Apakšprogrammas mērķis:

īstenot valsts pārvaldes funkcijas veselības nozares uzraudzībā un kontrolē, lai nodrošinātu nozari regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

Galvenās aktivitātes:

1)   nodrošināt ārstniecības iestāžu kontroli;

2)   nodrošināt veselības aprūpes kvalitātes un darbspējas ekspertīzes kontroli;

3)   nodrošināt ārstniecības iestāžu, ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzturēšanu;

4)   nodrošināt farmaceitiskās darbības uzņēmumu un zāļu aprites kontroli;

5)   nodrošināt paaugstināta riska objektu kontroli;

6)   nodrošināt kontroli ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu tirdzniecības, kosmētikas līdzekļu drošuma jomā, kā arī tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu un to šķidrumu uzraudzības jomā;

7)   nodrošināt medicīnisko ierīču izplatīšanas un lietošanas (ekspluatācijas) kontroli.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības inspekcija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta veselības aprūpes valsts uzraudzība

Veiktas  ārstniecības iestāžu kontroles (skaits)

898

490

 

490

 

490

500

Veiktas tematiskās/auditveida pārbaudes prioritārā veselības jomā (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības jomā) (skaits)

2

4

4

4

4

Izskatīti iesniegumi un veiktas veselības aprūpes kvalitātes un darbspējas ekspertīzes/ pārbaudes un sniegti atzinumi (skaits)1

590

600

520

520

520

Nodrošināta valsts uzraudzība farmācijas jomā

Veikta farmaceitiskās darbības uzņēmumu kontrole atbilstoši uzraudzības programmā attiecīgam gadam apstiprināta­jam biežumam un apjomam (skaits)

538

365

330

330

330

Veiktas tematiskās/auditveida pārbaudes prioritārā jomā (narkotisko/psihotropo zāļu/vielu, recepšu zāļu aprite u.c) (skaits)

2

2

2

2

2

Reģistrēto zāļu kvalitātes laboratoriskā monitoringa ietvaros pārbaudītas zāles (skaits)

45

40

40

40

40

Izskatīto ziņojumu zāļu dro­šības ātrās brīdinā­šanas (Rapid Alert) sistēmas funkcionē­šanai īpatsvars (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Nodrošināta paaugstināta riska objektu uzraudzība

Inspekciju ar ievēro­tām normatīvo aktu prasībām īpatsvars (%)

54,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri saņem drošu un kvalitatīvu dzeramo ūdeni (%)

89,3

80,0

80,0

80,0

80,0

Nodrošināta ķīmisko vielu, ķīmisko produktu un kosmētikas līdzekļu tirgus uzraudzība. Nodrošināta ķīmisko vielu, ķīmisko maisījumu, kosmētikas līdzekļu, tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu uzraudzība

Veikta normatīvo aktu prasību izpildes pārbaude uzņēmumos, kas nodarbojas ar ķīmisko vielu, ķīmisko maisījumu, kosmētikas līdzekļu, tabakas izstrādājumu un elektronisko cigarešu izvietošanu Latvijas tirgū (skaits)

253

340

340

340

340

Prasībām atbilstošo kontrolēto ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu īpatsvars (%)

58,2

50,0

50,0

50,0

50,0

Prasībām atbilstošo kontrolēto kosmētikas līdzekļu īpatsvars (%)

55,9

55,0

55,0

55,0

55,0

Nodrošināta medicīnisko ierīču uzraudzība. Nodrošināta medicīnisko ierīču ekspluatācijas un tirgus uzraudzība

Veiktas pārbaudes, kurās tiek pārbaudītas vidēja un augsta riska II a, IIb, III klases medicīniskās ierīces un in vitro diagnostikas medicīnas ierīces A un B, ārstniecības iestādēs (skaits)

37

40

30

30

30

Veiktas pārbaudes, kurās tiek pārbaudītas vidēja un augsta riska II a, IIb, III klases medicīniskās ierīces un in vitro diagnostikas medicīnas ierīces A un B, tirgus uzraudzībā (skaits)2

38

-

-

-

-

Veiktas pārbaudes, kurās tiek pārbaudītas zema, vidēja un augsta riska (I, II a, IIb, III klases) medicīniskās ierīces un in vitro diagnostikas medicīnas ierīces, tirgus uzraudzībā (skaits)3

-

70

70

70

70

Veiktas tematiskās pārbaudes augsta riska II a, IIb, III klases medicīniskām ierīcēm un in vitro diagnostikas medicīnas ierīču C un D uzturēšanā un lietošanā/vienreizlietojamo ierīču lietošanā (skaits)3

-

1

1

1

1

Piezīmes.

1 Rādītājs ietver iesniegumu skaita izvērtējumu, tai skaitā Ārstniecības riska fonda ietvaros.

              2 Ar 2021. gadu tiek aizstāts ar jaunu rādītāju.

3 Uzsāk plānot ar 2021. gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 742 619

5 788 832

5 935 968

5 935 968

5 935 968

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

1 046 213

147 136

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

22,1

2,5

-

-

Atlīdzība, euro

4 100 322

4 878 376

5 017 499

5 017 499

5 017 499

Vidējais amata vietu skaits gadā vietas1

232,2

232

232

232

232

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 469,8

1 748

1 798

1 798

1 798

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

4 960

11 865

 

11 865

 

11 865

11 865

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums Samazinājums Palielinājums Izmaiņas
Izdevumi - kopā - 147 136 147 136
t. sk.:
Prioritāri pasākumi - 139 123 139 123
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 139 123 139 123
Citas izmaiņas - 8 013 8 013
Izdevumu palielinājums, ņemot vērā, ka 2021. gadā tika veikts vienreizējs izdevumu samazinājums saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam) - 8 013 8 013