Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot valsts pārvaldes funkcijas veselības nozares uzraudzībā un kontrolē, lai nodrošinātu nozari regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt ārstniecības iestāžu kontroli;
  2. nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzību un kontroli;
  3. nodrošināt veselības aprūpes kvalitātes un darbspējas ekspertīzes kontroli;
  4. nodrošināt ārstniecības iestāžu, ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzturēšanu;
  5. nodrošināt farmaceitiskās darbības uzņēmumu un zāļu aprites kontroli;
  6. nodrošināt paaugstināta riska objektu kontroli;
  7. nodrošināt kontroli ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu tirdzniecības, kosmētikas līdzekļu drošuma jomā, kā arī tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu un to šķidrumu uzraudzības jomā;
  8. nodrošināt medicīnisko ierīču izplatīšanas un lietošanas (ekspluatācijas) kontroli.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības inspekcija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta veselības aprūpes valsts uzraudzība

Veiktas ārstniecības iestāžu kontroles (inspekciju skaits)

899

800

800

800

800

Inspekciju īpatsvars ārstniecības iestādēs ar ievērotām norma­tīvo aktu prasībām (%)

27,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Izskatīti iesniegumi un veiktas veselības aprūpes kvalitātes un darbspējas ekspertīzes un sniegti atzinumi (ekspertīžu skaits)*

566

550

550

550

550

Veikta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzība un kontrole ārstniecības iestādēs (pārbaužu skaits)

270

355

355

355

355

Nodrošināta valsts uzraudzība farmācijas jomā

Veikta farmaceitiskās darbības uzņēmumu kontrole atbilstoši uzraudzības programmā attiecīgam gadam apstiprināta­jam biežumam un apjomam (inspekciju skaits)

565

600

600

600

600

Farmaceitiskās darbī­bas uzņēmumu īpat­svars, kuros konsta­tēta atbilstība norma­tīvo aktu prasībām (% no kontrolēto uzņēmumu skaita)

44,0

45,0

45,0

45,0

45,0

Veikts reģistrēto zāļu kvalitātes laboratoriskais monitorings (pārbaudīto zāļu skaits)

45

40

40

40

40

Nodrošināta zāļu dro­šības ātrās brīdinā­šanas (Rapid Alert) sistēmas funkcionē­šana (izskatīto ziņojumu īpatsvars %)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Nodrošināta paaugstināta riska objektu uzraudzība

Inspekciju ar ievēro­tām normatīvo aktu prasībām īpatsvars (%)

69,5

60

60

60

60

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri saņem drošu un kvalitatīvu dzeramo ūdeni (%)

84,0

80,0

80,0

80,0

80,0

Nodrošināta ķīmisko vielu, ķīmisko produktu un kosmētikas līdzekļu tirgus uzraudzība**

Nodrošināta ķīmisko vielu, ķīmisko maisījumu, kosmētikas līdzekļu, tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu uzraudzība***

Veikta normatīvo aktu prasību izpildes pārbaude uzņēmumos, kas nodarbojas ar ķīmisko vielu, ķīmis­ko produktu un kosmētikas līdzekļu izvietošanu LR tirgū, (inspekciju skaits) **

215

294

-

-

-

Veikta normatīvo aktu prasību izpildes pārbaude uzņēmumos, kas nodarbojas ar ķīmisko vielu, ķīmisko maisījumu, kosmētikas līdzekļu, tabakas izstrādājumu un elektronisko cigarešu izvietošanu Latvijas tirgū (inspekciju skaits) ***

-

-

300

300

300

Prasībām atbilstošo kontrolēto ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu īpatsvars, (%)

46,2

45,0

45,0

45,0

45,0

Ķīmisko vielu/maisījumu tirdzniecības uzņēmumu ar ievērotām normatīvo aktu prasībām īpatsvars (% no kontrolēto uzņēmumu skaita)

27,2

-

-

-

-

Prasībām atbilstošo kontrolēto kosmētikas līdzekļu īpatsvars (%)

41,4

40,0

40,0

40,0

40,0

Kosmētikas līdzekļu tirdzniecības uzņēmu­mu ar ievērotām nor­matīvo aktu prasībām īpatsvars (% no kontrolēto uzņēmumu skaita)

24,6

-

-

-

-

Nodrošināta medicīnisko ierīču uzraudzība

Uzņēmumu īpatsvars ar prasībām atbilsto­šām medicīniskajām ierīcēm, kas var apdraudēt cilvēku vese­lību, (% no kontrolēto uzņēmumu skaita)

29,0

30,0

30,0

30,0

30,0

* Rādītājs ietver iesniegumu skaita izvērtējumu, tai skaitā Ārstniecības riska fonda ietvaros.

** Rādītājs tiek noteikts līdz 2017.gadam un ar 2018.gadu tiek aizstāts ar jaunu rādītāju.

*** Uzsāk plānot ar 2018.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 016 800

4 174 111

4 172 184

4 172 184

4 172 184

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

157 311

-1 927

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

3,9

-0,05

-

-

Atlīdzība, euro

3 326 695

3 425 654

3 433 074

3 440 145

3 440 145

Vidējais amata vietu skaits gadā vietas

246

246

246

246

246

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 111,5

1 151,4

1 156,7

1 159,1

1 159,1

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

45 482

26 708

18 614

18 614

18 614

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

15 456

13 529

-1 927

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

13 529

13 529

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40, 43.§ 8.punktam

-

13 529

13 529

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

15 456

-

-15 456

Samazināti izdevumi Veselības inspekcijai, veselības aprūpes reformas un funkciju pārskatīšanas ietvaros pārceļot līdzekļus uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu padotības iestāžu budžeta uzraudzību un veiktu padziļinātu finanšu kontroli un efektīvu budžeta izlietojuma pārraudzību, kā arī ārstniecības procesa kvalitātes kritēriju pārraudzību

15 456

-

-15 456