Apakšprogrammas mērķis:

 • īstenot valsts politiku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un administrēt veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus, nodrošinot racionālu un maksimāli efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, kā arī īstenot valsts politiku e-veselības ieviešanā.

Galvenās aktivitātes:

 • Apakšprogrammas ietvaros:
  1. administrē veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus;
  2. slēdz līgumus un norēķinās par sniegtajiem pakalpojumiem;
  3. veic veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu, tarifu aprēķināšanu;
  4. veido kompensējamo zāļu sarakstu;
  5. apstiprina medicīniskās tehnoloģijas;
  6. reģistrē klīniskās vadlīnijas;
  7. vada E-veselības projektus;
  8. nodrošina Ārstniecības riska fonda darbību;
  9. īsteno valsts organizētu vēža skrīningu;
  10.  regresa kārtībā atgūst līdzekļus par personu ārstēšanu, ja ārstēšana ir prettiesiskas darbības, bezdarbības vai noziedzīga nodarījuma sekas;
  11. organizē un veic normatīvajos aktos paredzētus zāļu un medicīnisko ierīču centralizētus iepirkumus veselības aprūpes jomā;
  12. veic kompetentās iestādes uzdevumus veselības aprūpes jomā, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulā (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.987/2009 (2009.gada 16.septembris), ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gada (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināt iedzīvotājus ar informāciju par pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību*

Eiropas veselības apdrošināšanas karšu izdošana un e‑veidlapu izsniegšana Latvijas iedzīvo­tājiem veselī­bas aprūpes pa­kalpo­jumu saņemša­nai ES dalībvalstīs (skaits)

86 018

75 000

-

-

-

Koordinēta ES sociālā nodrošinājuma sistēma veselības aprūpes jomā Latvijā*

Eiropas veselības apdrošināšanas karšu izdošana un e‑veidlapu izsniegšana Latvijas iedzīvo­tājiem veselī­bas aprūpes pa­kalpo­jumu saņemša­nai ES dalībvalstīs (skaits)

-

-

75 000

75 000

75 000

Vienotas valsts nozīmes veselības aprūpes uzskaites, norēķinu sistēmas (VIS) un klasifikatoru uzturēšana un sistēmas izmaiņu veikšana, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem pieeju VIS, slēdzot līgumus par VIS lietošanu

VIS aktīvie lietotāji (skaits)

4 400

4 000

4 000

4 000

4 000

Kompensējamo zāļu saraksta pilnveidošana

Veiktas ekspertīzes zāļu iekļaušanai kompensējamo zāļu sarakstā (skaits)

192

200

205

210

215

Zāļu nosaukumi kompensējamo zāļu sarakstā (skaits)

1 584

1 530

1 630

1 707

1 758

Jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešana

Apstiprinātas medicīniskās tehnoloģijas (skaits)

29

28

30

30

30

Veselības aprūpes tarifu un klīnisko vadlīniju izstrāde un pilnveidošana

Izstrādāti jauni veselības aprūpes tarifi vai veikta esošo pakalpoju­mu tarifu pārskatīšana (skaits)

152

55

10

10

10

Apstiprinātas klīniskās vadlīnijas (skaits)

5

5

2

2

2

Stacionāru apmaksas sistēmā ieviesta ar diagnozēm saistīto grupu (DRG) apmaksas sistēma (% no hospitalizācijām)

76,4

75

75

75

75

* Mainīts darbības rezultāta nosaukums, nemainot tā būtību.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 473 573

5 939 047

6 187 879

6 187 879

6 187 879

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

465 474

248 832

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

8,5

4,2

-

-

Atlīdzība, euro

3 126 489

3 034 774

3 147 734

3 147 734

3 147 734

Vidējais amata vietu skaits gadā

203

201

201

201

201

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 283,5

1 258,2

1 305,0

1 305,0

1 305,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

248 832

248 832

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

11 392

11 392

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta protokola Nr.41, 5.§ 22.punktam

-

11 392

11 392

Citas izmaiņas

-

237 440

237 440

Izdevumu  atjaunojošana, kas bija samazināti 2016.gadā, nodrošinot  Veselības ministrijai noteikto 3% izdevumu samazinājumu, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta protokola  Nr.41, 44.§ 2.punktam

-

132 760

132 760

Palielināti izdevumi, ņemot vērā Nacionālā veselības dienesta  pašu ieņēmumu plāna pastāvīgu pārpildi

-

104 680

104 680