Apakšprogrammas mērķis:

 • īstenot valsts politiku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un administrēt veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus, nodrošinot racionālu un maksimāli efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, kā arī īstenot valsts politiku e-veselības ieviešanā.

Galvenās aktivitātes:

 • Apakšprogrammas ietvaros:
  1. administrē veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus;
  2. slēdz līgumus un norēķinās par sniegtajiem pakalpojumiem;
  3. veic veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu, tarifu aprēķināšanu;
  4. veido kompensējamo zāļu sarakstu;
  5. apstiprina medicīniskās tehnoloģijas;
  6. vada E-veselības projektus, veido, uztur un papildina e-veselības informācijas sistēmu;
  7. nodrošina Ārstniecības riska fonda darbību;
  8. īsteno valsts organizētu vēža skrīningu;
  9. regresa kārtībā atgūst līdzekļus par personu ārstēšanu, ja ārstēšana ir prettiesiskas darbības, bezdarbības vai noziedzīga nodarījuma sekas;
  10. organizē un veic normatīvajos aktos paredzētus zāļu un medicīnisko ierīču centralizētus iepirkumus veselības aprūpes jomā;
  11. veic kompetentās iestādes uzdevumus veselības aprūpes jomā, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulā (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.987/2009 (2009.gada 16.septembris), ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu;
  12. nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzību un kontroli;

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Koordinēta ES sociālā nodrošinājuma sistēma veselības aprūpes jomā Latvijā

Eiropas veselības apdrošināšanas karšu izdošana un e‑veidlapu izsniegšana Latvijas iedzīvo­tājiem veselī­bas aprūpes pa­kalpo­jumu saņemša­nai ES dalībvalstīs (skaits)

101 200

99 059

123 000

135 000

148 000

Vienotas valsts nozīmes veselības aprūpes uzskaites, norēķinu sistēmas (VIS) un klasifikatoru uzturēšana un sistēmas izmaiņu veikšana, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem pieeju VIS, slēdzot līgumus par VIS lietošanu

VIS aktīvie lietotāji (skaits)

4 546

4 541

4 500

4 500

4000

Kompensējamo zāļu saraksta pilnveidošana

Veiktas ekspertīzes zāļu iekļaušanai kompensējamo zāļu sarakstā (skaits)

176

210

215

215

215

Zāļu nosaukumi kompensējamo zāļu sarakstā (skaits)

1 663

1 670

1 690

1 690

1700

Jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešana

Apstiprinātas medicīniskās tehnoloģijas (skaits)

30

30

30

30

30

Veselības aprūpes tarifu un klīnisko vadlīniju izstrāde un pilnveidošana

Izstrādāti jauni veselības aprūpes tarifi vai veikta esošo pakalpoju­mu tarifu pārskatīšana (skaits)

3 348

10

140

140

140

Apstiprinātas klīniskās vadlīnijas (skaits)37

2

2

-

-

-

Stacionāru apmaksas sistēmā ieviesta ar diagnozēm saistīto grupu (DRG) apmaksas sistēma (% no hospitalizācijām)

75

75

70

70

70

Valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas izpildes uzraudzība

Veikta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzība un kontrole ārstniecības iestādēs (pārbaužu skaits)38

573

355

220

220

220

37Funkcija ar Ministru kabineta 2018.gada 29.maija  rīkojumu Nr.227 no 2018.gada 1.septembra nodota Slimību profilakses un kontroles centram un rādītājs plānots līdz 2018.gadam

38Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 29.maija  rīkojumu Nr.227 no 2018.gada 1.septembra līgumu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu izpildes uzraudzību veic Nacionālais veselības dienests. Rādītājs ar 2019.gadu pārcelts no apakšprogrammas 46.01.00 “Uzraudzība un kontrole”

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

6 461 262

6 204 096

8 763 611

8 544 994

8 544 994

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-257 166

2 559 515

-218 617

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-4,0

41,3

-2,5

-

Atlīdzība, euro

3 185 325

3 247 862

3 666 388

3 666 388

3 666 388

Vidējais amata vietu skaits gadā39

203,8

204

216

216

216

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 302,5

1 326,7

1 414,5

1 414,5

1 414,5

39 2019.-2021.gadam ik gadu palielināts amata vietu skaits par 12 amata vietām atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

53 553

2 613 068

2 559 515

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

77 013

77 013

Psihoemocionālā atbalsta dienas centra onkoloģiskajiem pacientiem izveidošanai, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokolam Nr.1 33.§ 4.2.3.apakšpunktam un 7.punktam

-

77 013

77 013

Citas izmaiņas

53 553

2 536 055

2 482 502

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 46.01.00 „Uzraudzība un kontrole” un pārceļot 15 amata  vietas no Veselības inspekcijas, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227

 

231 359

231 359

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 46.03.00 “Slimību profilakses nodrošināšana” un vienu amata  vietu uz Slimību profilakses un kontroles centru, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227  

15 722

-

-15 722

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 46.01.00 “Uzraudzība un kontrole” un pārceļot 2 amata vietas uz Veselības inspekciju, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227

36 841

-

-36 841

Atlīdzības pieauguma nodrošināšanai, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60, 30.§ 3.1.3.apakšpunktam

-

232 429

232 429

Darba samaksas palielināšanas reģistru uzturēšanā un metodiski organizatoriskā darbā iesaistītām ārstniecības personām nodrošināšanaiatbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.6.apakšpunktam

-

44 647

44 647

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu e-veselības sistēmas darbību, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra sēdes protokola Nr.48 35.§ 3. un 4.punktam

-

1 886 762

1 886 762

Samazināti izdevumi,  ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši  Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

990

-

-990

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

140 858

140 858

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2018.gada 3.maija noteikumu Nr.261 “Veselības apdrošināšanas iemaksu veikšanas un atmaksāšanas kārtība” īstenošanu, pārdalot finansējumu no apakšprogrammām - 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” 84 515 euro un 33.18.00 “Plānveida stacionārā veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” 56 343 euro

-

140 858

140 858