Apakšprogrammas mērķis:

 • īstenot valstī sabiedrības veselības politiku epidemioloģiskās drošības un slimību profilakses jomās.

Galvenās aktivitātes:

 1. izstrādāt uz zinātniskiem pierādījumiem balstītus un labākajai starptautiskajai praksei atbilstošus priekšlikumus veselības aprūpes un sabiedrības veselības politikas veidošanai un sniegt priekšlikumus par šīs politikas prioritātēm;
 2. veikt neinfekcijas slimību uzraudzību, kā arī izvērtēt faktorus, kuri var ietekmēt iedzīvotāju veselību;
 3. veikt infekcijas slimību epidemioloģisko uzraudzību un monitoringu;
 4. organizēt infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus, tai skaitā pasākumus iedzīvotāju grupās, kas pakļautas paaugstinātam infekciju riskam vai piederīgas īpašām riska grupām;
 5. organizēt neinfekciju slimību profilakses un izplatības mazināšanas pasākumus;
 6. koordinēt un pārraudzīt politikas plānošanas dokumentu izpildi epidemioloģiskās drošības jomā;
 7. iegūt, apkopot, apstrādāt un analizēt sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistikas informāciju;
 8. veikt sabiedrības veselības monitoringu;
 9. nodrošināt metodisku atbalstu ārstniecības iestādēm ārstniecības kvalitātes un pacientu drošības jautājumos;
 10. sagatavot izstrādājamo klīnisko vadlīniju sarakstu, izvērtēt klīniskās vadlīnijas un nodrošināt to ieviešanas metodisko vadību;
 11. veidot uzturēt un papildināt pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Slimību profilakses un kontroles centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta infekcijas slimību perēkļu epidemioloģiskā uzraudzība

Infekcijas sli­mību gadījumu un uzlies­mo­jumu epidemiolo­ģiskā izmeklēšana un pret­epidē­mijas pasā­ku­mu organizēšana infekcijas slimību perēkļos, (infekcijas slimību gadījumu skaits)

13 516

15 000

14 000

14 000

14 000

Infekcijas sli­mību gadījumu un uzlies­mo­jumu epidemiolo­ģiskā izmeklē­šana un pretepidēmi­jas pasākumu organizē­šana infek­ci­jas slimību perēkļos (infekcijas slimību gadījumu īpatsvars,%)

100

100,0

100,0

100,0

100,0

Nodrošināta veselības aprūpes statistikas pārskatu sagatavošana

Sagatavotie statistikas pārskati (skaits)

30

30

30

22

22

Nodrošināts sabiedrības veselības monitorings

Sabiedrības veselības monitoringa ziņojumi (skaits)

7

7

7

7

7

Sabiedrības veselības pētījumu rezultātu ziņojumu skaits46

-

-

6

2

3

46 Uzsāk plānot ar 2019.gadu

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

3 310 504

3 347 749

3 603 194

3 541 553

3 541 553

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

37 245

255 445

-61 641

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

1,1

7,6

-1,7

-

Atlīdzība, euro

2 313 816

2 339 333

2 532 515

2 532 515

2 532 515

Vidējais amata vietu skaits gadā47

155,5

156

157

157

157

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 240

1 249,6

1 344,2

1 344,2

1 344,2

47 2019.-2021.gadam ik gadu palielināts amata vietu skaits par 1 amata vietu atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

207

255 652

255 445

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

61 556

61 556

HIV pacientu nodrošināšanai ar atbalsta personām, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada  8.janvāra sēdes protokola Nr.1, 33.§ 4.3.3.1.apakšpunktam

 

14 000

14 000

Pacientu meklēšanas kabineta darbības nodrošināšanai, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada  8.janvāra sēdes protokola Nr.1, 33.§ 4.3.3.2.apakšpunktam

 

47 556

47 556

Strukturālas izmaiņas

-

9 021

9 021

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 39.02.00 „Sporta medicīnas nodrošināšana” 9 021 euro apmērā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227

-

9 021

9 021

Citas izmaiņas

207

185 075

184 868

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 45.01.00 „Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” 15 722 euro apmērā un pārceļot vienu amata  vietu uz Slimību profilakses un kontroles centru no Nacionālā veselības dienesta, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227

-

15 722

15 722

Darba samaksas palielināšanas ārstniecības personām  nodrošināšanaiatbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 6.1.5.apakšpunktam

-

169 353

169 353

Samazināti izdevumi,  ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši  Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

207

-

-207