Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt iespēju pacientam aizstāvēt savas tiesības un ārpus tiesas procesa kārtībā, kas ir ievērojami pieejamāks un ātrāks, saņemt atlīdzību par viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kuru ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas ārstniecības iestādē strādājošās ārstniecības personas vai radījuši apstākļi ārstniecības laikā, kā arī tiesības uz atlīdzību par izdevumiem, kas saistīti ar ārstniecību, ja ārstniecība ir bijusi nepieciešama, lai novērstu vai mazinātu ārstniecības personas vai apstākļu ārstniecības laikā nodarītā kaitējuma nelabvēlīgās sekas pacienta dzīvībai vai veselībai. Savukārt ārstniecības personām  - nodrošināt iespēju aizsargāt savas profesionālās darbības un tās iespējamo seku risku. Apakšprogramma nodrošina Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta direktīvas 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē izpildi.

Galvenās aktivitātes:

  • pacientu prasījumi par viņu dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu tiek izskatīti administratīvā procesa ietvaros. Nacionālais veselības dienests, pamatojoties uz Veselības inspekcijas atzinumu, izmaksā atlīdzību no Ārstniecības riska fonda par pacienta dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī atlīdzību par ārstniecības izdevumiem. Pacientam no Ārstniecības riska fonda ir tiesības saņemt atlīdzību par dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu (arī morālo kaitējumu) - nodarītā kaitējuma apmērā, bet ne vairāk kā 142 290 euro, kā arī par ārstniecības izdevumiem radīto izdevumu apmērā, bet ne vairāk kā 28 460 euro.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 015 854

1 855 092

1 871 386

1 421 386

1 421 386

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

839 238

16 294

-450 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

82,6

0,9

-24,0

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

16 294

16 294

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

16 294

16 294

Izdevumu palielinājums, jo 2019.gadā izmaksām pacientiem no Ārstniecības riska fonda plānots novirzīt maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu lielākā apmērā nekā plānots 2018.gadā

-

16 294

16 294