Apakšprogrammas mērķis:

 • īstenot valsts politiku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un administrēt veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus, nodrošinot racionālu un maksimāli efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, kā arī īstenot valsts politiku e-veselības ieviešanā.

Galvenās aktivitātes:

Apakšprogrammas ietvaros:

 1. administrē veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus;
 2. slēdz līgumus un norēķinās par sniegtajiem pakalpojumiem;
 3. veic veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu, tarifu aprēķināšanu;
 4. veido kompensējamo zāļu sarakstu;
 5. apstiprina medicīniskās tehnoloģijas;
 6. reģistrē klīniskās vadlīnijas;
 7. vada E-veselības projektus;
 8. nodrošina Ārstniecības riska fonda darbību;
 9. īsteno valsts organizētu vēža skrīningu;
 10.  regresa kārtībā atgūst līdzekļus par personu ārstēšanu, ja ārstēšana ir prettiesiskas darbības, bezdarbības vai noziedzīga nodarījuma sekas;
 11. organizē un veic normatīvajos aktos paredzētus zāļu un medicīnisko ierīču centralizētus iepirkumus veselības aprūpes jomā;
 12. veic kompetentās iestādes uzdevumus veselības aprūpes jomā, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulā (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.987/2009 (2009.gada 16.septembris), ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināt iedzīvotājus ar informāciju par pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību

Eiropas veselības apdrošināšanas karšu izdošana un e‑veidlapu izsniegšana Latvijas iedzīvo­tājiem veselī­bas aprūpes pa­kalpo­jumu saņemša­nai ES dalībvalstīs, (skaits)

96 382

-

-

-

-

Koordinēta ES sociālā nodrošinājuma sistēma veselības aprūpes jomā Latvijā

Eiropas veselības apdrošināšanas karšu izdošana un e‑veidlapu izsniegšana Latvijas iedzīvo­tājiem veselī­bas aprūpes pa­kalpo­jumu saņemša­nai ES dalībvalstīs (skaits)

-

75 000

99 059

101 040

101 040

Vienotas valsts nozīmes veselības aprūpes uzskaites, norēķinu sistēmas (VIS) un klasifikatoru uzturēšana un sistēmas izmaiņu veikšana, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem pieeju VIS, slēdzot līgumus par VIS lietošanu

VIS aktīvie lietotāji (skaits)

4 438

4 000

4 541

4 541

4 541

Kompensējamo zāļu saraksta pilnveidošana

Veiktas ekspertīzes zāļu iekļaušanai kompensējamo zāļu sarakstā (skaits)

163

205

210

215

215

Zāļu nosaukumi kompensējamo zāļu sarakstā (skaits)

1 520

1 630

1 670

1 690

1 690

Jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešana

Apstiprinātas medicīniskās tehnoloģijas (skaits)

30

30

30

30

30

Veselības aprūpes tarifu un klīnisko vadlīniju izstrāde un pilnveidošana

Izstrādāti jauni veselības aprūpes tarifi vai veikta esošo pakalpoju­mu tarifu pārskatīšana (skaits)

2 894

10

10

10

10

Apstiprinātas klīniskās vadlīnijas (skaits)

4

2

2

2

2

Stacionāru apmaksas sistēmā ieviesta ar diagnozēm saistīto grupu (DRG) apmaksas sistēma (% no hospitalizācijām)

75

75

75

75

75

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 799 673

6 187 879

6 204 096

6 204 096

6 204 096

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

388 206

16 217

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

6,7

0,3

-

-

Atlīdzība, euro

3 034 774

3 147 734

3 247 862

3 247 862

3 247 862

Vidējais amata vietu skaits gadā*

201

201

204

204

204

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 258,2

1 305,0

1 326,7

1 326,7

1 326,7

*2018.-2020.gadam ik gadu palielināts amata vietu skaits par 3 amata vietām, lai stiprinātu Nacionālā veselības dienesta administratīvo kapacitāti, atbilstoši Veselības ministrijas 31.01.2017. rīkojumam Nr.33 “Par amata vietām resorā”, tai skaitā divas amata vietas pārceltas no Slimību profilakses un kontroles centra vakancēm (apakšprogramma 46.03.00 “Slimību profilakses nodrošināšana”) un viena amata vieta pārcelta no Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja (apakšprogramma 06.02.00 “Medicīnas vēstures muzejs”) saistībā ar Anatomijas muzeja filiāles nodošanu Rīgas Stradiņa universitātei (nepārdalot finansējumu).

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

16 217

16 217

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

16 217

16 217

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40, 43.§ 8.punktam

-

12 282

12 282

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40, 43.§ 9.punktam (ārstniecības personu darba samaksai reģistru un Balttransplant dienesta uzturēšanai)

 

3 935

3 935