Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot valsts pārvaldes funkcijas veselības nozares uzraudzībā un kontrolē, lai nodrošinātu nozari regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt ārstniecības iestāžu kontroli;
  2. nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzību un kontroli;
  3. nodrošināt veselības aprūpes kvalitātes un darbspējas ekspertīzes kontroli;
  4. nodrošināt ārstniecības iestāžu, ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzturēšanu;
  5. nodrošināt farmaceitiskās darbības uzņēmumu un zāļu aprites kontroli;
  6. nodrošināt paaugstināta riska objektu kontroli;
  7. nodrošināt kontroli ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu tirdzniecības, kosmētikas līdzekļu drošuma jomā, kā arī tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu un to šķidrumu uzraudzības jomā;
  8. nodrošināt medicīnisko ierīču izplatīšanas un lietošanas (ekspluatācijas) kontroli.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības inspekcija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta veselības aprūpes valsts uzraudzība

Veiktas ārstniecības iestāžu kontroles (inspekciju skaits)

830

800

800

800

800

Inspekciju īpatsvars ārstniecības iestādēs ar ievērotām norma­tīvo aktu prasībām (%)

34,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Izskatīti iesniegumi un veiktas veselības aprūpes kvalitātes un darbspējas ekspertīzes un sniegti atzinumi (ekspertīžu skaits)*

504

600

550

550

550

Veikta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzība un kontrole ārstniecības iestādēs (pārbaužu skaits)

312

275

355

355

355

Nodrošināta valsts uzraudzība farmācijas jomā

Veikta farmaceitiskās darbības uzņēmumu kontrole atbilstoši uzraudzības programmā attiecīgam gadam apstiprināta­jam biežumam un apjomam (inspekciju skaits)

602

620

600

600

600

Farmaceitiskās darbī­bas uzņēmumu īpat­svars, kuros konsta­tēta atbilstība norma­tīvo aktu prasībām, (% no kontrolēto uzņēmumu skaita)

40,0

45,0

45,0

45,0

45,0

Veikts reģistrēto zāļu kvalitātes laboratoriskais monitorings (pārbaudīto zāļu skaits)

36

40

40

40

40

Nodrošināta zāļu dro­šības ātrās brīdinā­šanas (Rapid Alert) sistēmas funkcionē­šana (izskatīto ziņojumu īpatsvars %)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Nodrošināta paaugstināta riska objektu uzraudzība

Inspekciju ar ievēro­tām normatīvo aktu prasībām īpatsvars (%)

69,6

68,5

60

60

60

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri saņem drošu un kvalitatīvu dzeramo ūdeni, (%)

80,0

85,0

80,0

80,0

80,0

Nodrošināta ķīmisko vielu, ķīmisko produktu un kosmētikas līdzekļu tirgus uzraudzība

Veikta normatīvo aktu prasību izpildes pārbaude uzņēmumos, kas nodarbojas ar ķīmisko vielu, ķīmis­ko produktu un kosmētikas līdzekļu izvietošanu LR tirgū, (inspekciju skaits)

272

294

294

294

294

Prasībām atbilstošo kontrolēto ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu īpatsvars (%)

47,6

45,0

45,0

45,0

45,0

Ķīmisko vielu/maisījumu tirdzniecības uzņēmumu ar ievērotām normatīvo aktu prasībām īpatsvars (% no kontrolēto uzņēmumu skaita)

26,5

25,0

×

×

×

Prasībām atbilstošo kontrolēto kosmētikas līdzekļu īpatsvars (%)

32,6

40,0

40,0

40,0

40,0

Kosmētikas līdzekļu tirdzniecības uzņēmu­mu ar ievērotām nor­matīvo aktu prasībām īpatsvars (% no kontrolēto uzņēmumu skaita)

22,6

25,0

×

×

×

Nodrošināta medicīnisko ierīču uzraudzība

Uzņēmumu īpatsvars ar prasībām atbilsto­šām medicīniskajām ierīcēm, kas var apdraudēt cilvēku vese­lību, (% no kontrolēto uzņēmumu skaita)

46,7

30,0

30,0

30,0

30,0

Rādītājs ietver iesniegumu skaita izvērtējumu, tai skaitā Ārstniecības riska fonda ietvaros.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 924 051

4 003 689

4 174 111

4 174 111

4 174 111

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

79 638

170 422

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

2,0

4,3

-

-

Atlīdzība, euro

3 241 618

3 260 022

3 425 654

3 425 654

3 425 654

Vidējais amata vietu skaits gadā vietas

246

246

246

246

246

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 085,5

1 088,4

1 151,4

1 151,4

1 151,4

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

37 363

47 174

26 708

26 708

26 708

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

170 422

170 422

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

18 156

18 156

 Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta protokola Nr.41, 5.§ 22.punktam

-

18 156

18 156

Citas izmaiņas

-

152 266

152 266

Palielināti izdevumi atbilstoši izmaiņām Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādī

-

72 839

72 839

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

79 427

79 427

Pārdale no apakšprogrammas 33.01.00 ”Ārstniecība”, lai nodrošinātu darba samaksas pieaugumu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.781 un Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta protokola Nr.38, 47.§ 9.punktam

-

79 427

79 427