Programmas mērķis:

veikt pasākumu kompleksu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai un mazināt iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. aizdomīgu darījumu un citas saņemtās informācijas kontroles veikšana;
  2. iegūtās informācijas, kuru var izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai, pirmstiesas kriminālprocesam vai iztiesāšanai, reģistrācija, apstrāde, apkopošana, uzglabāšana, analīze un šīs informācijas sniegšana pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai;
  3. sadarbība ar starptautiskajām un ārvalstu institūcijām, kas nodarbojas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu;
  4. nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas/terorisma finansēšanas/ proliferācijas finansēšanas riska novērtējuma atjaunināšana;
  5. operatīvās darbības subjektu, izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras, Valsts ieņēmumu dienesta, kā arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likuma subjektu sadarbības koordinēšana sadarbības koordinācijas grupas darba ietvaros.

Programmas izpildītāji: Finanšu izlūkošanas dienests, Iekšlietu ministrija, Nodrošinājuma valsts aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Analizēti saņemtie ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem

Saņemto ziņojumu skaits1

69 468

15 000

-

-

-

Saņemto ziņojumu par atturēšanos no darījuma veikšanas darījumu summu attiecība pret ar rīkojumiem par līdzekļu pagaidu iesaldēšanu iesaldēto līdzekļu apjomu (%)1

-

-

71,5

73,0

75,0

Saņemto ziņojumu par atturēšanos no darījuma veikšanas darījumu summu attiecība pret ar rīkojumiem par līdzekļu iesaldēšanu uz noteiktu laiku iesaldēto līdzekļu apjomu (%)1

-

-

56,5

58,0

60,0

Sniegta informācija tiesībaizsadzības iestādēm

Nosūtīti materiāli tālākai virzībai (skaits)2

622

250

-

-

-

Nosūtīti kompetentās iestādes atzinumi tiesībaizsardzības iestādēm, kuros norādītais predikatīvais noziedzīgais nodarījums ir korupcijas jomā (skaits) 2

-

-

15

18

20

Nosūtīti riska informācijas ziņojumi tiesībaizsardzības iestādēm, kuros norādītais predikatīvais noziedzīgais nodarījums ir korupcijas jomā (skaits) 2

-

-

15

18

20

Nosūtīti kompetentās iestādes atzinumi tiesībaizsardzības iestādēm, kuros norādītais predikatīvais noziedzīgais nodarījums ir nodokļu jomā (skaits) 2

-

-

45

50

55

Nosūtīti riska informācijas ziņojumi tiesībaizsardzības iestādēm, kuros norādītais predikatīvais noziedzīgais nodarījums ir nodokļu jomā (skaits) 2

-

-

18

24

30

Apturēti naudas līdzekļi

Izdoti rīkojumi par naudas līdzekļu operāciju apturēšanu (skaits)3

440

150

 -

-

-

Apturētās summas (milj. euro)3

429,41

70

-

-

-

Izdoto rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu uz noteiktu laiku darījumu summas attiecība pret arestēto līdzekļu summu (%)3

-

-

76,5

78,0

80,0

Piezīmes.

1 Rādītājs “Saņemto ziņojumu skaits” no 2022. gada tiks aizstāts ar rādītājiem: “Saņemto ziņojumu par atturēšanos no darījuma veikšanas darījumu summu attiecība pret ar rīkojumiem par līdzekļu pagaidu iesaldēšanu iesaldēto līdzekļu apjomu (%)” un “Saņemto ziņojumu par atturēšanos no darījuma veikšanas darījumu summu attiecība pret ar rīkojumiem par līdzekļu iesaldēšanu uz noteiktu laiku iesaldēto līdzekļu apjomu (%)”.

2 Rādītājs “Nosūtīti materiāli tālākai virzībai (skaits)” no 2022. gada tiks aizstāts ar rādītājiem: “Nosūtīti kompetentās iestādes atzinumi tiesībaizsardzības iestādēm, kuros norādītais predikatīvais noziedzīgais nodarījums ir korupcijas jomā (skaits)”, “Nosūtīti riska informācijas ziņojumi tiesībaizsardzības iestādēm, kuros norādītais predikatīvais noziedzīgais nodarījums ir korupcijas jomā (skaits)”, “Nosūtīti kompetentās iestādes atzinumi tiesībaizsardzības iestādēm, kuros norādītais predikatīvais noziedzīgais nodarījums ir nodokļu jomā (skaits)” un “Nosūtīti riska informācijas ziņojumi tiesībaizsardzības iestādēm, kuros norādītais predikatīvais noziedzīgais nodarījums ir nodokļu jomā (skaits)”.

3 Rādītāji “Izdoti rīkojumi par naudas līdzekļu operāciju apturēšanu (skaits)” un “Apturētās summas (milj. euro)” no 2022. gada tiks aizstāti ar rādītāju: “Izdoto rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu uz noteiktu laiku darījumu summas attiecība pret arestēto līdzekļu summu (%)”.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 173 679

4 777 766

5 799 750

4 324 936

4 324 936

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

604 087

1 021 984

-1 474 814

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,5

21,4

-25,4

-

Atlīdzība, euro

2 176 341

2 849 632

3 044 208

2 708 746

2 708 746

Vidējais amata vietu skaits gadā

61

68

721

62

62

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 968

3 483

3 517

3 634

3 634

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 424

7 168

5 236

5 236

5 236

Piezīmes.

1 Saskaņā ar MK 2019. gada 17. decembra protokola Nr.59 77.§ “Plāna projekts “Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam”” un MK 2020. gada 29. septembra protokola Nr.56 51.§ “Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam”” 2022. gadā – papildu 4 amata vietas.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 180 178

3 202 162

1 021 984

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

25 890

25 890

Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

-

25 890

25 890

Ilgtermiņa saistības

8 000

8 000

-

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), tajā skaitā:

8 000

8 000

-

Dalības maksas finanšu izlūkošanas dienestu grupā (EGS) (Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam)

8 000

8 000

-

Citas izmaiņas

2 172 178

3 168 272

996 094

Izdevumu izmaiņas pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas  laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam īstenošanai (MK 17.12.2019. prot. Nr.59 77.§)

1 922 621

1 978 085

55 464

Izdevumu izmaiņas pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas  laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam īstenošanai (MK 29.09.2020. prot. Nr.56 51.§)

238 598

1 180 016

941 418

Izdevumu izmaiņas saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

10 959

10 171

-788