Apakšprogrammas mērķis:

īstenot valsts politiku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un administrēt veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus, nodrošinot racionālu un maksimāli efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, kā arī īstenot valsts politiku e-veselības ieviešanā.

Galvenās aktivitātes:

 1. administrēt veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus;
 2. slēgt līgumus un norēķināties par sniegtajiem pakalpojumiem;
 3. veikt veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu, tarifu aprēķināšanu;
 4. veidot kompensējamo zāļu sarakstu;
 5. vadīt E-veselības projektus, veidot, uzturēt un papildināt e-veselības informācijas sistēmu;
 6. nodrošināt Ārstniecības riska fonda darbību;
 7. īstenot valsts organizētu vēža skrīningu;
 8. regresa kārtībā atgūt līdzekļus par personu ārstēšanu, ja ārstēšana ir prettiesiskas darbības, bezdarbības vai noziedzīga nodarījuma sekas;
 9. organizēt un veikt normatīvajos aktos paredzētos zāļu un medicīnisko ierīču centralizētus iepirkumus veselības aprūpes jomā;
 10. veikt kompetentās iestādes uzdevumus veselības aprūpes jomā, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.987/2009 (2009. gada 16. septembris), ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu;
 11. nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzību un kontroli.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Koordinēta ES sociālā nodrošinājuma sistēma veselības aprūpes jomā Latvijā

Eiropas veselības apdrošināšanas karšu izdošana un e‑veidlapu izsniegšana Latvijas iedzīvo­tājiem veselī­bas aprūpes pa­kalpo­jumu saņemša­nai ES dalībvalstīs (skaits)

58 831

 

136 000

136 000

136 000

136 000

Vienotas valsts nozīmes veselības aprūpes uzskaites, norēķinu sistēmas (VIS) un klasifikatoru uzturēšana un sistēmas izmaiņu veikšana, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem pieeju VIS, slēdzot līgumus par VIS lietošanu

VIS aktīvie lietotāji (skaits)

4 541

4 500

4 500

4 500

4 500

Kompensējamo zāļu saraksta pilnveidošana

Veiktas ekspertīzes zāļu iekļaušanai kompensējamo zāļu sarakstā (skaits)

212

215

215

215

215

Zāļu nosaukumi kompensējamo zāļu sarakstā (skaits)

1 674

1 700

1 700

1 700

1 700

Jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešana

Apstiprinātas medicīniskās tehnoloģijas (skaits)1

15

-

-

-

-

Veselības aprūpes tarifu un klīnisko vadlīniju izstrāde un pilnveidošana

Izstrādāti jauni veselības aprūpes tarifi vai veikta esošo pakalpoju­mu tarifu pārskatīšana (skaits)

192

120

120

120

120

Stacionāru apmaksas sistēmā ieviesta ar diagnozēm saistīto grupu (DRG) apmaksas sistēma no hospitalizācijām (%)

67,0

73,0

75,0

77,0

77,0

Valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas izpildes uzraudzība

Veiktas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzības un kontroles pārbaudes ārstniecības iestādēs (skaits)

304

220

220

220

220

Piezīmes.

1 Rezultatīvais rādītājs svītrots ar 2021. gadu, jo atbilstoši MK 2.07.2019. noteikumiem Nr. 31 “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 537 “Zāļu valsts aģentūras nolikums”” funkciju pārņem Zāļu valsts aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 880 938

10 772 091

12 204 217

9 946 266

9 646 266

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

2 891 153

1 432 126

-2 257 951

-300 000

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

36,7

13,3

-18,5

-3,0

Atlīdzība, euro

4 226 550

4 046 925

5 249 069

4 866 919

4 656 849

Vidējais amata vietu skaits gadā1

210,8

212

213

213

213

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 663,3

1 583,4

2 043,9

1 894,30

1 812,2

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem (euro)

19 083

18 840

24 981

24 981

24 981

Piezīmes.

