Programmas mērķis:

tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

ES Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta finansētā Mērķsadarbības (Twinning) projekta “Informācijas un privātuma aģentūras apstiprināšana Kosovā” ietvaros uzlabot Informācijas un privātuma aģentūras darbību, stiprinot institucionālās spējas, tiesisko un normatīvo regulējumu un sabiedrības izpratni par datu aizsardzību un piekļuvi publiskai informācijai.

Programmas izpildītāji: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gada (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

Informācijas un privātuma aģentūras apstiprināšana Kosovā

Ekspertu konsultācijas (darba dienas), lai uzlabotu juridisko pamatu un tiesisko regulējumu (skaits)

-

-

178

56

-

Ekspertu konsultācijas (darba dienas), lai palielinātu institucionālās un profesionālās spējas (skaits)

-

-

155

132

44

Ekspertu konsultācijas (darba dienas), lai palielinātu izpratni par datu aizsardzību un sabiedrības informācijas pieejamību (skaits)

-

-

75

48

20

Projekta uzraudzības sanāksmes (skaits)

-

-

4

4

2

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

407 495

33 091

839 011

334 466

199 999

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-374 404

805 920

-504 545

-134 467

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-91,9

2 435,5

-60,1

-40,2

Atlīdzība, euro

146 358

-

306 872

183 135

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

-

2

2

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 905

-

3 720

3 720

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

48 705

-

77 862

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

33 091

839 011

805 920

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

33 091

839 011

805 920

Samazināti izdevumi Twinning projekta “Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana” īstenošanai.

33 091

-

-33 091

Palielināti izdevumi Twinning projekta “Informācijas un privātuma aģentūras stiprināšana Kosovā” īstenošanai.

-

839 011

839 011