Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot valstī sabiedrības veselības politiku epidemioloģiskās drošības un slimību profilakses jomās.

Galvenās aktivitātes:

  1. izstrādāt uz zinātniskiem pierādījumiem balstītus un labākajai starptautiskajai praksei atbilstošus priekšlikumus veselības aprūpes un sabiedrības veselības politikas veidošanai un sniegt priekšlikumus par šīs politikas prioritātēm;
  2. veikt neinfekcijas slimību uzraudzību, kā arī izvērtēt faktorus, kuri var ietekmēt iedzīvotāju veselību;
  3. veikt infekcijas slimību epidemioloģisko uzraudzību un monitoringu;
  4. organizēt infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus, tai skaitā pasākumus iedzīvotāju grupās, kas pakļautas paaugstinātam infekciju riskam vai piederīgas īpašām riska grupām;
  5. organizēt neinfekciju slimību profilakses un izplatības mazināšanas pasākumus;
  6. koordinēt un pārraudzīt politikas plānošanas dokumentu izpildi epidemioloģiskās drošības jomā;
  7. iegūt, apkopot, apstrādāt un analizēt sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistikas informāciju;
  8. veikt sabiedrības veselības monitoringu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Slimību profilakses un kontroles centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta infekcijas slimību perēkļu epidemioloģiskā uzraudzība

Infekcijas sli­mību gadījumu un uzlies­mo­jumu epidemiolo­ģiskā izmeklēšana un pret­epidē­mijas pasā­ku­mu organizēšana infekcijas slimību perēkļos (infekcijas slimību gadījumu skaits)

18 317

18 500

18 000

18 000

17 500

Infekcijas sli­mību gadījumu un uzlies­mo­jumu epidemiolo­ģiskā izmeklē­šana un pretepidēmi­jas pasākumu organizē­šana infek­ci­jas slimību perēkļos (infekcijas slimību gadījumu īpatsvars,%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Nodrošināta veselības aprūpes statistikas pārskatu sagatavošana

Sagatavotie statistikas pārskati (skaits)

30

30

30

30

30

Nodrošināts sabiedrības veselības monitorings

Sabiedrības veselības monitoringa ziņojumi (skaits)

7

7

7

7

7

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 373 019

3 196 333

3 262 045

3 262 045

3 262 045

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-176 686

65 712

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-5,2

2,1

-

-

Atlīdzība, euro

2 192 634

2 196 776

2 262 488

2 262 488

2 262 488

Vidējais amata vietu skaits gadā

148

156

154

154

154

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 234,6

1 173,5

1 224,3

1 224,3

1 224,3

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

65 712

65 712

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

8 900

8 900

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta protokola Nr.41, 5.§ 22.punktam

-

8 900

8 900

Citas izmaiņas

-

56 812

56 812

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

56 812

56 812

 Pārdale no apakšprogrammas 33.01.00 ”Ārstniecība”, lai nodrošinātu darba samaksas pieaugumu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.781 un Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta protokola Nr.38, 47.§ 9.punktam

-

56 812

56 812