Apakšprogrammas mērķis:

 • īstenot valsts politiku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un administrēt veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus, nodrošinot racionālu un maksimāli efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, kā arī īstenot valsts politiku e-veselības ieviešanā.

Galvenās aktivitātes:

 1. administrē veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus;
 2. slēdz līgumus un norēķinās par sniegtajiem pakalpojumiem;
 3. veic veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu, tarifu aprēķināšanu;
 4. veido kompensējamo zāļu sarakstu;
 5. apstiprina medicīniskās tehnoloģijas;
 6. vada E-veselības projektus, veido, uztur un papildina e-veselības informācijas sistēmu;
 7. nodrošina Ārstniecības riska fonda darbību;
 8. īsteno valsts organizētu vēža skrīningu;
 9. regresa kārtībā atgūst līdzekļus par personu ārstēšanu, ja ārstēšana ir prettiesiskas darbības, bezdarbības vai noziedzīga nodarījuma sekas;
 10. organizē un veic normatīvajos aktos paredzētus zāļu un medicīnisko ierīču centralizētus iepirkumus veselības aprūpes jomā;
 11. veic kompetentās iestādes uzdevumus veselības aprūpes jomā, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulā (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.987/2009 (2009.gada 16.septembris), ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu;
 12. nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzību un kontroli.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada prognoze 2022. gada prognoze

Koordinēta ES sociālā nodrošinājuma sistēma veselības aprūpes jomā Latvijā

Eiropas veselības apdrošināšanas karšu izdošana un e‑veidlapu izsniegšana Latvijas iedzīvo­tājiem veselī­bas aprūpes pa­kalpo­jumu saņemša­nai ES dalībvalstīs (skaits)

115 828

123 000

136 000

136 000

136 000

Vienotas valsts nozīmes veselības aprūpes uzskaites, norēķinu sistēmas (VIS) un klasifikatoru uzturēšana un sistēmas izmaiņu veikšana, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem pieeju VIS, slēdzot līgumus par VIS lietošanu

VIS aktīvie lietotāji (skaits)

4 594

4 500

4 500

4 000

4 000

Kompensējamo zāļu saraksta pilnveidošana

Veiktas ekspertīzes zāļu iekļaušanai kompensējamo zāļu sarakstā (skaits)

217

215

215

215

215

Zāļu nosaukumi kompensējamo zāļu sarakstā (skaits)

1 690

1 690

1 700

1 700

1 700

Jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešana

Apstiprinātas medicīniskās tehnoloģijas (skaits)

27

30

30

30

30

Veselības aprūpes tarifu un klīnisko vadlīniju izstrāde un pilnveidošana

Izstrādāti jauni veselības aprūpes tarifi vai veikta esošo pakalpoju­mu tarifu pārskatīšana (skaits)

123

140

120

120

120

Apstiprinātas klīniskās vadlīnijas (skaits)1

2

-

-

-

-

Stacionāru apmaksas sistēmā ieviesta ar diagnozēm saistīto grupu (DRG) apmaksas sistēma (% no hospitalizācijām)

73,0

70,0

70,0

73,0

75,0

Valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas izpildes uzraudzība

Veikta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzība un kontrole ārstniecības iestādēs (pārbaužu skaits)2

-

220

220

220

220

Piezīmes.

Funkcija ar Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumu Nr.227 no 2018.gada 1.septembra nodota Slimību profilakses un kontroles centram un rādītājs plānots līdz 2018.gadam.

2Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumu Nr.227 no 2018.gada 1.septembra līgumu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu izpildes uzraudzību veic Nacionālais veselības dienests. Rādītājs ar 2019.gadu pārcelts no apakšprogrammas 46.01.00 “Uzraudzība un kontrole”.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7436 597

8 763 611

8908 004

8 857 479

8 857 479

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

1327 014

144 393

-50 525

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

17,8

1,7

-0,6

-

Atlīdzība, euro

3472 707

3666 388

3937 491

3910 887

3910 887

Vidējais amata vietu skaits gadā

208

216

210

210

210

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1391,3

1 414,5

1554,78

1 551,9

1 551,9

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem (euro)

-

-

19 445

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

387 445

531 838

144 393

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

350 492

350 492

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma “Darba samaksas pieauguma nodrošināšana Veselības ministrijas un tās padotības iestādes (Nacionālā veselības dienesta) amatpersonām (darbiniekiem) funkciju nodrošināšanai” īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes prot. Nr.42 34§. 2.punktam

-

299967

299 967

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu atbilstoši priekšlikumam Nr.140 un Nr.95 2.lasījumam

-

50 525

50 525

Vienreizēji pasākumi

77 013

-

-77 013

Samazināti izdevumi psihoemocionālā atbalsta dienas centra onkoloģiskajiem pacientiem izveidošanai, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokolam Nr.1 33.§ 4.2.3.apakšpunktam

77 013

-

-77 013

Strukturālas izmaiņas

68 391

-

-68 391

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai Zāļu valsts aģentūra varētu īstenot no Nacionālā veselības dienesta pārņemtos uzdevumus, attiecīgi pārceļot 4 amata vietas no Nacionālā veselības dienesta uz Zāļu valsts aģentūru, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227 “Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju”

68 391

 

-

-68 391

Citas izmaiņas

242 041

181 346

-60 695

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu psihoemocionālā atbalsta dienas centra darbību onkoloģiskajiem pacientiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.10.apakšpunktam

-

134 336

134 336

Samazināti izdevumi, kas tiek segti no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem, attiecīgi pārceļot 2 amata vietas no Nacionālā veselības dienesta uz Zāļu valsts aģentūru, lai Zāļu valsts aģentūra, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumu Nr.227 “Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju” un Grozījumiem Farmācijas likumā (stājās spēkā 01.07.2019), nodrošinātu no Nacionālā veselības dienesta pārņemto jomu - novērtēt ārstniecībā lietojamo zāļu, medicīnisko ierīču un medicīnisko tehnoloģiju izmaksu efektivitāti

33 630

-

-33 630

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu uzskaites reģistra uzturēšanas nodrošināšanu un personu statusa apliecinošo apliecību izsniegšanas organizatoriskā darba nodrošināšanu, pārdalot finansējumu no Labklājības ministrijas apakšprogrammas 05.01.00 “Valsts sociālie pakalpojumi”

-

5 941

5 941

Samazināti izdevumi e-veselības sistēmas darbības nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra sēdes protokola Nr.48 35.§ 3. un 4.punktam

141 516

-

-141 516

Samazināti izdevumi, ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

88

-

 

-88

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

66 807

41 069

-25 738

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 46.01.00 “Uzraudzība un kontrole”, lai Nacionālais veselības dienests nodrošinātu 2019.gada darba samaksas pieaugumu 15 no Veselības inspekcijas pārceltajām amata vietām, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60 88.§ 6.1.4.apakšpunktam

-

41 069

41 069

Samazināti izdevumi, lai Veselības ministrija nodrošinātu centralizētu resora finanšu un saimniecisko resursu vadības sistēmas “Horizon” uzturēšanu padotības iestādēs, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”

66 807

-

-66 807