Apakšprogrammas mērķis:

Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana un zinātnes sistēmas administratīvās kapacitātes attīstība, īstenojot valsts politiku zinātnes un inovāciju jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. atbalsta piešķiršana fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem;
  2. zinātnisko pētījumu projektu ekspertīzes nodrošināšana;
  3. dalība zinātnes sistēmas administratīvās kapacitātes attīstībā;
  4. nodrošināt ES Ietvara programmas APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020) Nacionālā kontaktpunkta funkciju īstenošanu;
  5.  nodrošināt Latvijas dalību līguma par ES darbību 185. un 187. panta izrietošajās kopējās programmās un kopīgās tehnoloģiju ierosmēs, kā arī ES COST, ERA-NET un ERA-NET+ projektos;
  6. nodrošināt Latvijas nominēto pārstāvju un ekspertu dalību APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020) programmkomiteju, Padomes un Komisijas darba grupu sanāksmēs;
  7. nodrošināt valsts budžeta apakšprogrammas 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana” un apakšprogrammas 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas” administrēšanu:
  • slēgt trīspusējos līgumus ar zinātnisko pētījumu projektu un zinātnisko institūciju vadītājiem par projekta izpildi, nodrošināt fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanai un valsts pētījumu programmām piešķirtā valsts budžeta finansējuma pārskatījumus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem;
  • pieņemt, pārbaudīt un iesniegt IZM pētījumu projektu izpildes pusgada un gada finanšu pārskatus;
  • nodrošināt fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanai un valsts pētījumu programmām piešķirtā valsts budžeta izlietošanas pārbaudes.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Zinātnes padome.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināts ekspertu komisiju darbs

Ekspertu komisijas (skaits)

6

6

6

6

6

Nodrošinātas zinātnisko pētījumu projektu ekspertīzes

Nodrošinātas ekspertīzes (skaits)

777

800

800

800

800

Nodrošināta dalība ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās, to ieviešana, popularizēšana un uzraudzība

Organizēti informatīvie pasākumi, semināri un apmācības, t.sk. meistarklases projektu sagatavošanai APVĀRSNIS 2020 konkursiem (skaits) - 7 19 20 21
Nodrošināta Latvijas nominēto pārstāvju un ekspertu dalība un viedokļa sniegšana programmkomiteju sanāksmēs (skaits) - 10 20 22 25
Aktivizēta dalība COST programmas akcijās (skaits) - - 120 115 118
Nodrošināts atbalsts starptautiskās sadarbības projektu īstenošanai, veikta projektu uzraudzība (skaits) - - 92 90 94
Administrēti ERA-NET projekti (skaits) - - 17 17 17
Nodrošināta starptautisko sadarbības programmu, par kuru īstenošanu IZM ir noslēgusi divpusējas vai trīspusēja vienošanās, ieviešana Latvijā (skaits) - - 4 4 4
Nodrošināta fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu un Valsts pētījumu programmu administrēšana
Finansēti projekti fundamentālo un lietišķo starpnozaru pētījumu programmās (skaits) 150 257 150 150 150
Zinātniskās grupas valsts pētījumu programmās finansēto projektu īstenošanai (skaits) 22 22 22 7 7

 

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

170 188

398 799

498 185

498 185

498 185

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

228 611

99 386

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

134,3

24,9

-

-

Atlīdzība, euro

137 753

302 718

370 468

370 468

370 468

Vidējais amata vietu skaits gadā

8

21

21

21

21

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 435

1 201

1 470

1 470

1 470

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

      Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

9 276

108 662

99 386

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

300

300

Komandējumu izdevumu atjaunošana, kas 2021. gadā tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam).

-

300

300

Citas izmaiņas

9 276

108 362

99 086

Samazināti VSAOI izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam).

274

-

-274

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

9 002

108 362

99 360

Veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 42.05.00. “Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu VIAA un LZP reorganizāciju atbilstoši IZM 2020. gada 28. maija rīkojumam Nr. 1-2e/20/189.

9 002

-

-9 002

Veikta līdzekļu pārdale no apakšprogrammu 42.05.00. “Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu VIAA un LZP reorganizāciju atbilstoši MK 2020. gada 1. aprīļa rīkojumam Nr. 151.

-

108 362

108 362