Programmas mērķis:

  • tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta finansētā Mērķsadarbības (Twinning) projekta "Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšana cilvēktiesību aizsardzības jomā nacionālā līmenī" ietvaros stiprināt Ukrainas Augstākās tiesas institucionālo kapacitāti, veidojot vienotu tiesu praksi tieslietu administrēšanā, pareizi piemērojot spēkā esošo likumdošanu un izvairoties no tiesu kļūdām, kā arī nodrošinot iespēju vērsties tiesā un tiesiskuma principu īstenošanu.
  2. Twinning projekta "Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana" īstenošana ar mērķi sniegt ekspertu konsultācijas Nacionālo tiesību aktu saskaņošanai ar ES tiesību aktiem, kā arī Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšanai un izpratnes sekmēšanai par datu aizsardzības tiesību aktiem.
  3. Twinning projekta "Tiesās nodarbināto apmācības Twinning ietvaros" īstenošana ar mērķi atbalstīt tiesiskuma un tiesu neatkarību Gruzijā, stiprinot profesionālismu tiesnešiem un tiesu darbiniekiem, kā arī tuvināt tiesiskās apmācības praksi Eiropas standartiem, stiprinot Gruzijas Tiesnešu mācību skolu, attīstīt iestādes kapacitāti un efektivitāti un turpmāko mācību programmu attīstību un kvalitāti.

Programmas izpildītāji: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts, Tiesu administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gada (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšana cilvēktiesību aizsardzības jomā nacionālā līmenī

Ekspertu konsultācijas (darba dienas), lai uzlabotu juridisko ietvaru par Ukrainas Augstākās tiesas darbību saskaņā ar Eiropas Savienības standartiem

-

25

26

-

-

Ekspertu konsultācijas (darba dienas), lai uzlabotu tiesnešu zināšanas

-

15

8

-

-

Ekspertu konsultācijas (darba dienas), lai stiprinātu Ukrainas Augstākās tiesas institucionālo kapacitāti, apmācot Augstākās tiesas darbiniekus, uzlabojot publisko pieeju informācijai par Augstākās tiesas lomu, statusu un aktivitātēm un uzlabotu Augstākās tiesas darbplūsmu un videokonferenču sistēmas

-

58

30

-

-

Projekta uzraudzības sanāksmes

-

4

10

-

-

Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana

Ekspertu konsultācijas (darba dienas), lai saskaņotu Nacionālos tiesību aktus par personas datu aizsardzību ar ES tiesību aktiem, tai skaitā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Direktīvu Nr. 2016/680

-

94

14

-

 

Ekspertu konsultācijas (darba dienas), lai stiprinātu Nacionālo personas datu aizsardzības centra kapacitāti

-

30

40

-

 

Ekspertu konsultācijas (darba dienas), lai sekmētu datu subjektu, datu kontrolieru (controllers) un datu apstrādātāju (procesors) izpratni par datu aizsardzības tiesību aktiem

-

22

23

-

 

Projekta uzraudzības sanāksmes

-

4

4

-

 

Tiesās nodarbināto apmācības Twinning ietvaros

Ekspertu konsultācijas (dienas), lai modernizētu Tiesnešu amata kandidātu apmācību programmu

-

59

-

-

 

Ekspertu konsultācijas, lai attīstītu tālākizglītības moduli (mācību programmu) un to integrētu HSoJ stažēšanās programmās

-

85

10

-

 

Ekspertu konsultācijas, lai stiprinātu  HSoJ pasniedzēju, Apmācību vadības nodaļas, Analītiskās un starptautisko attiecību nodaļas un administrācijas kapacitāti

-

55

-

-

 

Ekspertu konsultācijas, lai ieviestu Tiesnešu un citu tiesu darbinieku e-mācību programmas

-

69

10

-

 

Projekta atklāšanas un noslēguma pasākuma dalībnieku skaits

-

-

3

-

 

Projekta uzraudzības sanāksmes

-

4

1

-

 

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

316 855

748 411

593 275

33 091

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

431 556

-155 136

-560 184

-33 091

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

136,2

-20,7

-94,4

-100,0

Atlīdzība, euro

34 499

215 619

176 684

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

1

114

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

3 905

3 907

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 472

86 553

20 764

-

-

14 No programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” ir pārdalīta 1 amata vieta projekta "Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana" īstenošanai.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

748 411

593 275

-155 136

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

748 411

593 275

-155 136

1. Izdevumu izmaiņas Eiropas Savienības finansēto institūciju stiprināšanas programmu Mērķsabiedrības projekta tieslietu jomā Ukrainā "Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšana cilvēktiesību aizsardzības jomā nacionālā līmenī" (Twinning projekts) īstenošanai

121 576

133 296

11 720

2. Izdevumu izmaiņas Twinning projekta "Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana" īstenošanai

177 973

164 146

-13 827

3. Izdevumu izmaiņas Twinning projekta "Tiesās nodarbināto apmācības Twinning ietvaros" īstenošanai

448 862

295 833

-153 029