Programmas mērķis:

  • veikt pasākumu kompleksu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai un mazināt iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. neparastu un aizdomīgu darījumu (faktu) kontrole;
  2. iegūtās informācijas, kuru var izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai, pirmstiesas kriminālprocesam vai iztiesāšanai, reģistrācija, apstrāde, apkopošana, uzglabāšana, analīze un šīs informācijas sniegšana pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai;
  3. sadarbība ar starptautiskajām un ārvalstu institūcijām, kas nodarbojas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu;
  4. nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas/terorisma finansēšanas/ proliferācijas finansēšanas riska novērtējuma atjaunināšana;
  5. operatīvās darbības subjektu, izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras, Valsts ieņēmumu dienesta, kā arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likuma subjektu sadarbības koordinēšana sadarbības koordinācijas grupas darba ietvaros.

Programmas izpildītāji: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests, Iekšlietu ministrija, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Analizēti un uzskaitīti saņemtie ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem

Saņemto ziņojumu skaits

×

×

25 000

20 000

15 000

Cīņā ar naudas atmazgāšanu nosūtīti materiāli citām institūcijām

Nosūtīti materiāli tālākai virzībai (skaits)

×

×

250

250

250

Apturētas naudas līdzekļu debeta operācijas kredītiestāžu klientu kontos

Izdoti rīkojumi par naudas līdzekļu operāciju apturēšanu (skaits)

×

×

150

150

150

Apturētās summas (milj. euro)

×

×

50

60

70

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

×

×

4 667 365

2 647 993

2 647 993

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

4 667 365

-2 019 372

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-43,0

-

Atlīdzība, euro

×

×

2 182 828

2 334 456

2 334 456

Vidējais amata vietu skaits gadā

×

×

50

54

54

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

×

×

3638

3603

3603

192019.gadā prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana " ietvaros ieviestas 16 amata vietas (vidēji gadā 12 amata vietas).

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

4 667 365

4 667 365

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

3 267 511

3 267 511

Izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" īstenošanai, tai skaitā 16 (vidēji gadā 12) amata vietu ieviešanai

-

3 267 511

3 267 511

Vienreizēji pasākumi

-

50 000

50 000

Izdevumu palielinājums no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri (tika piešķirts 2018.gadā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonda), lai segtu izdevumus par neatkarīgā eksperta novērtējumu par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta esošā nodrošinājuma trūkumiem un iespējamiem uzlabojumiem pēc pāriešanas uz goAML

-

50 000

50 000

Citas izmaiņas

-

1 349 854

1 349 854

Līdzekļu un 38 amata vietu pārdale no Prokuratūras budžeta programmas 02.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana” saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 25.septembra sēdes protokollēmuma “Likumprojekts “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”” (prot.Nr.44, 53§) 8.punktu

-

1 349 854

1 349 854