Programmas mērķis:

veikt pasākumu kompleksu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai un mazināt iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. aizdomīgu darījumu un citas saņemtās informācijas kontroles veikšana;
  2. iegūtās informācijas, kuru var izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai, pirmstiesas kriminālprocesam vai iztiesāšanai, reģistrācija, apstrāde, apkopošana, uzglabāšana, analīze un šīs informācijas sniegšana pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai;
  3. sadarbība ar starptautiskajām un ārvalstu institūcijām, kas nodarbojas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu;
  4. nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas/terorisma finansēšanas/ proliferācijas finansēšanas riska novērtējuma atjaunināšana;
  5. operatīvās darbības subjektu, izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras, VID, kā arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likuma subjektu sadarbības koordinēšana sadarbības koordinācijas grupas darba ietvaros.

Programmas izpildītāji: Finanšu izlūkošanas dienests, IeM, Nodrošinājuma valsts aģentūra, IeM Informācijas centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

Analizēti un uzskaitīti saņemtie ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem

Saņemti ziņojumi (skaits)

33 2361

20 000

15 000

15 000

15 000

Cīņā ar naudas atmazgāšanu nosūtīti materiāli citām institūcijām

Nosūtīti materiāli tālākai virzībai (skaits)

401

250

250

250

250

Apturētas naudas līdzekļu debeta operācijas kredītiestāžu klientu kontos

Izdoti rīkojumi par naudas līdzekļu operāciju apturēšanu (skaits)

362

150

150

150

150

Apturētās summas (milj. euro)

345,982

70

70

70

70

Piezīmes.
1 Faktiskās izpildes ziņojuma skaita atšķirības no plāna ir saistāmas ar izmaiņām Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, kas noteica papildus kritērijus gadījumiem, kad jāiesniedz informācija Finanšu izlūkošanas dienestā.
2 Ievērojamais iesaldēto līdzekļu apmērs ir saistīts ar likvidējamo banku darbības izvērtēšanu, kas ilgtermiņā netiek plānots. Kopā apturētās summas likvidējamajās kredītiestādēs 246,5 milj. euro, pārējās iestādes 99,48 milj. euro.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 473 164

2 642 108

4 777 766

5 799 750

4 324 936

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 831 056

2 135 658

1 021 984

-1 474 814

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-40,9

80,8

21,4

-25,4

Atlīdzība, euro

2 015 613

2 328 976

2 849 632

3 044 208

2 708 746

Vidējais amata vietu skaits gadā

54

54

681

721

62

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 110

3 594

3 483

3 520

3 637

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

19 230

5 170

7 168

2 668

2 668

Piezīmes.
1 Saskaņā ar MK 2019. gada 17. decembra protokola Nr.59 77.§ “Plāna projekts “Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam”” un MK 2020. gada 29. septembra protokola Nr.56 51.§ “Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam”” – 2020. gadā papildu 12 amata vietas, 2021. gadā papildu 2 amata vietas (kopā no 2021. gada 14 amata vietas) un 2022. gadā – papildu 4 amata vietas.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

36 061

2 171 719

2 135 658

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

25 890

-

-25 890

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

25 890

-

-25 890

Ilgtermiņa saistības

-

8 000

8 000

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

-

8 000

8 000

Dalības maksas finanšu izlūkošanas dienestu grupā (EGS) (Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam)

-

8 000

8 000 

Citas izmaiņas

10 171

2 163 719

2 153 548

Izdevumu pārdale no valsts budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 10.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana” pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas īstenošanai (MK 17.12.2019. prot. Nr.59 77.§)

-

1 922 621

1 922 621

Palielināti ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi un attiecīgie izdevumi komandējuma izdevumu segšanai Finanšu izlūkošanas dienesta darbiniekiem, kuri piedalās darba grupās, semināros, apmācībās un atbalsta sniegšanas pasākumos dažādās valstīs

-

2 500

2 500

Izdevumu pārdale no valsts budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 10.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana” pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas īstenošanai (MK 29.09.2020. prot. Nr.56 51.§)

-

238 598

238 598

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

10 171

-

-10 171