Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt iespēju pacientam aizstāvēt savas tiesības un ārpus tiesas procesa kārtībā, kas ir ievērojami pieejamāks un ātrāks, saņemt atlīdzību par viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kuru ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas ārstniecības iestādē strādājošās ārstniecības personas vai radījuši apstākļi ārstniecības laikā, kā arī tiesības uz atlīdzību par izdevumiem, kas saistīti ar ārstniecību, ja ārstniecība ir bijusi nepieciešama, lai novērstu vai mazinātu ārstniecības personas vai apstākļu ārstniecības laikā nodarītā kaitējuma nelabvēlīgās sekas pacienta dzīvībai vai veselībai. Savukārt ārstniecības personām - nodrošināt iespēju aizsargāt savas profesionālās darbības un tās iespējamo seku risku. Apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta direktīvas 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē izpilde.

Galvenās aktivitātes:

  • pacientu prasījumi par viņu dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu tiek izskatīti administratīvā procesa ietvaros. Nacionālais veselības dienests, pamatojoties uz Veselības inspekcijas atzinumu, izmaksā atlīdzību no Ārstniecības riska fonda par pacienta dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī atlīdzību par ārstniecības izdevumiem. Pacientam no Ārstniecības riska fonda ir tiesības saņemt atlīdzību par dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu (arī morālo kaitējumu) - nodarītā kaitējuma apmērā, bet ne vairāk kā 142290 euro, kā arī par ārstniecības izdevumiem - radīto izdevumu apmērā, bet ne vairāk kā 28460 euro.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

615 760

1 871 386

1 421 386

1 421 386

1 421 386

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

1255 626

-450 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

203,9

-24,0

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

450 000

-

-450 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

450 000

-

-450 000

Samazināti izdevumi izmaksām pacientiem no Ārstniecības riska fonda, kas 2019.gadā tika finansēti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma

450 000

-

 

-450 000