Radio un televīzijas regulatora darbības joma:

  • Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības regulācija un uzraudzība

 

Radio un televīzijas regulatora galvenie pasākumi 2022. gadā:

  1. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas izstrāde (periodam no 2023. gada);
  2. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma un citu nozari regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzība;
  3. nodrošināt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes funkciju īstenošanu.

Radio un televīzijas regulatora kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Euro 

Radio un televīzijas regulatora kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

21

21

21

21

21

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

21

21

21

21

21

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

      Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2022. gadā

2023. gadā

2024. gadā

 

1.

Komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu kapacitātes stiprināšana                            

500 000

500 000

500 000

24.09.2021. MK sēdes protokols Nr.63 1.§ 2. punkts

Stiprināt komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu tehnoloģisko bāzi un infrastruktūru, veicinot to digitalizāciju, personāla izaugsmi, atbilstoši mūsdienu prasībām nodrošinot mediju kapacitātes celšanu

500 000

500 000

500 000

Piešķirts finansējums kapacitātes stiprināšanai Latvijā reģistrētajām un raidošajām TV un radio

Atbalstīti mediju uzņēmumi (skaits)

10

10

10

01.00.00 Nozares vadība

2.

Medijpratības veicināšana sabiedrībā

34 008

-

-

24.09.2021. MK sēdes protokols Nr.63 1.§ 2. punkts

Izveidot un uzturēt vienotu platformu medijpratības veicināšanai Latvijā, kā arī veicināt medijpratību, īstenojot izglītojošas, pētniecības un sadarbības tīkla veidošanas aktivitātes

34 008

-

-

Izveidota un uzturēta vienota platforma medijpratības veicināšanai Latvijā                           

Vienota platforma medijpratības veicināšanai (skaits)      

1

-

-

Izglītotie mediju profesionāļi (skaits)

10

-

-

01.00.00 Nozares vadība

3.

HD kvalitātes nodrošināšana bezmaksas zemes apraidē                              

322 850

322 850

322 850

24.09.2021. MK sēdes protokols Nr.63 1.§ 2. punkts

Nodrošināt sabiedriskās televīzijas programmu pieejamību HD kvalitātē bezmaksas zemes apraidē

322 850

322 850

322 850

 Sabiedriskās televīzijas programmu pieejamība HD kvalitātē bezmaksas zemes apraidē

VSIA “Latvijas Televīzija” programmas “LTV1” un “LTV7” augstas izšķirtspējas (HD) kvalitātē (skaits)                     

2

2

2

05.00.00 Galalietotājiem bez maksas izplatāmo programmu sarakstā iekļauto televīzijas programmu izplatīšana

KOPĀ:

856 858

822 850

822 850

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ņemot vērā Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izveidi 2021. gadā, Radio un televīzijas regulators 2022. gadam, salīdzinot ar 2021. gadu, ir veicis šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

  1. likvidēta programma 02.00.00 “Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana”;
  2. likvidēta programma 03.00.00 “Latvijas Televīzijas programmu veidošana un izplatīšana”;
  3. likvidēta programma 04.00.00 “Komerciālās televīzijas un radio”.