs

Ekspertu komisijas (skaits)

-

-

5

5

5

Nodrošinātas zinātnisko pētījumu projektu ekspertīzes

Nodrošinātas ekspertīzes (skaits)

-

-

658

800

800

Nodrošināta dalība ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās, to ieviešana, popularizēšana un uzraudzība

Organizēti informatīvie pasākumi, semināri un apmācības, t.sk. meistarklases projektu sagatavošanai APVĀRSNIS 2020 konkursiem (skaits)

-

-

10

16

16

Nodrošināta Latvijas nominēto pārstāvju un ekspertu dalība un viedokļa sniegšana programmkomiteju sanāksmēs (skaits)

-

-

29

40

40

Aktivizēta dalība COST programmas akcijās (skaits)

-

-

-

130

135

Nodrošināts atbalsts starptautiskās sadarbības projektu īstenošanai, veikta projektu uzraudzība (skaits)

-

-

4

121

122

Nodrošināta fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu un Valsts pētījumu programmu administrēšana

Fundamentālie un lietišķie starpnozaru pētījumi programmās (finansēto projektu skaits)

-

-

147

151

164

Valsts pētījumu programmās finansēto projektu skaits (zinātniskās grupas)

-

-

20

20

20

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

-

-

263 759

538 543

538 543

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

263 759

274 784

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

104,2

-

Atlīdzība, euro

-

-

204 700

420 424

420 424

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

12,3

24,5

24,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

1 387

1 430

1 430

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

263 759

263 759

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

263 759

263 759

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

263 759

263 759

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 05.15.00“Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu Zinātniskās darbības likumā noteikto, atbilstoši Ministru kabineta 08.10.2019. sēdes protokola Nr.46 30.§

-

49 947

49 947

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 42.05.00“Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu Zinātniskās darbības likumā noteikto, atbilstoši Ministru kabineta 08.10.2019. sēdes protokola Nr.46 30.§

-

88 333

88 333

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 42.08.00“Studiju un zinātnes administrācijas darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu Zinātniskās darbības likumā noteikto, atbilstoši Ministru kabineta 08.10.2019. sēdes protokola Nr.46 30.§

-

 

125 479

125 479