Apakšprogrammas mērķis:

īstenot valsts pārvaldes funkcijas veselības nozares uzraudzībā un kontrolē, lai nodrošinātu nozari regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt ārstniecības iestāžu kontroli;
  2. nodrošināt veselības aprūpes kvalitātes un darbspējas ekspertīzes kontroli;
  3. nodrošināt ārstniecības iestāžu, ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzturēšanu;
  4. nodrošināt farmaceitiskās darbības uzņēmumu un zāļu aprites kontroli;
  5. nodrošināt paaugstināta riska objektu kontroli;
  6. nodrošināt kontroli ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu tirdzniecības, kosmētikas līdzekļu drošuma jomā, kā arī tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu un to šķidrumu uzraudzības jomā;
  7. nodrošināt medicīnisko ierīču izplatīšanas un lietošanas (ekspluatācijas) kontroli.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības inspekcija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta veselības aprūpes valsts uzraudzība

Veiktas  ārstniecības iestāžu kontroles (inspekciju skaits)

720

544

490

 

490

490

Veiktas tematiskās/auditveida pārbaudes prioritārā veselības jomā (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības jomā) (skaits)

3

3

4

4

4

Izskatīti iesniegumi un veiktas veselības aprūpes kvalitātes un darbspējas ekspertīzes/ pārbaudes un sniegti atzinumi (ekspertīžu skaits/pārbaužu skaits)1

598

 

600

600

600

600

Nodrošināta valsts uzraudzība farmācijas jomā

Veikta farmaceitiskās darbības uzņēmumu kontrole atbilstoši uzraudzības programmā attiecīgam gadam apstiprināta­jam biežumam un apjomam (inspekciju skaits)

484

 

408

365

330

330

Veiktas tematiskās/auditveida pārbaudes prioritārā jomā (narkotisko/psihotropo zāļu/vielu, recepšu zāļu aprite u.c) (skaits)

2

2

2

2

2

Veikts reģistrēto zāļu kvalitātes laboratoriskais monitorings (pārbaudīto zāļu skaits)

43

40

40

40

40

Nodrošināta zāļu dro­šības ātrās brīdinā­šanas (Rapid Alert) sistēmas funkcionē­šana (izskatīto ziņojumu īpatsvars %)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Nodrošināta paaugstināta riska objektu uzraudzība

Inspekciju ar ievēro­tām normatīvo aktu prasībām īpatsvars (%)

56,0

45,0

50,0

50,0

50,0

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri saņem drošu un kvalitatīvu dzeramo ūdeni (%)

87,0

80,0

80,0

80,0

80,0

Nodrošināta ķīmisko vielu, ķīmisko produktu un kosmētikas līdzekļu tirgus uzraudzība. Nodrošināta ķīmisko vielu, ķīmisko maisījumu, kosmētikas līdzekļu, tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu uzraudzība

Veikta normatīvo aktu prasību izpildes pārbaude uzņēmumos, kas nodarbojas ar ķīmisko vielu, ķīmisko maisījumu, kosmētikas līdzekļu, tabakas izstrādājumu un elektronisko cigarešu izvietošanu Latvijas tirgū (inspekciju skaits)

307

340

340

340

340

Prasībām atbilstošo kontrolēto ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu īpatsvars (%)

52,0

45,0

50,0

50,0

50,0

Prasībām atbilstošo kontrolēto kosmētikas līdzekļu īpatsvars (%)

65,0

55,0

55,0

55,0

55,0

Nodrošināta medicīnisko ierīču uzraudzība. Nodrošināta medicīnisko ierīču ekspluatācijas un tirgus uzraudzība

Pārbaužu īpatsvars, kurās tiek pārbaudītas vidēja un augsta riska II a, IIb, III klases medicīniskās ierīces un in vitro diagnostikas medicīnas ie rīces A un B (% no konkrēto ārstniecības iestāžu, ražotāju skaita)2

54,0

-

-

-

-

Veiktas pārbaudes, kurās tiek pārbaudītas vidēja un augsta riska II a, IIb, III klases medicīniskās ierīces un in vitro diagnostikas medicīnas ierīces A un B, ārstniecības iestādēs (skaits)3

-

50

40

40

40

Veiktas pārbaudes, kurās tiek pārbaudītas vidēja un augsta riska II a, IIb, III klases medicīniskās ierīces un in vitro diagnostikas medicīnas ierīces A un B, tirgus uzraudzībā (skaits)3

-

60

-

-

-

Veiktas pārbaudes, kurās tiek pārbaudītas zema, vidēja un augsta riska (I, II a, IIb, III klases) medicīniskās ierīces un in vitro diagnostikas medicīnas ierīces, tirgus uzraudzībā (skaits)4

-

-

70

70

70

Veiktas tematiskās pārbaudes augsta riska II a, IIb, III klases medicīniskām ierīcēm un in vitro diagnostikas medicīnas ierīču C un D uzturēšanā un lietošanā/vienreizlietojamo ierīču lietošanā (skaits)4

-

-

1

1

1

Piezīmes.
1 Rādītājs ietver iesniegumu skaita izvērtējumu, tai skaitā Ārstniecības riska fonda ietvaros.
2 Ar 2020. gadu tiek aizstāts ar jaunu rādītāju.
3 Uzsāka plānot ar 2020. gadu.
4 Uzsāk plānot ar 2021. gadu.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 486 547

4 852 120

5 788 832

5 796 845

5 796 845

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

365 573

936 712

8 013

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

8,1

19,3

0,1

-

Atlīdzība, euro

3 815 048

4 137 409

4 878 376

4 878 376

4 878 376

Vidējais amata vietu skaits gadā vietas1

233

233

232

232

232

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 362,4

1 475,5

1 748

1 748

1 748

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

5 648

11 913

11 865

 

11 865

11 865

Piezīmes.
1 2021.-2023.gadam ik gadu samazināta viena amata vieta, jo atbilstoši Veselības ministrijas 12.05.2020. rīkojumam Nr.100 ar 1.03.2020. pārcelta uz Veselības ministriju (programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”), pārdalot finansējumu (11 653 euro), lai efektivizētu saimniecisko jautājumu koordinēšanu un plānošanu resora līmenī.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plāns ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

334 951

1 271 663

936 712

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 047 873

1 047 873

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

1 047 873

 

1 047 873

 

Vienreizēji pasākumi

8 013

-

-8 013

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

8 013

-

-8 013

Citas izmaiņas

326 938

223 790

 - 103 148

Samazināti izdevumi 2020.-2022. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai atbilstoši priekšlikumam Nr.141 un Nr.96 likumprojekta “Par valsts budžetu 2020.gadam” 2.lasījumam

272 320

 

-

-272 320

Palielināti izdevumi nomas maksu pieauguma segšanai (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46§. 12.6.5.apakšpunkts)

-

223 790

223 790

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

18 039

-

-18 039

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

36 579

-

-36 579

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 06.02.00 “Medicīnas vēstures muzejs”, lai nodrošinātu kritiski zemās atlīdzības pieaugumu Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja darbiniekiem

5 766

-

-5 766

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai Veselības ministrija nodrošinātu informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanas pilnveidi resorā

4 894

-

-4 894

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētās dokumentu vadības sistēmas “Namejs” uzturēšanu Veselības ministrijas padotības iestādēs

14 266

-

-14 266

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu atlīdzības izmaksu amata vietai, kuru Veselības ministrija ar 2020. gada 1.martu pārņēma no Veselības inspekcijas, lai efektivizētu saimniecisko jautājumu koordinēšanu un plānošanu resora līmenī

11 653

-

-11 653