Apakšprogrammas mērķis:

īstenot valsts politiku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un administrēt veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus, nodrošinot racionālu un maksimāli efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, kā arī īstenot valsts politiku e-veselības ieviešanā.

Galvenās aktivitātes:

 1. administrēt veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus;
 2. slēgt līgumus un norēķināties par sniegtajiem pakalpojumiem;
 3. veikt veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu, tarifu aprēķināšanu;
 4. veidot kompensējamo zāļu sarakstu;
 5. vadīt E-veselības projektus, veidot, uzturēt un papildināt e-veselības informācijas sistēmu;
 6. nodrošināt Ārstniecības riska fonda darbību;
 7. īstenot valsts organizētu vēža skrīningu;
 8.  regresa kārtībā atgūt līdzekļus par personu ārstēšanu, ja ārstēšana ir prettiesiskas darbības, bezdarbības vai noziedzīga nodarījuma sekas;
 9. organizēt un veikt normatīvajos aktos paredzētus zāļu un medicīnisko ierīču centralizētus iepirkumus veselības aprūpes jomā;
 10. veikt kompetentās iestādes uzdevumus veselības aprūpes jomā, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.987/2009 (2009. gada 16. septembris), ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu;
 11. nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzību un kontroli.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Koordinēta ES sociālā nodrošinājuma sistēma veselības aprūpes jomā Latvijā

Eiropas veselības apdrošināšanas karšu izdošana un e‑veidlapu izsniegšana Latvijas iedzīvo­tājiem veselī­bas aprūpes pa­kalpo­jumu saņemša­nai ES dalībvalstīs (skaits)

127 722

 

136 000

136 000

136 000

136 000

Vienotas valsts nozīmes veselības aprūpes uzskaites, norēķinu sistēmas (VIS) un klasifikatoru uzturēšana un sistēmas izmaiņu veikšana, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem pieeju VIS, slēdzot līgumus par VIS lietošanu

VIS aktīvie lietotāji (skaits)

4 659

4 500

4500

4500

4500

Kompensējamo zāļu saraksta pilnveidošana

Veiktas ekspertīzes zāļu iekļaušanai kompensējamo zāļu sarakstā (skaits)

158

215

215

215

215

Zāļu nosaukumi kompensējamo zāļu sarakstā (skaits)

1 699

1 700

1 700

1 700

1 700

Jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešana

Apstiprinātas medicīniskās tehnoloģijas (skaits)1

12

30

-

-

-

Veselības aprūpes tarifu un klīnisko vadlīniju izstrāde un pilnveidošana

Izstrādāti jauni veselības aprūpes tarifi vai veikta esošo pakalpoju­mu tarifu pārskatīšana (skaits)

212

120

120

120

120

Stacionāru apmaksas sistēmā ieviesta ar diagnozēm saistīto grupu (DRG) apmaksas sistēma (% no hospitalizācijām)

72,0

70,0

73,0

75,0

77,0

Valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas izpildes uzraudzība

Veikta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzība un kontrole ārstniecības iestādēs (pārbaužu skaits)

230

220

220

220

220

Piezīmes.
1Rezultatīvais rādītājs svītrots ar 2021. gadu, jo atbilstoši MK 2.07.2019. noteikumiem Nr.31 “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 537 “Zāļu valsts aģentūras nolikums”” funkciju pārņem Zāļu valsts aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 605 285

8 908 004

10 772 091

9 881 592

9 472 853

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

2 302 719

1 864 087

-890 499

-408 739

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

34,9

20,9

-8,3

-4,1

Atlīdzība, euro

3 719 369

3 937 491

4 046 925

4 046 925

4 046 925

Vidējais amata vietu skaits gadā1

214

210

212

212

212

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 445,3

1 554,78

1 583,4

1 583,4

1 583,4

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem (euro)

7 859

19 445

18 840

18 840

18 840

Piezīmes.
1 2021.-2023. gadam ik gadu palielināts amata vietu skaits par 2, tai skaitā:

 •  atbilstoši Veselības ministrijas 13.08.2020. rīkojumam Nr.159 ar 1.08.2020. pārcelta viena amata vieta no Neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta (apakšprogrammas 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība”), nepārdalot finansējumu, lai nodrošinātu LatEESSI projekta ietvaros izveidoto informācijas sistēmu “Starptautiskās sadarbības informācijas sistēma” un “Nacionālās aplikācijas aizstājēju jeb Reference Implementation of National Implementation” uzturēšanu;
 •  atbilstoši Veselības ministrijas 13.08.2020. rīkojumam Nr.159 ar 1.09.2020. pārcelta viena amata vieta no Neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta (apakšprogrammas 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība”), nepārdalot finansējumu, lai stiprinātu veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas un pieejamības funkcijas.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

113 225

1 977 312

1 864 087

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 210 136

1 210 136

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

210 136

 

210 136

 

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma “E-veselības uzlabošana un attīstība” īstenošanu, pārdalot finansējumu no Finanšu ministrijas (Valsts ieņēmumu dienesta) prioritārā pasākuma “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (t.sk. ar MAIS izveidošanu un funkcionalitātes nodrošināšanu)”, atbilstoši MK 13.10.2020. sēdē izskatītajam Veselības ministrijas informatīvajam ziņojumam “Par Nacionālā veselības dienesta īstenotā ERAF projekta “Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu” progresu, riskiem, turpmākās rīcības plānu un e-veselības sistēmas tālāko attīstību” (prot. Nr.61 24.§), atbilstoši priekšlikumam Nr.124  un   Nr.97  2.lasījumam

-

1 000 000

1 000 000

Vienreizēji pasākumi

14 106

612 744

598 638

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu e-veselības sistēmas pilnveidošanu (laboratorijas izmeklējumu rezultātu pieejamības nodrošināšanai e-vidē) - Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. gadam (MK 02.09.2020. sēdes prot. Nr.51 55.§ 2.punkts)

-

612 744

612 744

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

14 106

-

-14 106

Citas izmaiņas

 99 119

154 432

55 313

Samazināti izdevumi 2020.-2022. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai atbilstoši priekšlikumam Nr.140 un Nr.95 likumprojekta “Par valsts budžetu 2020. gadam” 2.lasījumam

50 525

-

-50 525

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu LatEESSI projekta ietvaros izveidoto Starptautiskās sadarbības informācijas sistēmas uzturēšanu un Nacionālā aplikācijas aizstājēja uzturēšanu

-

140 527

140 527

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

48 594

13 905

-34 689

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 06.02.00 “Medicīnas vēstures muzejs”, lai nodrošinātu kritiski zemās atlīdzības pieaugumu Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja darbiniekiem,

5 766

-

-5 766

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana, lai Veselības ministrija nodrošinātu informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanas pilnveidi resorā”

4 894

-

-4 894

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētās dokumentu vadības sistēmas “Namejs” uzturēšanu Veselības ministrijas padotības iestādēs

37 934

-

-37 934

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.12.00 “Reto slimību ārstēšana”, lai nodrošinātu Eiropas veselības apdrošināšanas kartē iekļaujamās informācijas sasaisti ar reto slimību pacienta kartes datiem

-

13 905

13 905