Apakšprogrammas mērķis:

īstenot valstī sabiedrības veselības politiku epidemioloģiskās drošības un slimību profilakses jomās.

Galvenās aktivitātes:

 1. izstrādāt uz zinātniskiem pierādījumiem balstītus un labākajai starptautiskajai praksei atbilstošus priekšlikumus veselības aprūpes un sabiedrības veselības politikas veidošanai un sniegt priekšlikumus par šīs politikas prioritātēm;
 2. veikt neinfekcijas slimību uzraudzību, kā arī izvērtēt faktorus, kuri var ietekmēt iedzīvotāju veselību;
 3. veikt infekcijas slimību epidemioloģisko uzraudzību un monitoringu;
 4. organizēt infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus, tai skaitā pasākumus iedzīvotāju grupās, kas pakļautas paaugstinātam infekciju riskam vai piederīgas īpašām riska grupām;
 5. organizēt neinfekciju slimību profilakses un izplatības mazināšanas pasākumus;
 6. koordinēt un pārraudzīt politikas plānošanas dokumentu izpildi epidemioloģiskās drošības jomā;
 7. iegūt, apkopot, apstrādāt un analizēt sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistikas informāciju;
 8. veikt sabiedrības veselības monitoringu;
 9. nodrošināt metodisku atbalstu ārstniecības iestādēm ārstniecības kvalitātes un pacientu drošības jautājumos;
 10. sagatavot izstrādājamo klīnisko vadlīniju sarakstu, izvērtēt klīniskās vadlīnijas un nodrošināt to ieviešanas metodisko vadību;
 11. veidot, uzturēt un papildināt pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Slimību profilakses un kontroles centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta infekcijas slimību perēkļu epidemioloģiskā uzraudzība

Infekcijas slimību gadījumu, kuros veikta uzliesmojumu epidemioloģiskā izmeklēšana un pretepidēmijas pasākumu organizēšana infekcijas slimību perēkļos (skaits)

49 209

14 000

14 000

14 000

14 000

Infekcijas slimību gadījumu, kuros veikta uzliesmojumu epidemioloģiskā izmeklēšana un pretepidēmijas pasākumu organizēšana infekcijas slimību perēkļos, īpatsvars (%) 1

100,0

-

-

-

-

Nodrošināta veselības aprūpes statistikas pārskatu sagatavošana

Sagatavotie statistikas pārskati (skaits)

22

22

22

22

22

Nodrošināts sabiedrības veselības monitorings

Sabiedrības veselības monitoringa ziņojumi (skaits)

3

7

7

7

7

Sabiedrības veselības pētījumu rezultātu ziņojumi (skaits)2

1

5

2

4

1

Piezīmes.

1 Rādītājs tika plānots līdz 2020. gadam.

2 Datu avots: Slimību profilakses un kontroles centra veiktie monitoringa tipa pētījumi, kuriem ir atšķirīgs aptaujas veikšanas periodiskums.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 695 118

4 504 328

4 946 473

4 514 384

4 514 384

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

809 210

442 145

-432 089

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

21,9

9,8

-8,7

-

Atlīdzība, euro

2 773 091

3 206 841

3 271 366

3 271 366

3 271 366

Vidējais amata vietu skaits gadā1

157

167

167

167

167

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 471,9

1 600,2

1 632,4

1 632,4

1 632,4

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums Samazinājums Palielinājums Izmaiņas
Izdevumi - kopā 69 656 511 801 442 145
t. sk.:
Prioritāri pasākumi - 496 586 496 586
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 64 525 64 525
Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma “Kapitālieguldījumi un investīcijas Veselības ministrijas padotības iestādēs un BKUS investīcijas” ietvaros nodrošinātu būvdarbu veikšanu Slimību profilakses un kontroles centra nomātajā ēkā (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 432 061 432 061
Citas izmaiņas 69 656 15 215 -54 441
Izdevumu samazinājums 2021. gada prioritārā pasākuma“Slimību profilakses un kontroles centra vispārējās kapacitātes attīstīšana un kontaktpersonu identificēšanas un informēšanas tehnoloģiskā risinājuma ieviešana, uzturēšana” īstenošanai atbilstoši priekšlikumam Nr.125 un Nr.98 likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” un likuma “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” 2. lasījumam, jo 2022. gadam plānotais finansējuma apmērs samazinās 69 656 - -69 656
Izdevumu palielinājums, ņemot vērā, ka 2021. gadā tika veikts vienreizējs izdevumu samazinājums saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam) - 12 943 12 943
Palielināti izdevumi valsts nekustāmo īpašumu un apsaimniekošanas izdevumu nomas maksas pieauguma segšanai (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 18.7.7. apakšpunkts) - 2 272 2 272