Apakšprogrammas mērķis:

sniegt iespēju pacientam aizstāvēt savas tiesības un ārpus tiesas procesa kārtībā, kas ir ievērojami pieejamāks un ātrāks, saņemt atlīdzību par viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kuru ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas ārstniecības iestādē strādājošās ārstniecības personas vai radījuši apstākļi ārstniecības laikā, kā arī tiesības uz atlīdzību par izdevumiem, kas saistīti ar ārstniecību, ja ārstniecība ir bijusi nepieciešama, lai novērstu vai mazinātu ārstniecības personas vai apstākļu ārstniecības laikā nodarītā kaitējuma nelabvēlīgās sekas pacienta dzīvībai vai veselībai. Savukārt ārstniecības personām - nodrošināt iespēju aizsargāt savas profesionālās darbības un tās iespējamo seku risku. Apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta direktīvas 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē izpilde.

Galvenās aktivitātes:

pacientu prasījumi par viņu dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu tiek izskatīti administratīvā procesa ietvaros. Nacionālais veselības dienests, pamatojoties uz Veselības inspekcijas atzinumu, izmaksā atlīdzību no Ārstniecības riska fonda par pacienta dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī atlīdzību par ārstniecības izdevumiem. Pacientam no Ārstniecības riska fonda ir tiesības saņemt atlīdzību par dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu (arī morālo kaitējumu) – nodarītā kaitējuma apmērā, bet ne vairāk kā 142 290 euro, kā arī par ārstniecības izdevumiem – radīto izdevumu apmērā, bet ne vairāk kā 28 460 euro.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

895 454

1 871 386

1 871 386

1 421 386

1 421 386

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

975 932

-

-450 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

109,0

-

-24,0

-

Atlīdzība, euro

2 440

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem (euro)1

2 440

-

-

-

-

Piezīmes.

           1 Atlīdzībai  Veselības inspekcijai apakšprogrammā, lai nodrošinātu Ārstniecības riska fonda lietu izskatīšanas apmaksu (izdevumi atlīdzībai speciālistiem, ar kuriem noslēgti uzņēmuma līgumi, t.i. ārštata darbiniekiem un uz līgumattiecību pamata nodarbinātajiem, kas nav Veselības inspekcijas amatu sarakstā).