Apakšprogrammas mērķis:

īstenot valstī sabiedrības veselības politiku epidemioloģiskās drošības un slimību profilakses jomās.

Galvenās aktivitātes:

 1. izstrādāt uz zinātniskiem pierādījumiem balstītus un labākajai starptautiskajai praksei atbilstošus priekšlikumus veselības aprūpes un sabiedrības veselības politikas veidošanai un sniegt priekšlikumus par šīs politikas prioritātēm;
 2. veikt neinfekcijas slimību uzraudzību, kā arī izvērtēt faktorus, kuri var ietekmēt iedzīvotāju veselību;
 3. veikt infekcijas slimību epidemioloģisko uzraudzību un monitoringu;
 4. organizēt infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus, tai skaitā pasākumus iedzīvotāju grupās, kas pakļautas paaugstinātam infekciju riskam vai piederīgas īpašām riska grupām;
 5. organizēt neinfekciju slimību profilakses un izplatības mazināšanas pasākumus;
 6. koordinēt un pārraudzīt politikas plānošanas dokumentu izpildi epidemioloģiskās drošības jomā;
 7. iegūt, apkopot, apstrādāt un analizēt sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistikas informāciju;
 8. veikt sabiedrības veselības monitoringu;
 9. nodrošināt metodisku atbalstu ārstniecības iestādēm ārstniecības kvalitātes un pacientu drošības jautājumos;
 10. sagatavot izstrādājamo klīnisko vadlīniju sarakstu, izvērtēt klīniskās vadlīnijas un nodrošināt to ieviešanas metodisko vadību;
 11. veidot, uzturēt un papildināt pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Slimību profilakses un kontroles centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023.gada prognoze

Nodrošināta infekcijas slimību perēkļu epidemioloģiskā uzraudzība

Infekcijas slimību gadījumu un uzliesmojumu epidemioloģiskā izmeklēšana un pretepidēmijas pasākumu organizēšana infekcijas slimību perēkļos (infekcijas slimību gadījumu skaits)

14 523

14 000

14 000

14 000

14 000

Infekcijas slimību gadījumu un uzliesmojumu epidemioloģiskā izmeklēšana un pretepidēmijas pasākumu organizēšana infekcijas slimību perēkļos (infekcijas slimību gadījumu īpatsvars,%) 1

100,0

100,0

-

-

-

Nodrošināta veselības aprūpes statistikas pārskatu sagatavošana

Sagatavotie statistikas pārskati (skaits)

30

22

22

22

22

Nodrošināts sabiedrības veselības monitorings

Sabiedrības veselības monitoringa ziņojumi (skaits)

7

7

7

7

7

Sabiedrības veselības pētījumu rezultātu ziņojumi (skaits)2

6

-

5

2

4

Piezīmes.
1Rādītājs tika plānots līdz 2020. gadam.
2Datu avots: Slimību profilakses un kontroles centra veiktie monitoringa tipa pētījumi, kuriem ir atšķirīgs aptaujas veikšanas periodiskums.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 585 528

3 733 353

4 504 328

4 447 615

4 447 587

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

147 825

770 975

- 56 713

- 28

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

4,1

20,7

- 1,3

-

Atlīdzība, euro

2 482 112

2 648 759

3 206 841

3 206 841

3 206 841

Vidējais amata vietu skaits gadā1

157

157

167

167

167

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 317,5

1 405,9

1 600,2

1 600,2

1 600,2

Piezīmes.
12021.-2023. gadam ik gadu palielināts amata vietu skaits par 10 atbilstoši MK 20.10.2020. sēdes prot. Nr.62 30.§ 4.punktam Veselības ministrijas 10.11.2020. rīkojumam Nr.192 ar 1.11.2020., pārceļot tās no Neatliekamā medicīniska palīdzības dienesta (apakšprogrammas 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība”).

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

151 468

922 443

770 975

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

922 443

922 443

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

439 079

 

439 079

 

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma“Slimību profilakses un kontroles centra vispārējās kapacitātes attīstīšana un kontaktpersonu identificēšanas un informēšanas tehnoloģiskā risinājuma ieviešana, uzturēšana” īstenošanu, atbilstoši priekšlikumam Nr.125 un Nr.98  2.lasījumam

-

483 364

483 364

Vienreizēji pasākumi

12 943

-

-12 943

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

12 943

-

-12 943

Citas izmaiņas

138 525

-

 -138 525

Samazināti izdevumi 2020.-2022. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai, atbilstoši priekšlikumam Nr.142 un Nr.97 likumprojekta “Par valsts budžetu 2020.gadam” 2.lasījumam

116 244

 

-

-116 244

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

11 621

-

-11 621

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

10 660

 

-10 660

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 06.02.00 “Medicīnas vēstures muzejs”, lai nodrošinātu kritiski zemās atlīdzības pieaugumu Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja darbiniekiem

5 766

-

-5 766

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai Veselības ministrija nodrošinātu informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanas pilnveidi resorā

4 894

-

-4 894