Apakšprogrammas mērķis:

 • īstenot valstī sabiedrības veselības politiku epidemioloģiskās drošības un slimību profilakses jomās.

Galvenās aktivitātes:

 1. izstrādāt uz zinātniskiem pierādījumiem balstītus un labākajai starptautiskajai praksei atbilstošus priekšlikumus veselības aprūpes un sabiedrības veselības politikas veidošanai un sniegt priekšlikumus par šīs politikas prioritātēm;
 2. veikt neinfekcijas slimību uzraudzību, kā arī izvērtēt faktorus, kuri var ietekmēt iedzīvotāju veselību;
 3. veikt infekcijas slimību epidemioloģisko uzraudzību un monitoringu;
 4. organizēt infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus, tai skaitā pasākumus iedzīvotāju grupās, kas pakļautas paaugstinātam infekciju riskam vai piederīgas īpašām riska grupām;
 5. organizēt neinfekciju slimību profilakses un izplatības mazināšanas pasākumus;
 6. koordinēt un pārraudzīt politikas plānošanas dokumentu izpildi epidemioloģiskās drošības jomā;
 7. iegūt, apkopot, apstrādāt un analizēt sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistikas informāciju;
 8. veikt sabiedrības veselības monitoringu;
 9. nodrošināt metodisku atbalstu ārstniecības iestādēm ārstniecības kvalitātes un pacientu drošības jautājumos;
 10. sagatavot izstrādājamo klīnisko vadlīniju sarakstu, izvērtēt klīniskās vadlīnijas un nodrošināt to ieviešanas metodisko vadību;
 11. veidot uzturēt un papildināt pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Slimību profilakses un kontroles centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018.līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta infekcijas slimību perēkļu epidemioloģiskā uzraudzība

Infekcijas sli­mību gadījumu un uzlies­mo­jumu epidemiolo­ģiskā izmeklēšana un pret­epidē­mijas pasā­ku­mu organizēšana infekcijas slimību perēkļos, (infekcijas slimību gadījumu skaits)

13327

14000

14000

14000

14 000

Infekcijas sli­mību gadījumu un uzlies­mo­jumu epidemiolo­ģiskā izmeklē­šana un pretepidēmi­jas pasākumu organizē­šana infek­ci­jas slimību perēkļos (infekcijas slimību gadījumu īpatsvars,%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Nodrošināta veselības aprūpes statistikas pārskatu sagatavošana

Sagatavotie statistikas pārskati (skaits)

30

30

22

22

22

Nodrošināts sabiedrības veselības monitorings

Sabiedrības veselības monitoringa ziņojumi (skaits)

9

7

7

7

7

Sabiedrības veselības pētījumu rezultātu ziņojumu skaits1

-

6

-

3

2

Piezīmes.

1 Uzsāka plānot ar 2019.gadu.Datu avots: Slimību profilakses un kontroles centra veiktiemonitoringa tipa pētījumi, kuriem iratšķirīgs aptaujas veikšanas periodiskums.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 333 496

3 603 194

3733 353

3 617 109

3 617 109

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

269 698

130 159

-116 244

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

8,1

3,6

-3,1

-

Atlīdzība, euro

2333 535

2532 515

2648 759

2532 515

2532 515

Vidējais amata vietu skaits gadā

157

157

157

157

157

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1238,6

1344,2

1405,9

1344,2

1344,2

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

61 641

191 800

130 159

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

116 244

116 244

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu atbilstoši priekšlikumam Nr.142 un Nr.97 2.lasījumam

-

116 244

116 244

Vienreizēji pasākumi

61 556

-

-61 556

Samazināti izdevumi HIV pacientu nodrošināšanai ar atbalsta personām, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1, 33.§ 4.3.3.1.apakšpunktam

14 000

-

-14 000

Samazināti izdevumi pacientu meklēšanas kabineta darbības nodrošināšanai, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1, 33.§ 4.3.3.2.apakšpunktam

47 556

-

-47 556

Citas izmaiņas

85

75 556

75 471

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu HIV pacientus ar atbalsta personām, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.11.1.apakšpunktam

-

28 000

28 000

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pacientu meklēšanas kabineta darbību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.11.2.apakšpunktam

-

47 556

47 556

Samazināti izdevumi, ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

85

-

 

-85