Apakšprogrammas mērķis:

sniegt iespēju pacientam aizstāvēt savas tiesības un ārpus tiesas procesa kārtībā, kas ir ievērojami pieejamāks un ātrāks, saņemt atlīdzību par viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kuru ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas ārstniecības iestādē strādājošās ārstniecības personas vai radījuši apstākļi ārstniecības laikā, kā arī tiesības uz atlīdzību par izdevumiem, kas saistīti ar ārstniecību, ja ārstniecība ir bijusi nepieciešama, lai novērstu vai mazinātu ārstniecības personas vai apstākļu ārstniecības laikā nodarītā kaitējuma nelabvēlīgās sekas pacienta dzīvībai vai veselībai. Savukārt ārstniecības personām - nodrošināt iespēju aizsargāt savas profesionālās darbības un tās iespējamo seku risku. Apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta direktīvas 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē izpilde.

Galvenās aktivitātes:

pacientu prasījumi par viņu dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu tiek izskatīti administratīvā procesa ietvaros. Nacionālais veselības dienests, pamatojoties uz Veselības inspekcijas atzinumu, izmaksā atlīdzību no Ārstniecības riska fonda par pacienta dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī atlīdzību par ārstniecības izdevumiem. Pacientam no Ārstniecības riska fonda ir tiesības saņemt atlīdzību par dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu (arī morālo kaitējumu) – nodarītā kaitējuma apmērā, bet ne vairāk kā 142 290 euro, kā arī par ārstniecības izdevumiem – radīto izdevumu apmērā, bet ne vairāk kā 28 460 euro.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 211 333

1 421 386

1 871 386

1 421 386

1 421 386

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

210 053

450 000

-450 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

17,3

31,7

-24,0

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

450 000

450 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

450 000

450 000

Palielināti izdevumi izmaksām pacientiem no Ārstniecības riska fonda, finansēšanai novirzot maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu

-

450 000

 

450 000