Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot valsts pārvaldes funkcijas veselības nozares uzraudzībā un kontrolē, lai nodrošinātu nozari regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt ārstniecības iestāžu kontroli;
  2. nodrošināt veselības aprūpes kvalitātes un darbspējas ekspertīzes kontroli;
  3. nodrošināt ārstniecības iestāžu, ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzturēšanu;
  4. nodrošināt farmaceitiskās darbības uzņēmumu un zāļu aprites kontroli;
  5. nodrošināt paaugstināta riska objektu kontroli;
  6. nodrošināt kontroli ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu tirdzniecības, kosmētikas līdzekļu drošuma jomā, kā arī tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu un to šķidrumu uzraudzības jomā;
  7. nodrošināt medicīnisko ierīču izplatīšanas un lietošanas (ekspluatācijas) kontroli.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības inspekcija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta veselības aprūpes valsts uzraudzība

Veiktas ārstniecības iestāžu kontroles (inspekciju skaits)

942

800

680

544

490

Inspekciju īpatsvars ārstniecības iestādēs ar ievērotām norma­tīvo aktu prasībām (%)40

30,0

30,0

-

-

-

Veiktas tematiskās/auditveida pārbaudes prioritārā veselības jomā (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības jomā)41

-

-

3

3

4

Izskatīti iesniegumi un veiktas veselības aprūpes kvalitātes un darbspējas ekspertīzes un sniegti atzinumi (ekspertīžu skaits)42

530

550

600

600

600

Veikta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzība un kontrole ārstniecības iestādēs (pārbaužu skaits)43

573

355

-

-

-

Nodrošināta valsts uzraudzība farmācijas jomā

Veikta farmaceitiskās darbības uzņēmumu kontrole atbilstoši uzraudzības programmā attiecīgam gadam apstiprināta­jam biežumam un apjomam (inspekciju skaits)

681

600

510

408

365

Farmaceitiskās darbī­bas uzņēmumu īpat­svars, kuros konsta­tēta atbilstība norma­tīvo aktu prasībām (% no kontrolēto uzņēmumu skaita)40

45,0

45,0

-

-

-

Veiktas tematiskās/auditveida pārbaudes prioritārā jomā (narkotisko/psihotropo zāļu/vielu, recepšu zāļu aprite u.c)41

-

-

2

2

3

Veikts reģistrēto zāļu kvalitātes laboratoriskais monitorings (pārbaudīto zāļu skaits)

45

40

40

40

40

Nodrošināta zāļu dro­šības ātrās brīdinā­šanas (Rapid Alert) sistēmas funkcionē­šana (izskatīto ziņojumu īpatsvars %)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Nodrošināta paaugstināta riska objektu uzraudzība

Inspekciju ar ievēro­tām normatīvo aktu prasībām īpatsvars (%)

65,9

60

55,0

45,0

50,0

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri saņem drošu un kvalitatīvu dzeramo ūdeni (%)

81,1

80,0

80,0

80,0

80,0

Nodrošināta ķīmisko vielu, ķīmisko produktu un kosmētikas līdzekļu tirgus uzraudzība

Nodrošināta ķīmisko vielu, ķīmisko maisījumu, kosmētikas līdzekļu, tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu uzraudzība

Veikta normatīvo aktu prasību izpildes pārbaude uzņēmumos, kas nodarbojas ar ķīmisko vielu, ķīmisko maisījumu, kosmētikas līdzekļu, tabakas izstrādājumu un elektronisko cigarešu izvietošanu Latvijas tirgū (inspekciju skaits) 44

-

300

350

340

340

Prasībām atbilstošo kontrolēto ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu īpatsvars, (%)

40,6

45,0

45,0

45,0

45,0

Prasībām atbilstošo kontrolēto kosmētikas līdzekļu īpatsvars (%)

36,3

40,0

45,0

45,0

45,0

Nodrošināta medicīnisko ierīču uzraudzība

Nodrošināta medicīnisko ierīču ekspluatācijas un tirgus uzraudzība

Uzņēmumu īpatsvars ar prasībām atbilsto­šām medicīniskajām ierīcēm, kas var apdraudēt cilvēku vese­lību, (% no kontrolēto uzņēmumu skaita)40

40,0

30,0

-

-

-

Pārbaužu īpatsvars, kurās tiek pārbaudītas vidēja un augsta riska II a, IIb, III klases medicīniskās ierīces un in vitro diagnostikas medicīnas ierīces A un B (% no kontrolēto ārtsniecības iestāžu, ražotāju skaita)41

-

-

58,0

60,0

63,0

40Rādītājs tiek plānots līdz 2018.gadam un ar 2019.gadu tiek aizstāts ar jaunu rādītāju

41Uzsāk plānot ar 2019.gadu

42 Rādītājs ietver iesniegumu skaita izvērtējumu, tai skaitā Ārstniecības riska fonda ietvaros

43Pamatojoties uz Ministru kabineta 29.05.2018. rīkojumu Nr. 227, no 2018.gada 1.septembra līgumu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu izpildes uzraudzību veic Nacionālais veselības dienests. Rādītājs pārcelts uz apakšprogrammu 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana”

44Uzsāka plānot ar 2018.gadu

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

4 174 451

4 172 184

4 625 954

4 625 869

4 625 869

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-2 267

453 770

-85

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-0,05

10,9

-

-

Atlīdzība, euro

3 425 654

3 433 074

3 906 158

3 906 158

3 906 158

Vidējais amata vietu skaits gadā vietas45

246

246

233

233

233

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 156,3

1 156,7

1 392,8

1 392,8

1 392,8

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

12 203

18 614

11 913

11 913

11 913

452019.-2021.gadam ik gadu samazināts amata vietu skaits par 13 amata vietām atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

235 272

689 042

453 770

t. sk.:

Citas izmaiņas

235 272

689 042

453 770

Palielināti izdevumi,  pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” un pārņemot 2 amata vietas no Nacionālā veselības dienesta, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227

-

36 841

36 841

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana” 2 607 euro apmērā, lai Veselības ministrijā nodrošinātu personālvadības procesu centralizāciju, un apakšprogrammu 45.01.00 „Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” 231 359 euro apmērā un pārceļot 15 amata  vietas uz Nacionālo veselības dienestu no Veselības inspekcijas, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227

233 966

-

-233 966

Atlīdzības pieauguma nodrošināšanai ārstniecības personām, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”,  atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60, 30.§ 3.1.5.apakšpunktam

-

270 892

270 892

Darba samaksas palielināšanas ārstniecības personām  nodrošināšanaiatbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 6.1.4.apakšpunktam

-

381 309

381 309

Samazināti izdevumi,  ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

1 306

-

-1 306