Apakšprogrammas mērķis:

Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana un zinātnes sistēmas administratīvās kapacitātes attīstība, īstenojot valsts politiku zinātnes un inovāciju jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. atbalsta piešķiršana fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem;
  2. zinātnisko pētījumu projektu ekspertīzes nodrošināšana;
  3. dalība zinātnes sistēmas administratīvās kapacitātes attīstībā;
  4. nodrošināt ES Ietvara programmas APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020) Nacionālā kontaktpunkta funkciju īstenošanu;
  5.  nodrošināt Latvijas dalību līguma par ES darbību 185. un 187.panta izrietošajās kopējās programmās un kopīgās tehnoloģiju ierosmēs, kā arī ES COST, ERA-NET un ERA-NET+ projektos;
  6. nodrošināt Latvijas nominēto pārstāvju un ekspertu dalību APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020) programmkomiteju, Padomes un Komisijas darba grupu sanāksmēs;
  7. nodrošināt valsts budžeta apakšprogrammas 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana” un apakšprogrammas 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas” administrēšanu:
  • slēgt trīspusējos līgumus ar zinātnisko pētījumu projektu un zinātnisko institūciju vadītājiem par projekta izpildi, nodrošināt fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanai un valsts pētījumu programmām piešķirtā valsts budžeta finansējuma pārskatījumus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem;
  • pieņemt, pārbaudīt un iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā pētījumu projektu izpildes pusgada un gada finanšu pārskatus;
  • nodrošināt fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanai un valsts pētījumu programmām piešķirtā valsts budžeta izlietošanas pārbaudes.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Zinātnes padome.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināts ekspertu komisiju darbs

Ekspertu komisijas (skaits)

-

5

6

6

6

Nodrošinātas zinātnisko pētījumu projektu ekspertīzes

Nodrošinātas ekspertīzes (skaits)

-

658

800

800

800

Nodrošināta dalība ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās, to ieviešana, popularizēšana un uzraudzība    

Organizēti informatīvie pasākumi, semināri un apmācības, t.sk. meistarklases projektu sagatavošanai APVĀRSNIS 2020 konkursiem (skaits)

-

10

7

16

16

Nodrošināta Latvijas nominēto pārstāvju un ekspertu dalība un viedokļa sniegšana programmkomiteju sanāksmēs (skaits)

-

29

10

40

40

Aktivizēta dalība COST programmas akcijās (skaits)

-

-

-

135

135

Nodrošināts atbalsts starptautiskās sadarbības projektu īstenošanai, veikta projektu uzraudzība (skaits)

-

4

-

122

122

Nodrošināta fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu un Valsts pētījumu programmu administrēšana

Fundamentālie un lietišķie starpnozaru pētījumi programmās (finansēto projektu skaits)

-

147

257

164

170

Valsts pētījumu programmās finansēto projektu skaits (zinātniskās grupas)

-

20

22

20

20

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

263 759

398 799

498 185

498 185

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

263 759

135 040

99 386

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

51,2

24,9

-

Atlīdzība, euro

-

204 700

302 718

370 468

370 468

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

12,3

21

21

21

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

1 387

1 201

1 470

1 470

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

139 744

274 784

135 040

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

300

-

-300

Samazināti komandējumu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

300

-

-300

Citas izmaiņas

139 444

274 784

135 340

Samazināti VSAOI izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

1 225

-

-1 225

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

138 219

274 784

136 565

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 05.15.00 “Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu Zinātniskās darbības likumā noteikto, atbilstoši MK 08.10.2019. sēdes protokola Nr. 46 30.§.

-

49 947

49 947

Veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 42.05.00. "Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana", lai nodrošinātu VIAA un LZP reorganizāciju atbilstoši MK 2020. gada 1. aprīļa rīkojumam Nr. 151

92 430

-

-92 430

Veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 42.05.00. "Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana", lai nodrošinātu VIAA un LZP reorganizāciju atbilstoši IZM 2020. gada 28. maija rīkojumam Nr. 1-2e/20/189

9 001

-

-9 001

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 42.05.00 “Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu Zinātniskās darbības likumā noteikto, atbilstoši MK 08.10.2019. sēdes protokola Nr. 46 30.§

-

99 359

99 359

Veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 42.08.00 “Studiju un zinātnes administrācijas darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu Zinātniskās darbības likumā noteikto, atbilstoši MK 08.10.2019. sēdes protokola Nr. 46 30.§

-

 

125 478

125 478

Veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 97.01.00. "Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana", lai nodrošinātu VIAA un LZP reorganizāciju atbilstoši MK 2020. gada 1. aprīļa rīkojumam Nr. 151

36 788

-

-36 788