Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot valsts pārvaldes funkcijas veselības nozares uzraudzībā un kontrolē, lai nodrošinātu nozari regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt ārstniecības iestāžu kontroli;
  2. nodrošināt veselības aprūpes kvalitātes un darbspējas ekspertīzes kontroli;
  3. nodrošināt ārstniecības iestāžu, ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzturēšanu;
  4. nodrošināt farmaceitiskās darbības uzņēmumu un zāļu aprites kontroli;
  5. nodrošināt paaugstināta riska objektu kontroli;
  6. nodrošināt kontroli ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu tirdzniecības, kosmētikas līdzekļu drošuma jomā, kā arī tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu un to šķidrumu uzraudzības jomā;
  7. nodrošināt medicīnisko ierīču izplatīšanas un lietošanas (ekspluatācijas) kontroli.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības inspekcija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada prognoze 2022. gada prognoze

Nodrošināta veselības aprūpes valsts uzraudzība

Veiktas ārstniecības iestāžu kontroles (inspekciju skaits)

810

680

544

490

490

Inspekciju īpatsvars ārstniecības iestādēs ar ievērotām norma­tīvo aktu prasībām (%)1

28,5

-

-

-

-

Veiktas tematiskās/auditveida pārbaudes prioritārā veselības jomā (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības jomā)2

-

3

3

4

4

Izskatīti iesniegumi un veiktas veselības aprūpes kvalitātes un darbspējas ekspertīzes/ pārbaudes un sniegti atzinumi (ekspertīžu skaits/pārbaužu skaits)3

555

600

600

600

600

Veikta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzība un kontrole ārstniecības iestādēs (pārbaužu skaits)4

255

-

-

-

-

Nodrošināta valsts uzraudzība farmācijas jomā

Veikta farmaceitiskās darbības uzņēmumu kontrole atbilstoši uzraudzības programmā attiecīgam gadam apstiprināta­jam biežumam un apjomam (inspekciju skaits)

417

510

408

365

330

Farmaceitiskās darbī­bas uzņēmumu īpat­svars, kuros konsta­tēta atbilstība norma­tīvo aktu prasībām (% no kontrolēto uzņēmumu skaita) 1

40,0

-

-

-

-

Veiktas tematiskās/auditveida pārbaudes prioritārā jomā (narkotisko/psihotropo zāļu/vielu, recepšu zāļu aprite u.c) 2

-

2

2

2

2

Veikts reģistrēto zāļu kvalitātes laboratoriskais monitorings (pārbaudīto zāļu skaits)

42

40

40

40

40

Nodrošināta zāļu dro­šības ātrās brīdinā­šanas (Rapid Alert) sistēmas funkcionē­šana (izskatīto ziņojumu īpatsvars %)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Nodrošināta paaugstināta riska objektu uzraudzība

Inspekciju ar ievēro­tām normatīvo aktu prasībām īpatsvars (%)

60,5

55,0

45,0

50,0

50,0

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri saņem drošu un kvalitatīvu dzeramo ūdeni (%)

87,0

80,0

80,0

80,0

80,0

Nodrošināta ķīmisko vielu, ķīmisko produktu un kosmētikas līdzekļu tirgus uzraudzība

Nodrošināta ķīmisko vielu, ķīmisko maisījumu, kosmētikas līdzekļu, tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu uzraudzība

Veikta normatīvo aktu prasību izpildes pārbaude uzņēmumos, kas nodarbojas ar ķīmisko vielu, ķīmisko maisījumu, kosmētikas līdzekļu, tabakas izstrādājumu un elektronisko cigarešu izvietošanu Latvijas tirgū (inspekciju skaits)

363

350

340

340

340

Prasībām atbilstošo kontrolēto ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu īpatsvars, (%)

39,9

45,0

45,0

45,0

45,0

Prasībām atbilstošo kontrolēto kosmētikas līdzekļu īpatsvars (%)

54,1

45,0

55,0

55,0

55,0

Nodrošināta medicīnisko ierīču uzraudzība

Nodrošināta medicīnisko ierīču ekspluatācijas un tirgus uzraudzība

Uzņēmumu īpatsvars ar prasībām atbilsto­šām medicīniskajām ierīcēm, kas var apdraudēt cilvēku vese­lību, (% no kontrolēto uzņēmumu skaita) 1

14,6

-

-

-

-

Pārbaužu īpatsvars, kurās tiek pārbaudītas vidēja un augsta riska II a, IIb, III klases medicīniskās ierīces un in vitro diagnostikas medicīnas ierīces A un B (% no konkrēto ārstniecības iestāžu, ražotāju skaita)5

-

58

-

-

-

Veikto pārbaužu skaits, kurās tiek pārbaudītas vidēja un augsta riska II a, IIb, III klases medicīniskās ierīces un in vitro diagnostikas medicīnas ierīces A un B, ārstniecības iestādēs6

-

-

50

40

40

Veikto pārbaužu skaits, kurās tiek pārbaudītas vidēja un augsta riska II a, IIb, III klases medicīniskās ierīces un in vitro diagnostikas medicīnas ierīces A un B, tirgus uzraudzībā6

-

-

60

70

70

Veiktas tematiskās pārbaudes augsta riska II a, IIb, III klases medicīniskām ierīcēm un in vitro diagnostikas medicīnas ierīču C un D uzturēšanā un lietošanā/vienreizlietojamo ierīču lietošanā7

-

-

-

1

1

Piezīmes.

1Rādītājs tiek plānots līdz 2018.gadam un ar 2019.gadu tiek aizstāts ar jaunu rādītāju.

2Uzsāka plānot ar 2019.gadu.

3 Rādītājs ietver iesniegumu skaita izvērtējumu, tai skaitā Ārstniecības riska fonda ietvaros. Ar 2020.gadu tiek precizēts rādītāja nosaukums, nemainot tā būtību.

4 Pamatojoties uz Ministru kabineta 29.05.2018. rīkojumu Nr. 227, no 2018.gada 1.septembra līgumu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu izpildes uzraudzību veic Nacionālais veselības dienests. Rādītājs ar 2019.gadu pārcelts uz apakšprogrammu 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana”.

Rādītājs tiek plānots 2019.gadā un ar 2020.gadu tiek aizstāts ar jaunu rādītāju.

Uzsāk plānot ar 2020.gadu.

Uzsāk plānot ar 2021.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 337 995

4 625 954

4852 120

4 579 800

4 579 800

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

287 959

226 166

-272 320

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

6,6

4,9

-5,6

-

Atlīdzība, euro

3629 782

3906 158

4137 409

3865 089

3865 089

Vidējais amata vietu skaits gadā vietas

241,7

233

233

233

233

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1249,6

1392,8

1475,5

1 378,1

1 378,1

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

5 381

11 913

11 913

11 913

11 913

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

46 154

272 320

226 166

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

272 320

272 320

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu atbilstoši priekšlikumam Nr.141 un Nr.96 2.lasījumam

-

272 320

272 320

Citas izmaiņas

46 154

-

-46 154

Samazināti izdevumi, ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

85

-

-85

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

46 069

-

-46 069

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana”, lai Nacionālais veselības dienests nodrošinātu 2019.gada darba samaksas pieaugumu no Veselības inspekcijas pārceltajām 15 amata vietām, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60 88.§ 6.1.4.apakšpunktam

41 069

-

-41 069

Samazināti izdevumi, lai Veselības ministrija nodrošinātu centralizētu resora finanšu un saimniecisko resursu vadības sistēmas “Horizon” uzturēšanu padotības iestādēs, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”

5 000

-

-5 000