Programmas mērķis:

  • veikt pasākumu kompleksu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai un mazināt iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. neparastu un aizdomīgu darījumu (faktu) kontrole;
  2. iegūtās informācijas, kuru var izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai, pirmstiesas kriminālprocesam vai iztiesāšanai, reģistrācija, apstrāde, apkopošana, uzglabāšana, analīze un šīs informācijas sniegšana pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai;
  3. sadarbība ar starptautiskajām un ārvalstu institūcijām, kas nodarbojas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu;
  4. nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas/terorisma finansēšanas/ proliferācijas finansēšanas riska novērtējuma atjaunināšana;
  5. operatīvās darbības subjektu, izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras, Valsts ieņēmumu dienesta, kā arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likuma subjektu sadarbības koordinēšana sadarbības koordinācijas grupas darba ietvaros.

Programmas izpildītāji: Finanšu izlūkošanas dienests, Iekšlietu ministrija, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Analizēti un uzskaitīti saņemtie ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem

Saņemto ziņojumu skaits

×

25 000

20 000

15 000

15 000

Cīņā ar naudas atmazgāšanu nosūtīti materiāli citām institūcijām

Nosūtīti materiāli tālākai virzībai (skaits)

×

250

250

250

250

Apturētas naudas līdzekļu debeta operācijas kredītiestāžu klientu kontos

Izdoti rīkojumi par naudas līdzekļu operāciju apturēšanu (skaits)

×

150

150

150

150

Apturētās summas (milj. euro)

×

50

70

70

70

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

0

4 667 365

2 642 108

2 642 108

2 642 108

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4667365

-2 025 257

0

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

-43,4

0

0

Atlīdzība, euro

×

2182 828

2328 976

2328 976

2328 976

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

50

541

54

54

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

3638

3594

3594

3594

Piezīmes.

1Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra sēdē nolemto (prot. Nr.44 53.§) 2019. gadā veikta 38 amata vietu pārdale no Prokuratūras budžeta programmas 02.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana” uz Iekšlietu ministrijas budžeta programmu 43.00.00. Tādejādi 2019. gadā vidējais amata vietu skaits palielināts par 38 amata vietām.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 15. janvāra sēdē nolemto (prot. Nr.2 72.§ 3.punkts) atļauts izveidot papildu amata vietas (ne vairāk kā 16 jaunas amata vietas), pieņemot amatpersonas (darbiniekus) darbā pakāpeniski ar 2019. gada 16. janvāri. Tādejādi 2019. gadā vidējais amata vietu skaits palielināts par 12 amata vietām (detalizēta informācija iekļauta informatīvajā ziņojumā, kas izskatīts Ministru kabineta 2019.gada 15. janvāra sēdē (TA-67-IP).

Kopā 2019. gadā vidējais amata vietu skaits palielināts par 50 amata vietām (38 amata vietas +12 amata vietas) no 01.04.2019.

Kopā 2020. gadā vidējais amata vietu skaits palielināts par 4 amata vietām.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 673 250

2 647 993

-2 025 257

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

50 000

-

-50 000

Samazināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri pasākuma “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonda līdzekļu izmantošana” īstenošanai

50 000

-

-50 000

Citas izmaiņas

4 623 250

2 647 993

-1 975 257

Samazināti izdevumi Finanšu izlūkošanas dienesta darbības nodrošināšanai (MK 25.09.2018. prot.Nr.44, 53§ 8.p.)

1 349 854

1 319 854

-30 000

Samazināti izdevumi 2019.gada prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" īstenošanai (MK 08.02.2019. prot. Nr.6 1.§ 3.p.)

3 267 511

1 328 139

-1 939 372

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

5885

-

-5 885

Iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalsta sniegšanai

5 885

-

-5 885