           1 2022. – 2024. gadam ik gadu palielināts amata vietu skaits par vienu, tai skaitā:

 •  atbilstoši Veselības ministrijas 02.08.2021. rīkojumam Nr. 323 ar 01.08.2021. pārcelta viena amata vieta no Neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta (apakšprogrammas 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība”), nepārdalot finansējumu, ar mērķi stiprināt Nacionālā veselības dienesta kapacitāti aktuālās epidemioloģiskās situācijas laikā, nodrošinot jaunu iestādei līdz šim neraksturīgu uzdevumu veikšanu.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums Samazinājums Palielinājums Izmaiņas
Izdevumi - kopā 1 075 297 2 507 423 1 432 126
t. sk.:
Prioritāri pasākumi - 2 103 028 2 103 028
Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma “Kapitālieguldījumi un investīcijas Veselības ministrijas padotības iestādēs un BKUS investīcijas” ietvaros nodrošinātu medicīniskās informācijas uzkrāšanu un apmaiņu starp pacientu un viņa ārstniecībā iesaistītajām personām, kā arī informācijas nodrošināšanu par personām, kurām ir tiesības saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts)  - 1 386 127 1 386 127
Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma “Kapacitātes stiprināšana nozares izaicinājumu un krīzes situāciju pārvarēšanai” ietvaros nodrošinātu atlīdzības pieaugumu Nacionālā veselības dienesta amatpersonām (darbiniekiem) (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 596 866 596 866
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 39 100 39 100
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Informācijas sistēmas RINA integrācija ar VSAA sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmu un NVD starptautiskās sadarbības informācijas sistēmu” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 80 935 80 935
Vienreizēji pasākumi 612 744 - -612 744
Samazināti izdevumi e-veselības sistēmas pilnveidošanai (laboratorijas izmeklējumu rezultātu pieejamības nodrošināšanai e-vidē) Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. gadam (MK 02.09.2020. sēdes prot. Nr.51 55.§ 2. punkts) 612 744 - -612 744
Citas izmaiņas 462 553 404 395 - 58 158
Izdevumu samazinājums 2021. gada prioritārā pasākuma “E-veselības uzlabošana un attīstība” īstenošanai, samazinot finansējumu no Finanšu ministrijas (Valsts ieņēmumu dienesta) prioritārā pasākuma “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (t.sk. ar MAIS izveidošanu un funkcionalitātes nodrošināšanu)” atbilstoši MK 13.10.2020. sēdē izskatītajam Veselības ministrijas informatīvajam ziņojumam “Par Nacionālā veselības dienesta īstenotā ERAF projekta “Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu” progresu, riskiem, turpmākās rīcības plānu un e-veselības sistēmas tālāko attīstību” (prot. Nr.61 24.§), atbilstoši priekšlikumam Nr.124  un   Nr.97 likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” un likuma “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” 2. lasījumam, jo 2022. gadam plānotais finansējuma apmērs samazinās 300 000 - -300 000
Palielināti izdevumi Nacinālā veselības dienesta amatpersonu (darbinieku) atvaļinājuma pabalstu (161 360 euro) un novērtēšanas prēmiju (220 790 euro) izmaksām izdevumu finansēšanai novirzot  maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu - 382 150 382 150
Izdevumu palielinājums, ņemot vērā, ka 2021.gadā tika veikts vienreizējs izdevumu samazinājums saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam) - 14 106 14 106
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu LatEESSI projekta ietvaros izveidoto Starptautiskās sadarbības informācijas sistēmas uzturēšanu un Nacionālā aplikācijas aizstājēja uzturēšanu - 8 139 8 139
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) 162 553 - -162 553
Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, lai nodrošinātu onkoloģisko pacientu psihoemocionālā atbalsta kabineta SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” darbību (MK 17.12.2020. noteikumu Nr.816 “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”” anotācijā iekļautā informācija) 162 553 - -162 553